Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Orkes­ter­prak­sis

 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over fire semestre.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra emneansvarlig og veileder.
 • Forhåndskrav: Opptak til et av studieprogrammene emnet kan inngå i samt bestått opptaksprøve til ordningen.
 • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

Emnet omfatter praksis i Oslo filharmoniske orkester eller Det norske kammerorkester. Det er knyttet en stipendordning til praksis i disse orkestrene.

Det er egen opptaksprøve til emnet i tilknytning til opptak til studieprogrammet. Søkere som ønsker orkesterpraksis må søke om dette i forbindelse med søknad om studieplass.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • viser høyt utviklet evne til kommunikasjon og samhandling i det musikalske arbeidet
 • har inngående kunnskap om relevant repertoar og orkesterkultur
 • har god forståelse av balansen mellom individ og kollektiv
 • kan fylle rollen som profesjonell orkestermusiker på høyt nivå

Innhold

Gjennom praksisperiodene vil studentene bli kjent med de høye krav som stilles til kunstnerisk standard, samspillsevne og selvstendighet for å fylle rollen som musiker i Det norske kammerorkester eller Oslo filharmoniske orkester. Erfaringen studentene får gjennom praksis i orkesteret skal gi et godt fundament for en karriere som profesjonell orkestermusiker.

Under veiledning av erfarne orkestermusikere på høyt nivå skal studentene bli fortrolig med krav til

 • forberedelse av repertoaret før prøvene starter
 • tilpasning og videreutvikling underveis i prosjekter
 • samhandling og kommunikasjon i egen gruppe og i ensemblet som helhet
 • orkesterets spillestil og kvalitetskultur
 • bevissthet rundt kommunikasjon med publikum både på individ- og ensemblenivå

Organisering

Hver student skal ha i alt tolv praksisperioder (produksjoner) i løpet av emnet. Orkestrene organiserer hvilke produksjoner hver student skal delta i. Studentene skal ha en veileder og kontaktperson blant de faste musikerne i orkesteret, men deltar for øvrig på lik linje med de øvrige musikerne.

En produksjon varer normalt fire til seks dager med prøver og konserter. Repertoaret skal være variert og kan inneholde elementer som er spesielt rettet mot nye publikumsgrupper. For hver praksisuke skal studenten ha inntil 120 minutter veiledning med veileder(e). I forbindelse med veiledning bør studenten føre logg over tilbakemeldinger fra veileder, inkludert refleksjoner rundt egen innsats og utvikling.

I løpet av første semester skal studenten gjennomgå et obligatorisk introduksjonsprogram som blant annet kan inneholde:

 • introduksjonsmøte for veiledere, hovedinstrumentlærere og studenter om arbeidsprosess og rollefordeling
 • presentasjon av orkesteret, kunstneriske mål og strategier, finansieringsmodell og krav til egeninntjening, organisasjon og ledelse, musikernes rolle i virksomheten, HMS
 • informasjon om orkestrenes rolle i norsk musikkliv

Nærmere informasjon om innhold i introduksjonsprogrammet gis i introduksjonsmøtet.

Videre kan studenten i løpet av praksisperioden få tilbud om:

 • partiturstudier
 • prøvespilltrening

Det forventes at studenten deltar i det tilbud som gis.

For praksis i Det Norske Kammerorkester

I tillegg til de seks ordinære praksisukene i året, får hver student et utvidet ansvar for å planlegge og gjennomføre en produksjonsuke med fokus på kammermusikk sammen med andre studenter i ordningen og noen av orkesterets faste musikere. Produksjonen skal normalt føre fram til en egen konsert.

Permisjon

Innvilget studiepermisjon fra studieplassen ved NMH gir permisjon fra orkesterakademiet i inntil ett år.

Arbeidskrav

 1. Obligatorisk deltakelse på introduksjonsprogram.
 2. Obligatorisk deltakelse på alle prøver og konserter i praksisperioder studenten blir satt opp på.
 3. Ved slutten av hver produksjon skal rapportskjema underskrevet av veileder og orkesterregissør leveres praksiskoordinator ved NMH. Når skjema er innlevert vil stipend for den aktuelle produksjonen gå til utbetaling.

Dersom studenten ikke oppfyller sine forpliktelser overfor orkesteret og/eller ikke retter seg etter instrukser som blir gitt, kan studenten miste sin rett til å delta i emnet.

Se veiledningsdokument for studenter og veiledere som utdyper studentens rettigheter og plikter.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av emneansvarlig i samarbeid med veileder i orkesteret på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten på nytt gjennomføre den/de praksisperioder som kreves for å bestå emnet.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. mar. 2021