Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Musikk­pe­da­go­gisk teori I

 • Gjennomføres: 1. studieår, 1. semester.
 • Avsluttende vurdering: Muntlig eksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til mastergradsstudiet i musikkpedagogikk.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i fag- og forskningsfeltet musikkpedagogikk, med vekt på musikkdidaktisk teori og refleksjon over praksis. Faglig fokus i emnet er musikkdidaktisk forskning og musikkdidaktiske hovedområder med grunnleggende begreper, modeller, teorier og tradisjoner om og i musikkundervisning og læring.

Læringsmål

Ved avsluttet emne er det forventet at studenten

 • har inngående kunnskap om musikkdidaktikk som fag-, forsknings- og profesjonsfelt
 • kan analysere og drøfte musikkdidaktiske problemstillinger
 • har inngående kunnskap og forståelse for ulike musikkundervisningspraksiser og deres regulerende strukturer
 • kan selvstendig og kritisk reflektere over ideer om musikkundervisning og læring
 • kan kritisk vurdere og formidle musikkdidaktisk teori

Innhold

 • Pedagogiske grunnsyn og musikkdidaktiske hovedretninger.
 • Didaktiske modeller for analyse og forskning.
 • Musikkbegrepet i ulike musikkpedagogiske teoridannelser og praksiser.
 • Læring og danning i musikkfag.
 • Musikkundervisning og læring i formelle og uformelle kontekster.
 • Musikkundervisning og diversitet.
 • Diskurser, politiske strukturer og ideologier i utdanningsfeltet.
 • Læreplaner og utdanningssosiologi.

Pensum: Omtrent 1000 sider felles pensum som oppgis av faglærer.

Organisering

Undervisningen vil i hovedsak bestå av forelesninger og seminarer, hvor lærestoff presenteres og diskuteres. På seminarene bidrar både lærer og studenter aktivt. Noe av arbeidet vil foregå i form av nettseminarer. En vesentlig del av arbeidet foregår som selvstendige studier av obligatorisk litteratur.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se vedlegg til studieplanen.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

 1. Studenten skal ha aktiv deltakelse i ett organisert nettseminar.
 2. Studenten skal holde en forberedt presentasjon over et oppgitt tema . Tidspunkt for presentasjonen avtales med faglærer.

Det er obligatorisk fremmøte til undervisningstimer med studentfremlegg. Hvilke timer dette gjelder vil fremgå av semesterplanen.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter. Vurderingen gjøres av to interne sensorer.

Muntlig eksamen

Omfang: 45 minutter. Eksamen tar utgangspunkt i en musikkpedagogisk problemstilling som oppgis en time i forkant av eksamen. Ved vurderingen vil studentens evne til aktiv anvendelse av pensumet bli tillagt stor vekt.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 15. feb. 2021