Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Orgel I

 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over fire semestre.
 • Avsluttende vurdering: Eksamenskonsert.
 • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i kirkemusikk.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Orgelspill og interpretasjon utgjør et av kjerneområdene i kirkemusikkstudiet. Emnet er lagt til rette for at studenten skal utvikle selvstendig kunstnerisk kompetanse og solid kunnskap om instrumentet og dets repertoar. To viktige forutsetninger for å kunne uttrykke seg gjennom musikk er teknisk beherskelse av instrumentet og innsikt i interpretasjon av ulike former for musikk. Utvikling av spilleteknikk og arbeid med tolking av musikk fra forskjellige epoker står derfor sentralt i arbeidet med hovedinstrument.

Emnet etterfølges av Orgel II.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har instrumentale ferdigheter til å realisere musikalske intensjoner
 • viser stilforståelse, kunstnerisk uttrykksevne og kreativitet
 • har tilegnet seg et repertoar i ulike stilarter og tradisjoner som egner seg til framføring ved forskjellige typer gudstjenester, kirkelige handlinger, musikkaftener og konserter
 • kan jobbe målrettet, alene og i samspill med andre
 • har kunnskap om de viktigste historiske orgeltyper og orgellitteratur skrevet for disse orgeltypene
 • behersker hensiktsmessige teknikker for innstudering og øving

Innhold

I første avdeling legges det vekt på å utvikle studentens formidlingsevne gjennom arbeid med teknikk, innstuderingsmetoder og strategier for å mestre stress i formidlingssituasjonen. Samtidig arbeides det med tilegnelse av repertoar og evnen til å tolke og uttrykke seg gjennom musikk. Repertoaret skal omfatte litteratur fra ulike epoker og stilretninger og være fordelt på tiden før 1750, romantikk, musikk fra 20. århundre, norsk orgelmusikk og musikk til kirkeårets gudstjenester.

Noen av verkene skal ha vanskelighetsgrad som f.eks. Bachs større preludier og fuger, Francks koraler, Sandvolds Introduksjon og Passacaglia eller lignende. Repertoaret skal dessuten inneholde musikk som i lengde, karakter og anvendelighet egner seg til kirkelige handlinger og forskjellige gudstjenestetyper gjennom hele kirkeåret. Det er rom for valgfrihet innenfor de rammer som er gitt for repertoaret. Det stilles store krav til studenten når det gjelder utvikling av selvstendighet og vurderingsevne i tolkninger av musikk.

Hoveddelen av emnet utgjøres av studentens arbeid med:

Orgel

 • Innstudering av repertoar.
 • Tekniske øvelser.
 • Interpretasjon og formidling.
 • Øvings-/innstuderingsteknikker.
 • Studier av lydmateriale/innspillinger og litteratur. Valg av materiale gjøres av studenten selv under veiledning fra lærer.

Kirkemusikkforum

 • Fremføring av repertoar.
 • Oppføringspraksis og repertoarkunnskap.
 • Trening i å vurdere og verbalt kommentere egne og andres fremføringer.
 • Trening i kommunikasjon med publikum, musikalsk og verbalt.
 • Kunnskap om hva som skaper en god fremføring.
 • Spørsmål knyttet til yrkesrolle og arbeidssituasjon som kirkemusiker.
 • Ulike seminarer, gjesteforelesninger, kurs og prosjekter/workshops innenfor hele kirkemusikkstudiet.

Organisering

Det benyttes varierte former for organisering og arbeidsmetoder i emnet. Helt sentralt står studentens selvstendige arbeid med øving og studier av materiale (innspillinger, litteratur etc.) i tilknytting til øveprosessen. Det vil bli tilrettelagt for en rekke konsert- og formidlingssituasjoner som studenten skal delta i.

Orgel

 • Ukentlig individuell undervisning og klassetimer.

Kirkemusikkforum

 • Ukentlige timer og/eller prosjekter/workshops felles for alle kirkemusikkstudenter på kandidat og master.

For oversikt over forventet studieprogresjon og veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Obligatorisk deltagelse i kirkemusikkforum

Studenten skal spille på kirkemusikkforum minst to ganger per semester.

Protokoll føres av koordinator/faglærer.

2. Levere hovedinstrumentrapport signert av hovedinstrumentlærer som skal inneholde

 • eksamensprogram på 30 minutter(maksimum 35 minutter)
 • oversikt over gjennomgått repertoar (minimum 80 minutter)
 • oversikt over fremføringer (minimum en fremføring pr studieår)
 • oversikt over deltakelse på seminar og/eller mesterklasser
 • oversikt over gjennomgått lydmateriale/innspillinger og litteratur

Frist: Innen 15. april i emnets fjerde semester leveres rapporten til eksamenskontoret i tre eksemplarer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en eksamenskonsert ved slutten av andre studieår. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer. Eksamenskommisjonen skal gi en muntlig uttalelse om eksamenskonserten til studenten.

Eksamenskonsert

Konserten avholdes normalt i høgskolens lokaler. Student og hovedinstrumentlærer setter opp program for eksamen. Ved uenighet om eksamensprogrammet avgjør hovedinstrumentlærer.

Omfang: ca 30 minutter spilletid (maksimum 35 minutter).

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 4. feb. 2021