Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Musikk­teori­ens his­to­rie

 • Gjennomføres: 1. studieår, over ett semester (høst)
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Opptak til masterstudiet i musikkteori.
 • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

Emnet behandler den vestlige musikkteoriens historie, med fokus på viktige utviklingslinjer fra middelalderen til i dag. Emnet skal gi studenten verktøy og kunnskaper til å arbeide selvstendig innenfor emneområdet.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • Kan formidle og diskutere relevante problemstillinger i musikkteoriens utvikling
 • Har kjennskap til relevante databaser i musikkteoretisk kildeforskning og kan anvende disse i sitt arbeid
 • Dokumenterer evne til selvstendig arbeid med problemstillinger knyttet til musikkteoriens historie
 • Kan reflektere over utviklingslinjer i musikkteoriens historie og dens betydning for musikkteorifaget i dagens musikkutdanning

Innhold

Problemstillinger og metoder knyttet til historisk musikkteori, f.eks.

 • noteskriftens historie
 • kontrapunkt, harmonilære, form og gehør i historisk kontekst
 • retorisk versus organisk formbegrep
 • bruk av relevante databaser og andre søkemetoder

Organisering

Emnet går over det første semesteret i studiet, og gjennomføres i hovedsak som seminarer, studentpresentasjoner og litteraturstudier. I tilknytning til seminarene legges det normalt opp et fellespensum på 300–400 sider. Pensumliste skal foreligge ved semesterstart.

Arbeidskrav

1. Sammendrag (abstract)

Studenten skal skrive tre sammendrag som utkast til essays (se punkt 2 under). Hvert av sammendragene skal ha et omfang på 150–200 ord. Tema for sammendragene gis av faglærer i emnet.

Frist: Alle tre sammendrag skal være innlevert innen 15. oktober.

2.Semesteroppgave

Studenten skal skrive et essay over et gitt tema basert på pensum i emnet. Essayet skal ta utgangspunkt i ett av sammendragene studenten skrev i arbeidskrav 1. Omfang: 2000–3000 ord (deler av det skriftlige materialet kan være analyser, transkripsjoner o.l.)

Frist: Semesteroppgaven skal leveres til faglærer i emnet innen 1. desember.

3. Muntlig presentasjon

Studenten skal holde en muntlig presentasjon i gruppen over et oppgitt tema. Presentasjonen skal bygge på litteratur fra emnets pensum. Tidspunkt og tema for presentasjonen oppgis av faglærer i emnet. Omfang: 20 minutter

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av emneansvarlig i emnet på grunnlag av en helhetlig vurdering av studentens oppnådde læringsutbytte gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 7. sep. 2022