Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

NMH fortsatt bra, men ikke lenger like suveren

Foajeen
Selv om de nasjonale resultatene nå viser en positiv utvikling, er NMHs studenter mer fornøyd enn studenter generelt. Illustrasjonsfoto: Charlotte Wiig.

Resultatene fra Studiebarometeret 2023 viser at NMHs studenter fortsatt er godt fornøyd, men det er områder til forbedring.

Nasjonalt er mange av resultatene uendret fra i fjor, men det er flere spørsmål med en liten positiv endring. Resultatene fra NMH viser større variasjon med både endringer i negativ og positiv retning.

Forskjellene minker

Over flere år har studenter ved NMH vist en generelt høyere overordnet tilfredshet enn på nasjonalt plan. Men der man ser at det har vært en positiv utvikling på landsbasis viser resultatene fra NMH en nedgang for hvert år siden toppåret 2019. Forskjellen mellom NMH og resten av landet er ikke lenger så stor. NMH scorer også helt på snittet for alle kunstutdanningene samlet.

Forskjellen mellom NMH og resten av landet er ikke lenger så stor.

Viser resultatene

Topp og bunn

Studenter ved NMH er mest fornøyd med områdene som gjelder tilbakemeldinger (både mengde og innhold), læringsformer og studentens egen motivasjon, mens temaer som informasjon, organisering av studiet og tilknytning til arbeidslivet skårer lavere enn landsgjennomsnittet. Det er særlig manglende eller sen informasjon og oppdatering av timeplan, samt tilgang på informasjon og undervisning på engelsk som trekkes frem som negativt i fritekstkommentarene.

Tilbakemelding og veiledning

Undervisningen ved NMH vurderes som god, med en skår som ligger godt over gjennomsnittet på landsbasis. Tilbakemelding og veiledning skårer særlig høyt, men også undervisningsform og de ansatte vurderes som godt. NMHs studenter har en høyere motivasjon for studieinnsats og vurdere egen studieinnsats høyere enn snittet på landsbasis.

Områdene som har størst negativ utvikling fra 2022 er den faglige sammenhengen mellom emnene og om representanter fra arbeidslivet bidrar i undervisningen, mens det er størst positivt utvikling på spørsmål som handler om tilbakemelding og informasjon om hvordan kompetansen kan brukes i arbeidslivet.

Undervisning og læringsmiljø

NMHs studenter vurderer undervisningen som god, og godt over gjennomsnittet på landsbasis. Det er noe større variasjon i vurderingen av vurderingsform og læringsutbytte, der resultatene spriker og er både under og over snittet på landsbasis.

Resultatene for det sosiale og faglige miljøet på NMH holdt seg stabile tross pandemi, og selv om de nasjonale resultatene nå viser en positiv utvikling, er NMHs studenter mer fornøyd enn studenter generelt.

Det er vanskelig å kombinere jobb og studier da studieaktivitet også blir lagt til kvelder og helger og informasjon om slik aktivitet til tider kommer sent. ​

Fra fritekstkommentarene

Tidsbruk

NMHs studenter bruker litt mer tid enn andre studenter på studievirksomhet, men ligger litt under gjennomsnittet sammenlignet med andre musikk- og kunststudenter. Sammenliknet med tidligere år og studenter på andre fagfelt bruker de derimot litt mindre tid på betalt arbeid. Fritekstkommentarene fra undersøkelsen sier også noe om at det er vanskelig å kombinere jobb og studier da studieaktivitet også blir lagt til kvelder og helger og informasjon om slik aktivitet til tider kommer sent. ​

Bruker ikke kunstig intelligens

Mens skapere, utøvere og interesseorganisasjoner i musikkfeltet både frykter og gleder seg over utviklingen av kunstig intelligens er det ikke like tydelig på NMH. På spørsmål om kunstig intelligens svarer 73 % av NMHs studenter at de ikke bruker kunstig intelligens i sitt studiearbeid og 22 % bruker det sjelden, noe som er 0,8 poeng lavere enn på landsbasis.

Artikler relevante