Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Musikk­læ­re­ren 2

 • Emnetype: Musikkpedagogisk emne.
 • Gjennomføres: Over ett semester (vår).
 • Avsluttende vurdering: Praktisk-muntlig eksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til Musikk 1.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet inngår i videreutdanningen Musikk 1. Sentralt for emnet er å videreutvikle studentens musikkfaglige ferdigheter for å heve studentens kompetanse som musikklærer i grunnskolen.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • viser ferdigheter på instrumenter som normalt benyttes i musikkundervisning
 • kan gjennomføre kreative og skapende aktiviteter innen lytting og musisering
 • kan danse et utvalg danser til bruk i musikkundervisningen
 • behersker enkle komposisjonsprinsipper, og kan lede improvisasjons- og komposisjonsprosesser
 • kan bruke digitale verktøy i musikkundervisningen
 • dokumenterer grunnleggende kunnskap om musikk fra ulike sjangrer, tidsepoker og kulturer
 • dokumenterer musikkteoretisk kunnskap
 • har kunnskap om musikk som kunst- og kulturuttrykk og som underholdnings- og forbruksvare
 • har kunnskap om psykologiske og kulturelle faktorer som påvirker barn og unges utvikling av musikalitet, uttrykksformer, kreativitet og identitet

Innhold

Emnet har fokus på musikkfaglige og fagdidaktiske aspekter ved lytting, musisering og komponering, og vektlegger musikalsk egenutvikling i aktuelle instrumenter til bruk i klasserommet samt dans og drama.

Sentralt innhold er

 • lytteaktiviteter
 • arbeid med musikk fra ulike sjangrer, tidsepoker og kulturer
 • praktisk arbeid med dans, sang og spill på ulike instrumenter
 • differensiert undervisning gjennom praktisk arbeid med flerbruksarrangementer
 • praktisk arbeid med komponering og bruk av digitale verktøy
 • musikkorientering og musikkteori
 • perspektiver på musikk som kunst- og kulturuttrykk og som underholdnings- og forbruksvare
 • psykologiske og kulturelle faktorer som påvirker utvikling av musikalitet, kreativitet og identitet

Organisering

Emnet er både samlingsbasert og nettbasert. Det avholdes tre samlinger à tre dager. To av samlingene vil foregå i Oslo ved Norges musikkhøgskole og en samling på Hamar ved Høgskolen i Innlandet.

Arbeids- og undervisningsmåtene består av gruppeøvelser, diskusjoner og forelesninger.

Den nettbaserte delen vil foregå via digital læringsplattform, og kan eksempelvis inneholde videoforelesninger, veiledede oppgaver og nettseminarer.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk deltakelse på samlingene og i nettbaserte arbeidsgrupper i henhold til semesterplan.
 2. Studenten skal levere en skriftlig oppgave i tilknytning til nettbasert diskusjon og undervisning på samlingene (omfang ca. 6000 ord). Det forutsettes at studenten anvender pensumlitteratur og annen relevant litteratur ved besvarelse av oppgavene. Oppgaven godkjennes av ansvarlig faglærer. Innleveringsfrist: 1. april .
 3. Studenten skal rapportere muntlig eller skriftlig fra utprøving og deling av ny faglig og fagdidaktisk kunnskap på eget arbeidssted.

Frist: Alle arbeidskrav må være godkjent i løpet av siste samling.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått på grunnlag av en praktisk-muntlig eksamen. Vurderingen fastsettes av to interne sensorer.

Praktisk-muntlig eksamen

Praktisk-muntlig eksamen innebærer forberedelse av en undervisningssituasjon og presentasjon av denne for gruppen.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Publisert: 14. mai 2020 — Oppdatert: 16. feb. 2021