Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Musikk­pe­da­go­gikk

 • Emnetype: Musikkpedagogisk fag.
 • Gjennomføres: Over fire semestre.
 • Avsluttende vurdering: Skriftlig og muntlig eksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet er for studenter på praktisk-pedagogisk utdanning deltid.

Musikkpedagogikkfaget i PPU er et kultur- og vitenskapskapsfag som knytter læring sammen med ulike perspektiver på historie, kultur, livssyn og politikk. Faget omhandler hvordan oppdragelse og undervisning kan bidra til elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling og læring. Musikkpedagogikkfaget forholder seg nært både til generell pedagogisk teori og mer spesifikke musikkpedagogiske teoridannelser og -perspektiver.

Kunnskap om skolen som organisasjon og samfunnsinstitusjon står sentralt. Studenten skal utvikle sin læreridentitet basert på profesjonsetiske prinsipper, og ruste seg til kritisk å analysere de utfordringer samfunn, kultur, livssyn og politikk representerer for lærerrollen og skolens virksomhet. Gjennom arbeid med faget skal studentene utvikle sine relasjonelle ferdigheter på en slik måte at de er i stand til å bygge et konstruktivt og inkluderende læringsmiljø og møte elever, foresatte og kolleger med faglig og mellommenneskelig kompetanse.

Læringsmål

Etter avsluttet arbeid med emnet er det forventet at kandidaten har følgende kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse:

Kunnskaper

 • Har solid kunnskap om lov- og planverk for grunnskole, videregående opplæring og kulturskole, skolen som organisasjon, og om skolenes samarbeidspartnere.
 • Har bred kunnskap om prinsipper om tilpasset opplæring.
 • Har inngående kunnskap om barn og unges kognitive, musikalske og kreative utvikling, herunder motivasjon, læring og sosialisering.
 • Har kunnskap om vanskelige livssituasjoner som barn og unge kan komme i, herunder særskilte behov hos barn og unge, tegn på overgrep mot barn og unge samt kjennskap til aktuelle hjelpeinstanser.
 • Har inngående kunnskap om musikkfagets plass og begrunnelse i ulike skoleslag.
 • Har kunnskap om det frivillige musikklivet som opplæringsarena.
 • Har bred kunnskap om danning og utdanning i et samfunn basert på demokrati, bærekraftig utvikling, mangfold, likestilling og likeverd.

Ferdigheter

 • Kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i musikk i grunnskolen, videregående opplæring og kulturskolen basert på mål for opplæringen.
 • Kan gi underveis- og sluttvurderinger tilpasset ulike skoleslag.
 • Kan skape et trygt og inkluderende læringsmiljø.
 • Kan bygge relasjoner, kommunisere og samarbeide med elever, kolleger, foresatte og øvrige samarbeidspartnere i musikkopplæringen.
 • Kan analysere og reflektere kritisk om læreplaner og øvrige styringsdokumenter for grunnskolen, videregående opplæring og kulturskolen.
 • Kan delta i planlegging og gjennomføring av forskningsbaserte utviklings- og endringsprosesser i skolen og kritisk vurdere disse i etterkant.

Generell kompetanse

 • Kan reflektere rundt etiske spørsmål og utøve en profesjonsetisk holdning i møte med elever, foresatte og kolleger.
 • Kan drøfte musikkfagets tilknytning til andre fag og vise forståelse for sammenhenger mellom musikkpedagogisk virksomhet og annen pedagogisk virksomhet.
 • Kan orientere seg i faglitteratur, reise relevante problemstillinger og drøfte disse kritisk.
 • Kan bidra til innovasjonsprosesser som fremmer faglig og pedagogisk nyskaping i musikkopplæringen.
 • Kan reflektere om sammenhenger mellom samfunnsutvikling, utdanningspolitikk og skolens og musikkpedagogens rolle i samfunnet.
 • Kan drøfte utdannings- og kulturpolitiske spørsmål slik som formål, ideologier og praksiser og delta i samfunnsdebatter om utdannings- og kulturpolitikk.

Innhold

 • Lærerrollen – musikkpedagogens yrkesliv.
 • Generell didaktikk.
 • Barn og unges læring og utvikling.
 • Skole, kultur og samfunn.
 • Musikkpedagogisk grunnlagstenkning.

Organisering

Undervisningen gis ukentlig og i temauker.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Deltakelse i undervisningen

Studentene kan pålegges aktiv (obligatorisk) deltakelse til undervisningstimer som gir trening for lærerrollen (studentfremlegg, gruppearbeid og samarbeidslæring) og til timer der det ikke foreligger relevant faglitteratur som dekker innholdet i undervisningen. Slik obligatorisk deltakelse i undervisningen skal fremgå av årsplanen som tilgjengeliggjøres på Musikkhøgskolens digitale læringsplattform ved studieårets oppstart.

2. Skriftlig hjemmeoppgave, ca. 3000 ord

Oppgaven er felles for musikkpedagogikk og musikkdidaktikk. Oppgaven skrives over et oppgitt tema, og leveres innen 1. april i første studieår. Tid for utlevering fastsettes av emnekoordinatorer i de to emnene.

3. Muntlige fremlegg/gjensidig veiledning

I løpet av emnet vil studenten få fem til seks muntlige oppgaver i form av studentfremlegg og gjensidig veiledning i gruppe. Oppgavene vil ta utgangspunkt i pensumlitteraturen. Tidsangivelse og tema for de ulike oppgavene vil fremgå av årsplanen. Oppgavetekster og gruppeinndeling spesifiseres i undervisningsplanene for de respektive temaene og publiseres på Musikkhøgskolens digitale læringsplattform.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent og praksis må være bestått for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter. Avsluttende vurdering omfatter to eksamensdeler:

 1. Prosjektoppgave – utformes i eksamenssemesteret.
 2. Muntlig eksamen i musikkpedagogikk (ca. 30 minutter).

Skriftlig eksamen – prosjektoppgave

Prosjektoppgaven er felles for musikkpedagogikk og musikkdidaktikk, og teller inn i karakteren for begge emner.

Prosjektoppgaven er individuell og skal ha et omfang på 8000 til 10 000 ord (ca. 20 sider).

Oppgaven skal ha en klart formulert problemstilling som det må være mulig å undersøke og utdype. Problemstillingen skal godkjennes innen 1. februar. I oppgaven skal studenten dokumentere teoretisk og praktisk innsikt og vurderingsevne innenfor både musikkpedagogikk og musikkdidaktikk, og trekke linjer mellom disse fagområdene.

Gjennom oppgaven skal studenten dokumentere kjennskap til aktuell litteratur på området som studenten skriver om, og bruke teori og annet fagstoff som grunnlag for å undersøke problemstillingen.

Frist: 10. mai.

Oppgaven forhåndsvurderes av to sensorer, og må være godkjent for at kandidaten skal få gå opp til muntlig eksamen. Studenten får vite om oppgaven er godkjent senest en uke før muntlig eksamen.

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen gjennomføres med minst to sensorer, hvorav minst en ekstern.

Sensorene gjør en samlet vurdering av muntlig eksamen og prosjektoppgaven og fastsetter karakteren på grunnlag av dette.

Ny vurdering

Samme vurderingsordning som for ordinær vurdering.

Ved ikke godkjent prosjektoppgave må studenten levere ny prosjektoppgave.

Ved ny vurdering der det foreligger godkjent prosjektoppgave kan studenten velge om hun/han vil levere ny prosjektoppgave eller bare gå opp til muntlig eksamen.

Publisert: 14. mai 2020 — Oppdatert: 16. feb. 2021