Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Års­stu­di­um i kirke­mu­sikk I

  • Fører til kvalifikasjon: Ingen formell kvalifikasjon.
  • Studiepoeng: 60 studiepoeng – heltidsstudium over ett år / deltidsstudium over to år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve.

Kort beskrivelse av studiet

Årsstudiet i kirkemusikk kan innpasses i en bachelorgrad. Primært er studiet beregnet på studenter som ønsker å bygge opp en bachelorgrad der kirkemusikk kombineres med andre universitetsfag som for eksempel kristendom, diakoni ol. Årsstudiet kan også benyttes som forberedelse til opptak på bachelorstudiet i kirkemusikk.

Mål for studiet

Gjennom studiet skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som setter ham/henne i stand til å innfri minimumskrav for å fungere som organist i Den Norske Kirke eller andre kirkesamfunn.

Organisering

Det faglige innholdet i studiet er organisert i

  • utøvende emner
  • kirkemusikkfag
  • støtteemner

Studiet organiseres hovedsakelig i helårs- og semesteremner. I noen emner vil det imidlertid være aktuelt med tema- og prosjektorganisering.

Arbeidet med studiet vil bestå av lærerledet undervisning og av selvstendige studier. Studiet krever at studentene er aktive og deltakende i lærings­prosessen, og at de har evne til samarbeid.

Undervisningen ved Musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Dette er fordi deltakelse i undervisningen gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, samtidig som denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen. Den enkelte emnebeskrivelse spesifiserer om det er obligatorisk fremmøte.

For å beskrive omfanget på emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Ett års heltids studieinnsats tilsvarer 60 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer 27 til 30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (lovdata.no).

Karakterutskrift blir utstedt når studenten har fullført studieprogrammet. Emner som inngår i studieprogrammet vises på karakterutskriften, med vurderingsuttrykk og antall studiepoeng.

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Les mer om utdanningskvalitet ved Musikkhøgskolen.

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 31. aug. 2022