Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Sats­lære II

 • Gjennomføres: 2. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Hjemmeeksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til et av studieprogrammene emnet inngår i.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Satslære er et ferdighetsfag hvor studenten skal tilegne seg kunnskaper om sats og struktur. Studenten skal utvikle en forståelse for musikalsk sats som kan anvendes som verktøy i musikkutøving, for eksempel i interpretasjon og komposisjon.

Emnet bygger på Satslære I (SATS10).

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • dokumenterer innsikt om musikalsk struktur
 • har kunnskaper og ferdigheter innenfor ulike satsteknikker
 • kan analysere og beskrive ulike musikk- og satstyper
 • viser evne til selvstendig kreativt arbeid
 • kan arrangere, skape og vurdere egne satser for ulike instrumental- og vokalbesetninger

Innhold

I første semester arbeider studentene med fordypning i tonal harmonikk.

I andre semester er tema satsteknikker fra det 20. århundre.

Emnet inneholder øvelser i musikalsk sats og analyse innenfor respektiv fordypning.

Organisering

Undervisningen gis som fellesforelesninger og i grupper. Studentene får anledning til å levere og få tilbakemelding på øvingsoppgaver.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Avsluttende vurdering

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av to deleksamener hvorav en hjemmeeksamen leveres på slutten av høstsemesteret og en på slutten av vårsemesteret. Vurderingen gjøres av to interne sensorer. De to vurderingene slås sammen til en avsluttende karakter i emnet.

Hjemmeeksamen

Deleksamen høst:

 • Deleksamen høst består av én komposisjons-/arrangementsoppgave og én analyseoppgave. Eksamen skal besvares i løpet av en uke (syv dager).
 • Besvarelsene leveres i tre eksemplarer til eksamenskontoret innen frist fastsatt av Musikkhøgskolen.

Deleksamen vår:

 • Deleksamen vår består av én komposisjons-/arrangementsoppgave og én analyseoppgave. Eksamen skal besvares i løpet av en uke (syv dager).
 • Besvarelsene leveres i tre eksemplarer til eksamenskontoret innen frist fastsatt av Musikkhøgskolen.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. mar. 2021