Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Musik­ken og hjer­nen

  • Emnetype: Valgemne.
  • Emnenivå: Bachelor/master.
  • Gjennomføres: Ett semester, vår.
  • Avsluttende vurdering: Skriftlig hjemmeeksamen.
  • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i musikkens nevrobiologi. Dette omhandler hvordan hjernen oppfatter og bearbeider auditiv informasjon – fra instrument via øre, nervebaner, hjernebark og til effekt på kognisjon og emosjon. I emnet gjennomgås også hvordan musikkutøvelse og musikklytting påvirker og endrer hjernen – med særlig vekt på begrepet nevroplastisitet.

Faglærer i emnet: Are Brean.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • har grunnleggende kunnskap om hvordan menneskekroppen oppfatter, og hjernen bearbeider, musikk
  • dokumenterer grunnleggende kunnskap om nevroplastiske endringer i musikerhjernen
  • kjenner til sentrale vitenskapelige bidrag innenfor musikkens nevrobiologi, og gjennom dette kan forholde seg kritisk til nevrobiologisk forskning på musikk
  • har grunleggende forståelse av det nevrobiologiske grunnlaget for sammenhenger mellom musikk og helse

Innhold

Emnet gir først en innføring i grunnleggende anatomi og fysiologi knyttet til musisk sanseinformasjon, herunder særlig hørsel, auditiv prosessering, lyd-, rytme- og musikkoppfattelse i hjernen, samt de kognitive og emosjonelle prosessene i hjernen som musikken utløser og ledsages av. Dernest gjennomgås sentral, moderne forskning innen musikkens nevrobiologi, med særlig vekt på begrepet nevroplastisitet, den nære nevrofysiologiske sammenhengen mellom musikk, språk, motorikk og emosjon, det nevrobiologiske grunnlaget for musikkutøvelse og musikkoppfattelse samt implikasjonene dette har for å forstå musikkens betydning i mellommenneskelig kommunikasjon. I forlengelsen av dette gjennomgås også det nevrobiologiske grunnlaget for musikkens betydning både i sunnhet og ved ulike sykdomstilstander.

Pensum i emnet er omlag 500 sider.

Organisering

Emnet undervises i gruppe, og er organisert som åtte samlinger á tre undervisningstimer.

Avsluttende vurdering

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en skriftlig hjemmeeksamen.

Skriftlig Hjemmeeksamen

Skriftlig hjemmeeksamen over tre dager over oppgitt tema. Omfang: 1500 til 2000 ord, pluss litteraturliste og eventuelle vedlegg. Hjemmeeksamen leveres digitalt til faglærer innen oppgitt dato.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Publisert: 18. mai 2020 — Oppdatert: 16. feb. 2021