Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Etablerer første europeiske universitetsallianse i musikk

NMHs bygg i mørket, men med lys inni.

Musikkhøgskolen har fått en stor tildeling fra EU for å delta i etableringen av IN.TUNE – den første europeiske universitetsalliansen innen musikk.

NMH har sammen med 7 andre partnere fått tildelt 8,64 millioner euro over fire år fra EU-kommisjonen og Erasmus+ for å etablere en European Universities Alliance (EUA).

Nåløye

Nåløyet for å få tildeling i år har vært trangt og bare 7 nye allianser får støtte.

Jeg er veldig glad for denne tildelingen! Ikke minst i disse tider hvor vi kutter i ressurser internt, er det inspirerende å få midler som kan omsettes i nye aktiviteter i allianse med sju andre institusjoner.

Astrid Kvalbein, rektor

Felles utfordringer

IN.TUNE etableres for å svare på de utfordringene høyere musikkutdanning og musikk- og kultursektoren står ovenfor. Rask teknologisk utvikling og endring i rammevilkår for kunstnere gjør at utdanningsinstitusjonene må se på hvordan man kan skape utdanninger som ruster studentene til et yrkesliv i stadig endring.

– All erfaring, også samarbeidet om søknaden til EUA, viser at vi deler mange av de samme utfordringene som de andre institusjonene i Europa. De er det nyttig å jobbe med i felleskap, for å skape stadig nye muligheter i undervisning, i kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, sier rektor Astrid Kvalbein.

Hun framhever at det også er store forskjeller blant utdanningsinstitusjonene, som spenner fra Beograd og Bucuresti til Barcelona og Wien, Helsinki og Oslo, og at hun ser vi på samarbeidet som et ekstra potensial for å lære og dele.

Spille en rolle sammen

Noe av tanken bak alliansen er at musikk og kunst har egenskaper som kan spille en rolle i en verden med globale utfordringer som geopolitisk ustabilitet og klimaendringer, og også påvirke bevissthet rundt mangfold, inkludering og likestilling.

– Sammen skal vi både utvikle egne holdninger og praksis, og samtidig spille en betydelig rolle i utviklingen i høyere musikkutdanninger, mener rektoren.

Vi ser fram til å involvere hele NMH i alliansen.

Astrid Kvalbein

Hva skal skje framover?

IN.TUNE skal i første omgang utvikle strukturer for at musikkutdanningsinstitusjonene kan samarbeide om studieprogram og mobilitet, forskning og utvikling.

– Gjennom IN.TUNE kan vi også videreføre noe av det gode arbeidet vi har drevet i CEMPE de ti siste årene, avslutter Astrid Kvalbein.

Fakta om European Universities Alliance (EUA)

  • Formål: European Universities Initiative skal fremme samarbeid og nettverksbygging blant høyere utdanningsinstitusjoner over hele Europa for å skape allianser, fremme innovasjon, mobilitet og utveksling av kunnskap og beste praksis. European Universities Initiative har også som mål å fremme fellesgradsprogrammer og studieplaner, og styrke forbindelsene med samfunnet.
  • Finansiering: Initiativet mottar økonomisk støtte fra EUs Erasmus+ program. Midler blir tildelt utvalgte allianser av universiteter for å støtte deres felles aktiviteter, prosjekter og initiativer.
  • Allianser: Med denne tildelingen øker EU antall allianser til 50. Neste år er foreløpig siste søknadsrunde for nye allianser og målet er da at man har kommet opp i 60 allianser.
  • Pilotfase: Initiativet startet med en pilotfase i 2019, der 17 allianser ble valgt ut for å implementere og teste konseptet med europeiske universiteter. Etter suksessen med pilotfasen har det blitt lansert flere utlysninger for å utvide initiativet og støtte flere allianser i påfølgende faser

Artikler relevante