Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Prak­sis­vei­led­ning I

 • Gjennomføres: Over ett studieår.
 • Avsluttende vurdering: Hjemmeeksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til Videreutdanning for praksisveiledere i musikk, dans og teater.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet tar opp sentrale temaer innen veiledningsfaget, som veiledningstradisjoner og -metoder, samspillsprosesser, relasjonsbygging og etiske forhold ved veiledning. Studenten skal opparbeide kompetanse i å tilrettelegge praksisopplæring og vurdere og veilede lærerstudenter, samt utvikle evne til å reflektere kritisk rundt veilederrollen.

Undervisningen er samlingsbasert (se Organisering).

Læringsmål

Ved fullført videreutdanningsmodul er det forventet at studenten

 • kan planlegge og legge til rette for en variert praksisopplæringkan anvende ulike veilednings- og vurderingsformer
 • har kunnskap om veiledningsteorier, -tradisjoner og -metoder
 • har kompetanse knyttet til relasjonsbygging, samspillsprosesser og kommunikasjon
 • kan reflektere over og være bevisst etiske aspekter ved veiledningssituasjoner
 • har utviklet et reflektert forhold til egen veilederrolle og praksisteori
 • har kunnskap om rammer og styringsdokumenter for praksisopplæring, herunder skikkethetsvurdering
 • kan samarbeide med faglærere i lærerutdanningen om planlegging, tilrettelegging, veiledning og vurdering av praksisopplæringen

Innhold

Studiet omhandler rollen som veileder for lærerstudenter.

Aktuelle tema:

 • Systematisk planlegging av praksisopplæring basert på utdanningenes studieplaner og styringsdokumenter.
 • Tilrettelegging av lærerstudentens læringsprosess i lys av pedagogiske, didaktiske og kunstneriske perspektiver.
 • Ulike veiledningsteorier, -metoder og kommunikasjonsprosesser.
 • Vurdering av lærerkompetanse og skikkethet.
 • Etikk, profesjonsbevissthet og rolleforståelse.
 • Særlige karaktertrekk ved undervisning i utøvende kunstfag.

Egen erfaring og praksis som lærere og veiledere vil danne grunnlag for diskusjoner om og simulering av veiledningssituasjoner.

Organisering

Studiet organiseres som et deltidsstudium over to semestre med fire samlinger á tre dager. Det vil i tillegg legges opp til eget arbeid mellom samlingene. Undervisningen på samlingene foregår hovedsakelig i hel gruppe, med det vil også legges inn tid til kollokviearbeid og arbeid i mindre grupper.

Studenten skal veilede én til to lærerstudenter i løpet av studieperioden. I tilfeller der studenten ikke er engasjert som praksisveileder i perioden, må studenten i forbindelse med søknad til studiet selv etablere en relevant veiledningssituasjon som må godkjennes av hhv. NMH eller KHiO.

Det vil være en variasjon og veksling mellom lærerstyrt undervisning, veiledning, gruppearbeid, praksis og eget selvstendig arbeid.

Studentene vil arbeide med ulike oppgaver i kollokviegrupper mellom samlingene. Samarbeid mellom samlingene kan foregå digitalt.

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk aktiv deltagelse på samlingene. Det innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet.
 2. Studenten skal lage en plan for praksisopplæringen som skal gjennomføres i løpet av studiet. Planen leveres innen andre samling.
 3. Studenten skal holde et muntlig fremlegg for gruppen over valgfritt, relevant tema. Tema godkjennes av faglærer. Tidspunkt avtales med faglærer. Omfang: 20 minutter.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent og bestått for at studenten skal kunne gå opp til avsluttende vurdering. Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått.

Hjemmeeksamen

Studenten skal skrive en tekst på ca. 3000 ord der det reflekteres over egen praksisveiledning knyttet til relevant teori. Frist for innlevering: 15. mai.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 4. mar. 2021