Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Orgel­spill

 • Gjennomføres: Over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Eksamenskonsert.
 • Forhåndskrav: Opptak til årsstudium i kirkemusikk 2.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet er tilrettelagt for at studenten kan skaffe seg solid kunnskap om instrumentet og dets repertoar. Utvikling av spilleteknikk og arbeid med tolking av musikk fra forskjellige epoker står sentralt i arbeidet med hovedinstrument.

Emnet består av hovedinstrumentundervisning i orgel, kirkemusikkforum og orgelkunnskap.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har tilegnet seg et omfattende og bredt repertoar som egner seg til fremføring ved forskjellige typer gudstjenester og kirkelige handlinger
 • har instrumentale ferdigheter til å realisere musikalske intensjoner
 • anvender hensiktsmessige teknikker for innstudering og øving
 • behersker ulike formidlingssituasjoner
 • viser evne til selvstendig vurdering av eget og andres spill
 • har kjennskap til orgelets historie og oppbygning og viser ferdigheter i stemming og enkelt vedlikehold av instrumentet

Innhold

Hovedvekten legges på utvikling av teknikk, oppøving av innstuderingsmetoder og innstudering av repertoar til bruk til ulike musikalske oppgaver i Den norske kirke og andre kirkesamfunn. Foruten innstudering av gudstjenestelig orgellitteratur vil det bli arbeidet med

 • koralspillets teknikk og rytme
 • orgelmusikk ved kirkelige handlinger
 • bruk av forspillsamlinger, orgelkoraler
 • registreringspraksis

Repertoaret bør omfatte et bredt utvalg av litteratur som egner seg for de forskjellige kirkelige handlinger. Samlet spilletid skal være minimum 60 minutter.

Hoveddelen av emnet utgjøres av studentens arbeid med:

Orgel

 • Innstudering av repertoar.
 • Tekniske øvelser.
 • Interpretasjon og formidling.
 • Øvings-/og innstuderingsteknikker.

Kirkemusikkforum

 • Fremføring av repertoar.
 • Oppføringspraksis og repertoarkunnskap.
 • Trening i å vurdere og verbalt kommentere egne og andres fremføringer.
 • Kunnskap om hva som skaper en god fremføring.
 • Spørsmål knyttet til yrkesrolle og arbeidssituasjon som kirkemusiker.
 • Ulike seminarer, gjesteforelesninger, kurs og prosjekter/workshops.

Orgelkunnskap

 • Øvelse i stemming av rørstemmer og retting av funksjonsfeil.
 • Innføring i orgelets historie, arkitektur- og stilhistorie, samt temperering.
 • Orgelets oppbygging og forskjellige orgelsystemer.

Organisering

Det benyttes varierte former for organisering og arbeidsmetoder i emnet. Helt sentralt står studentens selvstendige arbeid med øving og studier av materiale i tilknytning til øveprosessen, samt fremføringer på konserter.

Orgel

Undervisningen gis normalt som individuell, ukentlig undervisning. Faglærer kan etter avtale med studenten organisere undervisningen på andre måter.

Det forventes at studenten arbeider selvstendig med øving, ulike former for litteraturstudier, lytting til konserter og opptak, samt deltar i de konserter som studiet legger opp til.

Kirkemusikkforum

Forum organiseres som ukentlige timer og/eller prosjekter/workshops felles for alle kirkemusikkstudenter på kandidat, master og videreutdanningsstudier

Orgelkunnskap

Emnet undervises i gruppe som en kombinasjon av forelesninger og praktiske øvinger. Tidspunkt for undervisning vil foreligge ved semesterstart

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Orgel

Studenten skal levere en hovedinstrumentrapport som inneholder

 • eksamensprogram på 30 minutter
 • oversikt over minimum 60 min gjennomgått repertoar
 • oversikt over støttelitteratur

Rapporten skal bekreftes av hovedinstrumentlærer.

Frist: Innen 15. april leveres hovedinstrumentrapporten til eksamenskontoret i tre eksemplarer.

Kirkemusikkforum

 1. Det er obligatorisk aktiv deltakelse i emnet. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet.
 2. Studenten skal spille på forum minst én gang i løpet av studieåret.

Protokoll føres av koordinator/faglærer.

Orgelkunnskap

Det er obligatorisk aktiv deltakelse i emnet. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet.

Frist: Innen 15. mai skal alle arbeidskrav være godkjent.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en eksamenskonsert ved slutten av studieåret. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer.

Eksamenskonsert

Eksamen i orgelspill har et omfang på 30 minutter med selvvalgt program. Student og hovedinstrumentlærer setter i fellesskap opp program for eksamen.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering

Publisert: 14. mai 2020 — Oppdatert: 2. sep. 2022