Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Sam­spill II

 • Gjennomføres: 3. studieår, over to semestre
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer
 • Forhåndskrav: Opptak til det frie kandidatstudiet
 • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk

Kort om emnet

I emnet får studenten erfaring med samspill i et ensemble som utgjøres av studentene som til enhver tid tar emnet som del av det frie kandidatstudiet. Alle studenter kan delta i emnet, uavhengig av om de har skapende eller utøvende profil på sitt hovedemne. Studentens rolle i ensemblet tilpasses den enkeltes faglige profil.

Emnet undervises normalt sammen med FRSAM10 Samspill I.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan skape og formidle musikk i samarbeid med andre
 • kan samarbeide om å løse musikalske problemstillinger
 • kan samarbeide om planlegging og gjennomføring av øvelser
 • kan lede øvelser og innstudere musikk med ensemblet

Innhold

Alle studenter i 3. år skal bringe repertoar til ensemblet og innstudere dette med sine medmusikere. Dersom det av tidshensyn må prioriteres mellom studentenes repertoarbidrag, skal fortrinnsrett normalt gjelde etter følgende ordning:

 1. 3. studieår (FRSAM20 Samspill II)
 2. 2. studieår (FRSAM10 Samspill I)
 3. 1. studieår (FRSAM10 Samspill I)

Emneansvarlig kan ved behov overstyre denne prioriteringsrekkefølgen.

Ensemblet presenterer sitt arbeid på en eller flere konserter eller innspillinger løpet av studieåret.

Organisering

Emnet organiseres som ukentlige øvelser, der faglærer deltar hver andre uke og studentene selv organiserer øvelsene i de øvrige ukene. Studentgruppen kan deles i flere ensembler, men undervisningen organiseres normalt innenfor den tidsrammen som er oppsatt for emnet.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Semesterplan

I starten av hvert semester setter studentene i samarbeid med emneansvarlig opp en semesterplan som angir hvem som har ansvar for de studentledete øvelsene og hvilket repertoar det skal arbeides med til enhver tid.

2. Innstudere repertoar med ensemblet

Hver student skal bidra med minimum en låt/et stykke til ensemblet. Det er ikke et krav at musikken skal være komponert av studenten. Studenten har et overordnet ansvar for å innstudere musikken, men prosessen frem mot ferdig resultat kan gjerne være kollektiv.

3. Obligatorisk oppmøte

Det er obligatorisk oppmøte i emnet, og hvert semester skal ha tilstrekkelig oppmøte. Dette innebærer at fravær fra 20 prosent eller mer av undervisning og øvelser per semester normalt fører til at man ikke består semesteret. Det er anledning til å ta igjen et ikke bestått semester før emnet avsluttes. Se Ny vurdering under avsnittet Avsluttende vurdering.

Oppmøte til studentledete øvelser føres etter avtale med emneansvarlig.

Semesterplanen kan spesifisere eventuelle unntak fra oppmøtekrav.

4. Framføring av innstudert repertoar

Gruppen skal framføre deler av repertoaret på minst en konsert i semesteret. Alternativt kan gruppen gjøre en produsert innspilling av materialet. Gruppen har selv ansvar for det praktiske rundt konserten/innspillingen. Konserten/innspillingen godkjennes av emneansvarlig, evt. en annen faglærer i samspill. Hvis ingen faglærer kan være til stede på en konsert, må den dokumenteres ved hjelp av video- eller lydopptak.

Frist: Innen 15. desember / 1. juni skal alle arbeidskrav være godkjent.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer(e) på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering, må studenten delta i prosjektensembler eller kammermusikkensembler av tilsvarende omfang som det studenten mangler. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å ta et semester av emnet på nytt. Emneansvarlig avgjør i hvert enkelt tilfelle hva som kreves for å få emnet bestått.

Inngår i studieprogram

Publisert: 10. feb. 2022 — Oppdatert: 6. sep. 2022