Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Musikk­pe­da­go­gisk teori II

 • Gjennomføres: 1. studieår, 2. semester.
 • Avsluttende vurdering: Foredrag.
 • Forhåndskrav: Opptak til et av studieprogrammene emnet inngår i.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet bygger på musikkpedagogisk teori 1 og gir en dypere innføring i fag- og forskningsfeltet musikkpedagogikk. Emnet har særlig fokus på filosofiske, psykologiske, sosiologiske og kulturteoretiske perspektiver med relevans for musikkpedagogisk teoridannelse og praksis.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har inngående kunnskap om musikkpedagogikk som fag- og forskningsfelt
 • kan analysere og drøfte musikkpedagogiske problemstillinger i lys av filosofiske, psykologiske, sosiologiske og kulturteoretiske perspektiver
 • har inngående kunnskap om og forståelse for filosofiske, psykologiske, sosiologiske og kulturteoretiske teoridannelser som er relevante for musikkpedagogisk og -didaktisk tenkning og praksis
 • kan selvstendig og kritisk reflektere over og formidle filosofiske, psykologiske, sosiologiske og kulturteoretiske perspektiver på musikkundervisning og læring

Innhold

 • Musikkpedagogisk filosofi – med emner som:Hva er musikk godt for?
 • Musikkfilosofiske perspektiver.
 • Pedagogisk-filosofiske perspektiver.
 • Kvalitet i musikkpedagogisk virksomhet.
 • Musikkpedagogisk psykologi – med emner somøving.
 • musikkopplevelse og musikalitet.
 • talent og utvikling av ekspertise.
 • musikkens påvirkning på læring og utvikling.
 • Musikkpedagogisk sosiologi og kulturteori – med emner somSosiologiske studier av kunst- og kulturfeltet.
 • Utdanningssosiologiske perspektiver.
 • Kulturmøter og kulturelt mangfold.

Pensum: Omtrent 1000 sider felles pensum som oppgis av faglærer.

Organisering

Undervisningen vil i hovedsak bestå av forelesninger og seminarer, hvor lærestoff presenteres og diskuteres. På seminarene bidrar både lærer og studenter aktivt. Noe av arbeidet kan foregå i form av nettseminarer. En vesentlig del av arbeidet foregår som selvstendige studier av obligatorisk litteratur.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se vedlegg til studieplanen.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Studenten skal ha aktiv deltakelse i minst to seminarer. Det vil fremgå av semesterplanen hvilke timer som er organisert som seminarer.

Studenten skal levere et to til tre siders (ca. 1000 ord) refleksjonsnotat knyttet til et tema lagt frem og drøftet av lærere/gjestelærere i undervisningen. Tid for innlevering avtales med faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter. Vurderingen gjøres av to interne sensorer.

Foredrag

Studenten holder et foredrag over et tema som oppgis to uker før eksamen. Studenten skal gjennom foredraget dokumentere innsikt og vurderingsevne i faget. Det forutsettes at studenten anvender pensumlitteratur og annen relevant litteratur, samt at disposisjon og referanseliste legges fram ved foredragets start. Omfang 30 minutter.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 16. feb. 2021