Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Sats­tek­nik­ker, ana­ly­se og instru­men­ta­sjon II

 • Gjennomføres: 3. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Eksamensmappe.
 • Forhåndskrav: Bestått 1. avdeling i kandidatstudiet i komposisjon.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet tar sikte på å videreutvikle studentens musikalske uttrykksevne gjennom kunnskap om og beherskelse av satstekniske virkemidler, analyse og instrumentasjon. Dette vil være knyttet til sentrale teknikker innen instrumental og elektroakustisk musikk fra det 20. og 21. århundre. Emnet vil legge opp til å utvikle studentenes teoretiske og praktiske ferdigheter innen komposisjonsteknikk, analyse og instrumentasjon med henblikk på bruk i egen praksis.

Emnet bygger på KPTEK10 Satsteknikker og analyse I og KPINSTA10 Instrumentasjon og orkestrering I.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har bred innsikt i og forståelse av komposisjonsteknikker og analyse med utgangspunkt i utvalgte komponisters verk fra det 20. og 21. århundre innen instrumental og elektroakustisk musikk
 • har inngående kjennskap til idégrunnlaget for kompositoriske formprinsipper og strategier både i instrumental musikk og elektroakustisk musikk i det 20. og 21. århundre
 • har utviklet komposisjonstekniske ferdigheter som øker studentens evne til å skape musikalske forløp gjennom bevisste kompositoriske valg
 • kan overføre kunnskapen om kunstneriske og satstekniske prinsipper til forskjellige kompositoriske situasjoner
 • har gode ferdigheter i instrumentasjon og orkestrering
 • kan overføre kunnskapen om ulike notasjonsformer til forskjellige kompositoriske situasjoner
 • kan formidle kunnskap om kunstneriske og satstekniske prinsipper i et verk

Innhold

Gjennom emnet skal studenten fordype seg i satsteknikker, orkestreringsteknikker, utvidede instrumentasjonsteknikker og analytiske problemstillinger med utgangspunkt i vestlig kunstmusikalsk tenkning i det 20. og 21. århundre. Undervisningen tar utgangspunkt i relevante teknikker og metoder i denne perioden og vil både ta utgangspunkt i utvalgte komponisters verk og legge vekt på å utvikle studentens egne tekniske ferdigheter til bruk i egne verk.

Organisering

Emnet undervises i tematiske moduler som belyser spesifikke satsteknikker gjennom eksempler fra aktuelle verk og komponister. Studenten vil arbeide med satstekniske oppgaver, analyse- og instrumentasjonsoppgaver med utgangspunkt i det gjennomgåtte repertoaret.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se "Organisering" under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Arbeidsmappe

Studenten setter sammen en mappe med følgende innhold:

 1. Liste over selvvalgt pensum på 300 til 400 sider, herunder artikler som utleveres av faglærer i forbindelse med de ulike modulene. Pensumlisten skal godkjennes av faglærer.
 2. To kortere instrumentasjonsoppgaver.
 3. To større satstekniske oppgaver som har trekk av å være egne verk, én per semester. I oppgavene skal instrumentasjon vektlegges like mye som satsteknikk.
 4. To analyser av selvvalgt verk (2500 til 3000 ord pluss noteeksempler), én per semester.

Frist: Besvarelsene leveres ved slutten av hvert semester, hhv. 15. desember og 1. mai. Innen 1. mai i emnets andre semester skal innholdet i mappen være fullstendig og godkjent av faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en eksamensmappe. I den avsluttende vurderingen legges det vekt på helhetsinntrykket av innholdet i eksamensmappen. Vurderingen gjøres av minimum to interne sensorer.

Eksamensmappe

Med utgangspunkt i arbeidsmappen setter studenten sammen en eksamensmappe som skal inneholde følgende:

 1. Én av de satstekniske semesteroppgavene.
 2. Én av de analytiske semesteroppgavene.
 3. Godkjent pensumliste over gjennomgått litteratur.
 4. Refleksjonsnotat: Studenten skriver et refleksjonsnotat over den utvalgte semesteroppgaven. I notatet skal studenten ta i bruk pensumlitteratur og gjøre rede for relevante analytiske problemstillinger og sammenhenger. Omfang: 1500 til 2000 ord pluss eventuelle noteeksempler.

Frist: Innen 1. juni i emnets andre semester leveres eksamensmappen i to eksemplarer merket med studentenes navn og studieprogram til eksamenskontoret.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 10. feb. 2021