Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Kunst­ne­risk utvik­lings­ar­beid for mas­ter­stu­den­ter – prak­sis og reflek­sjon

 • Gjennomføres: 2 semestre, høst og vår.
 • Avsluttende vurdering: Skriftlig refleksjon og muntlig presentasjon.
 • Forhåndskrav: Opptak til et mastergradsstudium ved NMH.
 • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

Emnet retter seg mot utøvere og komponister innen alle sjangre. Hovedpilaren i emnet er studentens egen kunstneriske praksis og refleksjon, slik som refleksjoner om musikalske valg og ståsted, innsikt i ulike perspektiver til musikkutøving, og arbeidsmåter innen kunstnerisk utviklingsarbeid.

Emnet skal støtte opp under studentenes masterarbeid og legge til rette for at studenten skal kunne prøve ut elementer som de ønsker inn i masterarbeidet.

Studenten vil også få kjennskap til pågående forsknings- og utviklingsprosjekter ved NMH, samt til ulike forskningsområder som er spesielt relevante for musikalsk utøving, kreativitet og kunstnerisk nyskapning.

Faglærer i emnet: Gjertrud Pedersen.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten:

 • har inngående kunnskap om hva kunstnerisk utviklingsarbeid er, og kjenner til eksempler på prosjekter innenfor feltet kunstnerisk utviklingsarbeid
 • har inngående kunnskap om ulike teoretiske og kunstneriske arbeidsmåter og perspektiver
 • kan vurdere og kontekstualisere egen musikalske praksis, ståsted, valg og rolle
 • kan identifisere problemstillinger i egen musikalske praksis
 • viser selvstendighet og god vurderingsevne i møte med konkrete problemstillinger
 • dokumenterer evne til å reflektere over sitt eget musikalske arbeid, skriftlig og muntlig

Innhold

Emnet inneholder

 • innføring i perspektiver til relevante temaer, slik som kunstforståelse, interpretasjon, improvisasjon, tradisjon, fremføring, lytting og artistic research
 • oppgaver og diskusjoner til disse temaene og i tilknytning til studentenes egne musikalske erfaringer og problemstillinger
 • framlegg og diskusjon av relevante forskningsprosjekter
 • prosjektarbeid med utgangspunkt i studentenes egne musikalske erfaringer og problemstillinger, med presentasjoner og fellesdiskusjoner
 • refleksjonsoppgave knyttet til et eget utøvende arbeid

Studenten legger i samarbeid med faglærer opp et pensum på ca. 200–300 sider. Tema for prosjektarbeid og pensumliste skal godkjennes av faglærer

Organisering

Undervisningen består av seminarer, prosjektarbeid og studentpresentasjoner. I emnets del 1 gjennomgås og diskuteres hovedtemaer i emnet. I emnets del 2 arbeider studentene med et større prosjektarbeid om en kunstnerisk/musikalsk problemstilling knyttet til egen praksis. Prosjektarbeid omfatter: utvikling og gjennomføring av et prosjekt, muntlig presentasjon og refleksjonsoppgave.

Studenten velger selv om prosjektarbeidet skal gjennomføres individuelt eller som gruppearbeid.

På seminarene bidrar både lærer og studenter aktivt. En del av arbeidet foregår som selvstendige studier og gruppearbeid.

Plan for undervisningen og studentpresentasjoner skal foreligge ved studieårets start.

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk aktiv deltakelse på seminarene, i gruppearbeid og til undervisningstimer med studentfremlegg. Hvilke timer dette gjelder vil fremkomme av undervisningsplanen.
 2. Studenten skal holde en muntlig presentasjon der prosjektet blir formidlet for resten av studentgruppa. Presentasjonen skal dokumentere at kandidaten evner å formidle vesentlige erfaringer fra prosjektet. Kan gjennomføres individuelt eller som gruppe. Muntlig presentasjon gjennomføres i emnets andre semester.
 3. Refleksjonsoppgave: Skriftlig refleksjonsoppgave med omfang ca. 3500 ord eller tilsvarende mengde i annet format, eksempelvis video. Kan leveres individuelt eller som gruppe. Refleksjonsoppgaven skal beskrive prosjektet, dets målsetninger og resultat. Studenten skal gjennom refleksjonsoppgaven dokumentere innsikt, refleksjon og vurderingsevne. Det forutsettes at studenten anvender pensumlitteratur og andre relevante kilder. Frist for innlevering av skriftlig refleksjonsoppgave gis av faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av gjennomført prosjektarbeid.

Publisert: 3. des. 2020 — Oppdatert: 3. des. 2020