Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Barne­kor­le­del­se

 • Emnetype: Musikkpedagogisk emne
 • Gjennomføres: Over ett studieår.
 • Avsluttende vurdering: Semesteroppgave.
 • Forhåndskrav: Opptak til videreutdanningen Barnekorledelse.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Gjennom emnet skal studenten få en grunnleggende forståelse av dirigentrollen, samt utvikle pedagogiske og didaktiske ferdigheter i å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning, øvelser og konserter i barnekor. Studentenes egne yrkeserfaringer vil være sentrale i arbeidet med emnet.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere eget arbeid med undervisning, øvelser og konserter i barnekor
 • kan instruere og formidle musikk for og med barn og ungdom
 • kan bidra til barn og ungdommers musikkfaglige, personlige og sosiale utvikling i kor
 • kan begrunne valg av musikalsk innhold og metoder i arbeidet med barnekor
 • har kjennskap til sentralt repertoar for barnekor
 • kan vise en god og hensiktsmessig dirigeringsteknikk
 • kan reflektere over etiske problemstillinger knyttet til rollen som barnekordirigent

Innhold

Emnet har fokus på det pedagogiske og fagdidaktiske arbeidet knyttet til det å lede et barnekor.

Sentrale temaer:

 • Ledelse og dirigering av barnekor i form av planlegging, organisering, gjennomføring og evaluering.
 • Barns utvikling, med særlig fokus på barnestemmen.
 • Lærings- og motivasjonsteori.
 • Helhetlig opplæring -progresjon.
 • Arbeid med musikalske ferdigheter og utvikling av gehøret.
 • Kunnskap om valg og tilpasning av repertoar.
 • Kommunikasjon og konfliktløsning.
 • Kordirigentens ulike roller og ansvarsområder.
 • Samarbeid med kormedlemmene, foreldrene, styret og nærmiljøet.

Organisering

Emnet er samlingsbasert og består av tre samlinger: En samling i høstsemesteret (tre dager) og to samlinger i vårsemesteret (hhv. fire dager og tre dager).

Arbeids- og undervisningsmåtene på samlingene vil være praktiske øvelser, diskusjoner og forelesninger. Noe undervisning kan bli gitt som nettseminar. På deler av samlingene vil det være øvingskor til stede.

I periodene mellom samlingene skal studentene inngå i faglige nettverk med to til tre studenter per nettverksgruppe samt gjennomføre praksis i barnekor. Det legges opp til at nettverksgruppene samarbeider digitalt. Studentene vil også få tilbud om veiledning fra faglærer via videosamtale.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet.

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk aktiv deltakelse på alle samlinger og nettseminar. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet.
 2. Studenten skal i begynnelsen av første semester levere et refleksjonsnotat om sitt eget kor, der fokusområder for utvikling av koret identifiseres og det settes opp en tentativ plan for arbeid med koret gjennom studieåret. Omfang 300 til 500 ord.
 3. Studenten skal i løpet av samlingene holde en muntlig presentasjon som inkluderer en kort video (maksimalt to minutter) av egen barnekorøvelse der det reflekteres over aktuelle utfordringer i koret.
 4. Studenten skal observere minimum to øvelser eller en øvelse og en konsert med et annet barnekor, og skrive en observasjonsrapport. Omfang 500 til 1000 ord. Rapporten leveres innen andre samling.
 5. Studenten skal levere en semesteroppgave knyttet til eget barnekor i emnets 2. semester. Utgangspunkt for semesteroppgaven er valgt fokusområde for utvikling i koret (i tråd med refleksjonsteksten levert i 1. semester). I oppgaven forventes det at studenten diskuterer egen problemstilling og mulige løsninger gjennom bruk av relevant teori og litteratur. Oppgaven skal også inneholde en langtidsplan for koret inkludert egnet repertoar og vokalmetodiske strategier. Omfang 3000 til 4000 ord. Leveringsfrist 1. mai.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 10. mar. 2021