Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Musikk­pe­da­go­gikk I

 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over fire semestre.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i musikkpedagogikk.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Musikkpedagogikkfaget er et kultur- og vitenskapskapsfag som knytter læring sammen med ulike perspektiver på historie, kultur, livssyn og politikk. Faget omhandler hvordan oppdragelse og undervisning kan bidra til elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling og læring. Musikkpedagogikkfaget forholder seg nært både til generell pedagogisk teori og mer spesifikke musikkpedagogiske teoridannelser og –perspektiver.

Gjennom arbeid med faget skal studentene utvikle sine relasjonelle ferdigheter på en slik måte at de er i stand til å bygge et konstruktivt og inkluderende læringsmiljø og møte elever, foresatte og kolleger med faglig og mellommenneskelig kompetanse.

Studenten skal utvikle sin læreridentitet basert på profesjonsetiske prinsipper, og ruste seg til kritisk å analysere de utfordringer samfunn, kultur, livssyn og politikk representerer for lærerrollen og skolens virksomhet.

Emnet etterfølges av MUSPED20 Musikkpedagogikk II.

Læringsmål

Etter avsluttet arbeid med emnet er det forventet at kandidaten har følgende kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse:

Kunnskaper

 • Har kunnskap om lov- og planverk for grunnskole, videregående opplæring og kulturskole.
 • Har kunnskap om prinsipper om tilpasset opplæring.
 • Har kunnskap om barn og unges kognitive, musikalske og kreative utvikling, herunder motivasjon, læring og sosialisering.
 • Har kunnskap om vanskelige livssituasjoner som barn og unge kan komme i, herunder særskilte behov hos barn og unge, tegn på overgrep mot barn og unge samt kjennskap til aktuelle hjelpeinstanser.
 • Har kunnskap om musikkfagets plass og begrunnelse i ulike skoleslag.
 • Har kunnskap om danning og utdanning i et samfunn basert på demokrati, bærekraftig utvikling, mangfold, likestilling og likeverd.

Ferdigheter

 • Kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i musikk i grunnskolen, videregående opplæring og kulturskolen basert på mål for opplæringen.
 • Kan gi underveis- og sluttvurderinger tilpasset ulike skoleslag.
 • Kan skape et trygt og inkluderende læringsmiljø.
 • Kan bygge relasjoner, kommunisere og samarbeide med elever, kolleger, foresatte og øvrige samarbeidspartnere i musikkopplæringen.

Generell kompetanse

 • Kan reflektere rundt etiske spørsmål og utøve en profesjonsetisk holdning i møte med elever, foresatte og kolleger.
 • Kan orientere seg i faglitteratur, reise relevante problemstillinger og drøfte disse kritisk.

Innhold

MUSPED10 Musikkpedagogikk I organiseres med 5 stp. i første studieår og 10 stp. i andre studieår. Emnet inneholder følgende tema, med hovedvekt på de tre første temaene:

 • Lærerrollen – musikkpedagogens yrkesliv.
 • Generell didaktikk.
 • Barn og unges læring og utvikling.
 • Skole, kultur og samfunn.
 • Musikkpedagogisk grunnlagstenkning.

Organisering

Undervisning i musikkpedagogikk fordrer i utstrakt grad eksemplariske undervisnings- og arbeidsformer som både gir godt grunnlag for lærerstudentens egen profesjonsutvikling og gir relevante erfaringer som studenten kan omsette til egen undervisningspraksis. Undervisnings- og arbeidsformene vil i stor grad være studentaktive og praktiske.

Det forutsettes at studentene viser initiativ og tar medansvar for eget læringsarbeid og felles læringsmiljø. Individuell forberedelse, kollokviearbeid, samarbeidslæring og gruppeoppgaver utgjør en betydelig del av emnet.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Deltakelse i undervisningen

Studentene kan pålegges aktiv (obligatorisk) deltakelse til undervisningstimer som gir trening for lærerrollen (studentfremlegg, gruppearbeid og samarbeidslæring) og til timer der det ikke foreligger relevant faglitteratur som dekker innholdet i undervisningen. Slik obligatorisk deltakelse i undervisningen skal fremgå av årsplanen som tilgjengeliggjøres på Musikkhøgskolens digitale læringsplattform ved studieårets oppstart.

2. Muntlige fremlegg/gjensidig veiledning

I løpet av emnet vil studenten få tre til fire oppgaver i form av studentfremlegg og påfølgende gjensidig veiledning i gruppe. Oppgavene vil ta utgangspunkt i pensumlitteraturen. Tidsangivelse og tema for de ulike oppgavene vil fremgå av årsplanen. Oppgavetekster og gruppeinndeling spesifiseres i undervisningsplanene for de respektive temaene og publiseres på Musikkhøgskolens digitale læringsplattform.

3. Semesteroppgave

Oppgaven gis i emnets fjerde semester, og er felles for musikkpedagogikk og musikkdidaktikk. Oppgaven skrives over et oppgitt tema, og leveres innen 10. mai i andre studieår. Tid for utlevering fastsettes av emnekoordinatorer i de to emnene. Omfang: Omtrent 3000 ord.

Avsluttende vurdering

PRAK10 Praksis I skal være bestått og alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til forventet læringsutbytte. Vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av emneansvarlig i emnet på grunnlag av en helhetlig vurdering av studentens oppnådde læringsutbytte gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 16. feb. 2021