Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Mas­ter­grads­stu­di­et i utøven­de musikk­tek­no­lo­gi

 • Fører til kvalifikasjon: Master i utøvende musikkteknologi.
 • Studiepoeng: 120 studiepoeng – heltidsstudium over to år.

Opptakskrav

Søkere til studiet må ha følgende kvalifikasjoner:

 • Bachelorgrad i utøvende musikk, eller
 • Bachelorgrad i komposisjonsfag, eller
 • Bachelorgrad i musikkteknologi.

Eller tilsvarende utdanning, med minimum 80 stp. fordypning i utøving, komposisjon eller musikkteknologi.

Søkeren må levere en foreløpig prosjektbeskrivelse som vedlegg til følgeskjemaet. I tillegg til de formelle opptakskravene gjennomføres opptaksprøver som er tilpasset den enkeltes prosjektbeskrivelse. Her vil søkerens kunstneriske og musikkteknologiske kompetanse bli prøvet.

Kort beskrivelse av studiet

Mastergradsstudiet i utøvende musikkteknologi gir studenten mulighet til å fordype seg innenfor musikkteknologi med fokus på praktisk kunstnerisk arbeid innen utøving, programmering, komposisjon eller arrangering.

Studenten skal i løpet av programmet gjennomføre et masterarbeid, et selvstendig kunstnerisk prosjekt med tilhørende delprosjekter. Masterarbeidet skal bygge på prosjektbeskrivelsen fra søknad om opptak som studenten videreutvikler og ferdigstiller i løpet av studiets første semester. Eksempler på prosjektområder i masterarbeidet, disse områdene kan også kombineres:

 • Musikkteknologi i egen instrumentalutøving.
 • Musikkproduksjon i kombinasjon med utøver-/arrangør-/komponistroller.
 • Programmering i kombinasjon med egen eller andres instrumentalutøving.

Mål for studiet

Ved fullført mastergradsstudium i utøvende musikkteknologi er det forventet at kandidaten

 • kan realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner med en tydelig personlig profil
 • viser selvstendighet i møte med krevende kunstneriske utfordringer og ved å initiere, gjennomføre og lede ulike prosjekter
 • viser evne til å møte et musikkliv og en musikkbransje i forandring
 • kan bidra til nytenking og innovasjon
 • kan anvende kunnskap til å utvide sitt musikalske perspektiv og gjennomføre selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid
 • kan analysere og drøfte musikkfaglige problemstillinger med utgangspunkt i historie og samtid
 • på en kritisk reflektert måte kan artikulere og drøfte musikkfaglige problemstillinger, både innenfor fagmiljøet og i offentligheten
 • kan analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid
 • har innsikt i og kan forholde seg kritisk reflektert til fag- og yrkesetiske normer og problemstillinger

Organisering

Undervisningen i emnene organiseres som individuell undervisning/veiledning, og forelesninger, mesterklasser, workshops, kurs på internett og seminarer i grupper. I deler av studiet kan samarbeidsprosjekter erstatte den ordinære undervisningen.

Undervisningen ved Musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Den enkelte emnebeskrivelse spesifiserer om og i hva det er obligatorisk fremmøte.

For å beskrive omfanget på emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Fullstendig mastergradsprogram utgjør 120 studiepoeng. Ett års heltids studieinnsats tilsvarer 60 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer 27-30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (lovdata.no).

Vitnemålet blir utstedt når studenten har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad.

Emner

Se og last ned studieprogrambeskrivelsen med emneoversikt (PDF).

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 28. apr. 2021