Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Pro­sjekt­spe­si­fikt kurs

  • Emnetype: Inngår i opplæringsdelen.
  • Gjennomføres: Primært 1. studieår, alternativt 2. studieår.
  • Avsluttende vurdering: I samsvar med gjeldende regler for valgt kurs.
  • Forhåndskrav: Avhengig av valgt kurs og utdanningsinstitusjon.
  • Undervisningsspråk: Avhengig av valgt kurs og utdanningsinstitusjon.

Kort om emnet

Kandidaten fordyper seg i et selvvalgt tema knyttet til teoretiske, vitenskapsteoretiske og/eller forskningsmetodiske problemstillinger i eget avhandlingsarbeid.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at kandidaten kan dokumentere spesialisert innsikt innenfor den valgte fordypningen.

Innhold

Kursets innhold kan settes sammen på tre ulike måter:

Variant A: Eksternt forskerkurs med fastlagte forelesninger, litteratur og vurdering. Dersom ønsket kurs ikke er på ph.d.-nivå, må det søkes forhåndsgodkjenning av DRU.

Variant B: Internt forskerkurs med fastlagte forelesninger, litteratur og vurdering.

Variant C: Individuelt kurs med selvvalgt pensum på 700 til 800 sider, dokumentert med essay etter gjeldende krav. Et individuelt kurs kan også settes sammen av eksterne og/eller interne kurs av mindre omfang. Slikt kurs/slike kurs må forhåndsgodkjennes av DRU.

Generiske kurs som f.eks. kurs i akademisk skriving, språkkurs og høgskolepedagogisk basiskurs kan normalt ikke inngå i DRVALG90.

Les mer om opplæringsdelen generelt og essay spesielt på ph.d.-programmets interne side.

Organisering

For eksterne kurs vil kursets organisering være bestemt av kursarrangør. Interne kurs ved NMH er forelesnings- og seminarbasert. Individuelle kurs gjennomføres som selvstudium.

Arbeidskrav

I eksterne kurs følges de arbeidskrav som defineres for det aktuelle kurset.

I interne kurs kan lærer gi arbeidsoppgaver i tilknytning til aktuelle tema. Disse må være utført innen en fastsatt frist og godkjent av faglærer.

I individuelle kurs skal forslag til pensumliste (700 til 800 sider for 10 studiepoeng), tittel, problemstilling, en kort beskrivelse/begrunnelse og forslag til innleveringsfrist legges frem for DRU for godkjenning. Søknaden skal også inneholde anbefaling fra veileder.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at kandidaten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Kandidaten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med det vurderingsuttrykk som er angitt ved kurset/kursene som er valgt.

Ved individuelt kurs eller internt kurs ved NMH dokumenteres emnet ved et essay på 7000 til 8000 ord, ekskludert referanser og vedlegg. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått, og fastsettes av en ekstern eller intern sensor.

Ved eksterne kurs vurderes kandidaten i tråd med gjeldende praksis ved den aktuelle institusjonen. Eksterne kurs må dokumenteres med kursbevis som angir kursets innhold og omfang. Slik dokumentasjon fremlegges for DRU sammen med skjemaet «Dokumentasjon av opplæringsdelen» når alle deler av opplæringsdelen er fullført.

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 19. mai 2020 — Oppdatert: 15. aug. 2023