Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Kam­mer­kor

 • Studiepoeng: 2 per prosjekt.
 • Gjennomføres: Prosjekt, uke 49/19 og uke 11/20.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Opptaksprøve for andre enn klassisk sang-studenter.
 • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

Gjennom arbeidet med emnet skal studenten forberede seg til arbeid i profesjonelle kor og ensembler. Kammerkoret er prosjektbasert med ny besetning for hvert prosjekt. Hvert prosjekt gir en uttelling på 2 studiepoeng til studenter som deltar utover obligatorisk korplikt. Studenter som ikke har klassisk sang som hovedinstrument, må bestå opptaksprøve for å kunne ta emnet.

Tildeling av emnet avhenger av besetningsbehovene for de enkelte prosjektene.

Registrering av deltagelse skjer i slutten av studieåret.

Emnekoordinator: Torolf Mørk Karlsen.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har utviklet bevisste holdninger til det å utøve og formidle musikk i kor
 • har tilegnet seg innsikt i sentralt korrepertoar fra ulike tidsepoker
 • har praktisk erfaring i å synge i et større ensemble
 • har praktisk erfaring med konserterende virksomhet

Innhold

Koret vil arbeide med et variert repertoar som inkluderer musikk fra forskjellige stilepoker og sjangre. Det legges langsiktige planer for korets virksomhet og repertoar. Som veiledende norm skal repertoaret i løpet av en treårsperiode omfatte minst

 • ett prosjekt med orkester/ensemble, enten et av NMHs ensembler (kammerorkester, barokkensemble, samtidsensemble eller symfoniorkester) eller eksternt ensemble
 • ett a cappella-prosjekt
 • ett samtidsprosjekt
 • ett kirkemusikalsk prosjekt (normalt vil dette være med ensemble, men kan også være a cappella eller samtidsprosjekt)
 • ett operaprosjekt (med ensemble)

Organisering

Hvert prosjekt er av ca. en ukes varighet, med daglige øvinger på fire timer. Det vil normalt være en konsert for hvert prosjekt, men det kan også være aktuelt med flere konserter.

Koret er sammensatt av sangstudenter som har kammerkor som obligatorisk emne og studenter som velger kammerkor som valgemne. Undervisningen er prosjektbasert.

Ved begynnelsen av studieåret skal det foreligge en plan som viser hvilke prosjekter studentene skal delta i, oversikt over repertoar, prøvetider, konserter og dirigenter. Detaljer for den enkelte students deltakelse reguleres gjennom besetningslister. Slike lister og endelig prøveoppsett skal foreligge senest tre uker før prosjektstart.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk deltakelse ved øvelser og konsert.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må emnet (det vil si ett prosjekt) i sin helhet gjennomføres på nytt.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 4. feb. 2021