Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Pro­sjekt­ar­beid og entre­pre­nør­skap

 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over tre semestre (høst, vår, høst).
 • Avsluttende vurdering: Eksamensmappe.
 • Forhåndskrav: Opptak til mastergradsstudiet i utøving.
 • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

Emnet er for studenter ved Mastergradsstudiet i utøving – improvisert musikk/jazz.

Emnet går over studiets tre første semestre og skal gjøre studenten bedre rustet til å gjennomføre masterarbeidet og til å skape seg et liv som musikkarbeider. I løpet av emnet skal studenten bli mer bevisst på sin identitet, sine roller og muligheter innenfor musikklivet. Hovedfokuset ligger i å kunne identifisere, utvikle og presentere sin personlige profesjonelle portefølje.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • viser et bevisst forhold til sin kunstneriske identitet sett i en praksiskontekst
 • behersker ulike formidlingsformer, samt fremstår som en reflektert musikkformidler
 • kan initiere, utvikle, gjennomføre og lede kunstneriske prosjekter
 • kan gjennomføre interdisiplinære/tverrkunstneriske prosjekter
 • dokumenterer grunnleggende kjennskap til bruk av ulike mediekanaler
 • har innsikt i og kan forholde seg kritisk reflektert til yrkesetiske normer og problemstillinger
 • er bevisst økonomiske forhold knyttet til det å realisere sine kunstneriske visjoner

Innhold

Emnet omfatter planlegging, gjennomføring og evaluering av tre prosjekter, både egne og som deltager på andres prosjekter.

Prosjekter

Studenten skal planlegge, gjennomføre og evaluere tre prosjekter. Prosjektene skal være avsluttede kunstneriske prosjekter som skal forberede studenten til å gjennomføre masterarbeidet, men skal ikke overlappe med dette. Prosjektene dokumenteres i et format som avtales med hovedveilederen (konsert, innspilling eller lignende). Det skal leveres en skriftlig refleksjon over prosessene i hvert prosjekt.

Krav til semesterprosjektene:

 • Minst ett av prosjektene må være interdisiplinært/tverrkunstnerisk (for eksempel inkludere elementer av kunstarter som dans, billedkunst, film osv).
 • Minst ett av prosjektene skal gjennomføres/presenteres eksternt (utenfor den aktuelle institusjonen).
 • Minst en av de skriftlige refleksjonene skal knyttes opp mot bransjemessige perspektiver og musikkens plass i samfunnet.

Forum for prosjektarbeid og entreprenørskap

Forumet skal

 • gi studentene en innføring i prosjektarbeid som arbeidsform og metode
 • gi studentene en innføring i entreprenørskap
 • være et møtested for erfaringsdeling og diskusjoner

Samspillprosjekter

Det organiseres felles samspillprosjekter for IJ-masterstudentene.

Organisering

Hver student/ensemble får ved studiestart tildelt en hovedveileder, normalt en av høgskolens faste lærere. Hovedveileder følger studenten gjennom hele studiet, og gir faglige og praktiske råd og tilbakemeldinger. Det er knyttet en fast veiledningsressurs til studentens hovedveileder. Studenten får i tillegg prosjektmidler som disponeres i samråd med hovedveileder. Prosjektene planlegges og gjennomføres av studentene selv, men i samråd med hovedveileder.

Forum for prosjektarbeid og entreprenørskap

Avholdes normalt ti ganger i løpet av emnet.

Kontinuerlig oppfølging via blogg/læringsplattform.

Ensembler

Organiseres normalt i prosjektuke og er felles for alle ij-masterstudenter

Studenten(e) er selv ansvarlig for progresjonen, og må sørge for å gjøre jevnlige avtaler med hovedveileder samt fremføre materiale for og levere materiale (noter, innspillinger, prosjektbeskrivelse etc.) slik at progresjonen opprettholdes.

Studenten(e) er praktisk og økonomisk ansvarlig innenfor ressursrammer gitt av høgskolen for alle forhold knyttet til prosjekt- og konsertorganisering, prosjektavvikling, lyd- og videoopptak.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Det er minimum 70 prosent obligatorisk deltakelse på forum for prosjektarbeid og entreprenørskap (normalt syv av ti). Studenten skal presentere minimum 1 prosjekt i forumet.

2. Det er obligatorisk deltakelse i to ensembler i løpet av emnet.

3. Arbeidsmappe

Studenten setter sammen en mappe med følgende innhold knyttet til emnets tre prosjekter:

 • Prosjektplan for hvert prosjekt skal godkjennes av hovedveileder i forkant av prosjektstart. Planen skal inneholde beskrivelse av den praktiske planleggingen og gjennomføringen.
 • Dokumentasjon i egnet format over gjennomførte prosjekter (omfang: ca. 60 minutter per prosjekt) samt logg/skriftlig refleksjon over hvert prosjekt (omfang: ca. 1200 ord per prosjekt) leveres for godkjenning til hovedveileder innen en frist fastsatt av hovedveileder.

Frist: Innen 15. november i emnets tredje semester skal innholdet i mappen være fullstendig, og godkjent av hovedveileder.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en eksamensmappe. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer. Studentens hovedveileder er normalt en av sensorene.

Eksamensmappe

Med utgangspunkt i arbeidsmappen setter studenten sammen en eksamensmappe som skal inneholde

 • oversikt over gjennomførte prosjekter med en kort beskrivelse av det enkelte prosjekt
 • prosjektplan for, dokumentasjon av og refleksjoner rundt ett av prosjektene
 • refleksjonstekst (omfang: ca. 1600 ord) med fokus på egen musikerrolle og videre karriere

Frist: Innen 1. desember i emnets tredje semester leveres eksamensmappen i tre eksemplarer merket med studentenes navn og studieprogram til eksamenskontoret.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 4. mar. 2021