Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Triologen/​operalab

Kort om emnet

Emnets hovedmål er å gi studentene praktisk erfaring og en økt bevissthet i arbeid med nyskapende musikkteater/opera. Emnet består i å skape kortere musikkdramatiske forestillinger i et likestilt samarbeid mellom musikere, komponister, operasangere, skuespillere, regissører, scenografer og dramatikere. Emnet tar også sikte på å utvikle og utvide studentens estetiske forståelse og praktiske evne til å skape og fremføre musikkteaterverk bestående av tekst, bevegelse, video og musikk.

Emnet er åpent for alle utøverstudenter, komposisjonsstudenter og studenter i musikkteknologi på masternivå i deres første studieår, samt komposisjonsstudenter på tredje året bachelor. Dette fordi emnet går over to semestre med start vår og slutt høst. Valgemnet krever ikke noen forkunnskap i musikkteater eller opera.

Faglærer i emnet: Henrik Hellstenius.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan arbeide i gruppeprosesser med utforming og fremføring av musikkteaterverk
 • har kunnskap om arbeidsformer innen andre kunstnerisk scenisk felt som operasang, scenografi, dramatikk, dramaturgi og regi
 • dokumenterer grunnleggende kunnskap om sentrale verk innen de andre kunstdisiplinene
 • viser et reflektert forhold til egen rolle i et tverr-kunstnerisk scenisk samarbeid

Innhold

Emnet består av en utøvende del og en teoretisk del. I løpet av studieåret vil studentene få arbeide med operasangere fra Operahøgskolen og studenter fra Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo. Studentene vil settes i grupper bestående av sangere, musikere, komponister, skuespillere, scenografer, dramatikere og regissører. Gruppene får i oppgave å skape en musikkteaterforestilling i et likeverdig samarbeid. Alle studentgruppene skal delta i utforming av ide og materiale til forestillingen.

Studentene vil videre bli gjort kjent med repertoar og estetiske hovedlinjer i alle de medvirkende fagene gjennom seminarer og felles fagdager. Forestillingene vil utarbeides i felleskap og under veiledning av lærer fra Musikkhøgskolen, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen. Studentenes forestillinger vil settes opp på Den Norske Opera under deres festival for ny opera, i et samarbeid med NMH.

Aktuelle temaer er

 • gjennomgang av viktige retninger og ideer i samtidsmusikk, samtidsdramatikk, nyere operalitteratur og stemmeteknikker
 • prosessutvikling av verk
 • samarbeidsformer mellom ulike kunstdisipliner
 • utvikling og innstudering av et scenisk verk skapt i felleskap
 • forståelse for sceniske virkemidler som lys og lyd
 • utvikling av sceniske teknikker knyttet til tilstedeværelse og bevegelse
 • innføring i vokalteknikker
 • forståelse for dramaturgi og form i eget scenisk arbeid
 • utforskning av musikkens mange mulige funksjoner i et scenisk verk
 • relasjoner mellom tekst og musikk
 • relasjoner mellom bevegelse og musikk
 • relasjoner mellom video og musikk

Organisering

Emnet starter med fellesmøter mellom alle deltagere. Disse fellesmøtene brukes til å organisere de ulike gruppene samt gi teoretiske innføringskurs i moderne musikkdramatikk, samtidsdramatikk, moderne scenekunst, samtidsmusikk og vokalteknikker. Gruppene vil i løpet av de første samlingene fremlegge en ideskisse til et musikkteaterverk. Deretter vil gruppene organisere sitt arbeid selv, med møter med veiledere fra NMH og KHIO etter avtale. Under veiledning vil gruppene arbeide frem musikkteaterverk på inntil 20 minutter frem mot forestillinger i april/mai på Den Norske Opera.

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk, aktiv deltakelse i emnet. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet.
 2. Studenten skal fremføre musikkdramatiske verk i september i samarbeid med andre studenter i en gruppe.
 3. Studenten skal levere et refleksjonsnotat ved avslutningen av emnet på ca. 1000 ord (tilsvarer to til tre sider). Aktuelle tema: forventninger til emnet, egne forutsetninger og læringsprosess og bruksområder for det studenten har lært. Innleveringsfrist: Refleksjonsnotatet skal leveres til faglærer i emnet innen 1. oktober i emnets andre semester.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærere på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Det gjøres ikke ny vurdering i dette emnet.

Publisert: 15. mai 2020 — Oppdatert: 2. mar. 2021