Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Musikk­pe­da­go­gisk for­dyp­ning

 • Gjennomføres: 2. studieår, normalt i høstsemesteret.
 • Avsluttende vurdering: Foredrag.
 • Forhåndskrav: Opptak til mastergradsstudiet i musikkpedagogikk.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Studenten fordyper seg i et musikkpedagogisk tema gjennom aktiv deltakelse i et pågående forsknings- og utviklingsprosjekt, en musikkdidaktisk fordypning eller et utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass. Emnet dokumenteres med en skriftlig rapport og en muntlig presentasjon.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere faglige prosjekter
 • har spesialisert innsikt i og erfaring med et selvvalgt musikkpedagogisk fagområde
 • viser selvstendighet og god vurderingsevne i møte med musikkpedagogiske utfordringer og problemstillinger
 • kan delta og bidra faglig i samarbeidsprosjekter

Innhold

Studenten utformer sitt eget prosjekt innenfor rammen av ett av følgende tilbud:

 • et aksjonsforskningsprosjekt/utviklingsarbeid på egen arbeidsplass
 • deltakelse i et pågående forsknings- og/eller utviklingsprosjekt ved NMH eller en annen musikkutdanningsinstitusjon
 • observasjon av undervisning og veiledning ved NMH eller en annen institusjon

Studenten legger i samarbeid med faglærer opp et pensum på ca. 750 sider. Prosjektet og pensumliste skal godkjennes av faglærer.

Organisering

Emnet innledes med felles forelesninger, men er i store trekk organisert som et selvstendig arbeid der veiledning og samarbeid er viktige elementer.

Oversikt over undervisningsmengde og organisering gis ved studiestart.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Studenten skal levere en pensumliste til faglærer på ca. 750 sider innen 15. oktober i det aktuelle eksamenssemesteret.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i henhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en rapport og et foredrag ved slutten av eksamenssemesteret. Vurderingen gjøres av to interne sensorer.

Rapport

Studenten leverer en rapport som beskriver prosjektet, dets målsetninger og resultat. Omfang: 2000 til 3000 ord. Avhengig av prosjektets form, kan resultatene dreie seg om deltakernes refleksjoner om prosjektets betydning for egen praksis; kandidatens egen læring og utvikling; kandidatens bidrag i forskningsgruppas arbeid. Studenten skal gjennom rapporten dokumentere faglig innsikt, refleksjon og vurderingsevne. Det forutsettes at studenten anvender pensumlitteratur og annen relevant litteratur.

Frist for innlevering av rapport: 1. desember.

Foredrag/presentasjon

I tillegg til den skriftlige rapporten skal studenten formidle prosjektet i en faglig sammenheng som studenten velger selv. Dette kan være et internt seminar, en fagdag, en offentlig utlyst tilstelning osv. Kandidaten velger selv formidlingsform (f.eks. foredrag, videopresentasjon, faglig samtale). Presentasjonen skal dokumentere at kandidaten evner å formidle vesentlige erfaringer fra prosjektet til det aktuelle publikummet. Presentasjonen dokumenteres ved video.

Frist for innlevering av videodokumentasjon: 1. desember.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 16. feb. 2021