Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Admi­ni­stra­sjon og ledel­se

 • Emnetype: Kunstfaglig emne.
 • Gjennomføres: Over to semestre (høst og vår).
 • Avsluttende vurdering: Eksamensmappe og muntlig eksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til Administrasjon og ledelse.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet inngår i videreutdanningen Administrasjon og ledelse, og er i tillegg et valgemne.

Emnet består av tre delemner:

 • Kulturpolitikk.
 • Organisasjonskunnskap.
 • Å være leder.

Ansvarlig fagseksjon: Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Emnekoordinator: Inger Anne Westby.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan gjøre rede for hovedtrekk i kunst- og kulturpolitikken i Norge fra 1945
 • kan identifisere og drøfte aktuelle kunst- og kulturpolitiske problemstillinger
 • kan gjøre rede for sentrale organisasjonsteoretiske problemstillinger i kunst- og kulturfeltet
 • kan analysere og drøfte aktuelle ledelsesteorier og -utfordringer i kunst- og kulturfeltet
 • kan drøfte ulike generelle problemstillinger i kunst- og kulturarbeidsfeltet

Innhold

A. Kulturpolitikk

Studentene skal tilegne seg oversikt over den kulturpolitiske utviklingen fra 1945 til i dag. Hovedvekten legges på aktuelle kulturpolitiske meldinger og offentlige utredninger. Her i ligger kunnskap om de ulike forvaltningsnivåene.

Delemnet kulturpolitikk skal gi kunnskaper om offentlige, private og frivillige organisasjoners rolle innen det kulturpolitiske feltet.

Aktuelle temaer:

 • Offentlige meldinger og utredninger innenfor kunst- og kulturfeltet.
 • Forventninger og roller i det offentlige og det frivillige kulturarbeidet.
 • Nasjonale og lokale kunst- og kulturaktører.
 • Kunst- og kulturpolitiske grunnlagsspørsmål.

B. Organisasjonskunnskap

Studentene skal tilegne seg grunnleggende teoretisk forståelse for hvordan ulike typer organisasjoner og institusjoner er bygd opp. Studentene skal utvikle sine evner til å bruke denne kunnskapen til å forstå hvordan planlegging og ledelse kan bidra til å realisere mål og verdier.

Aktuelle temaer:

 • Organisasjonsutvikling.
 • Organisasjonsteori.
 • Organisasjonspsykologi.
 • Organisasjonskultur og -struktur.

C. Å være leder

Studentene skal tilegne seg innsikt i ulike typer ledelse innenfor kunst- og kulturfeltet, og ulike organisasjonsforståelser.

Aktuelle temaer:

 • Strategisk ledelse.
 • Ulike typer organisasjonskultur og -struktur, med vekt på personalledelse/personalforvaltning.
 • Utvikling av egne lederferdigheter.
 • Prosjektarbeid.

Organisering

Undervisningen gis som ukentlige forelesninger. I tilknytning til undervisningen jobber studentene også individuelt og i kollokviegrupper.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se «Organisering» under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

 1. Studenten skal sette sammen en arbeidsmappe med seks skriftlige oppgaver fordelt på alle delemnene (omfang: mellom 1500 og 3000 ord per oppgave).
 2. Studenten skal holde to muntlig presentasjoner over oppgitt tematikk i løpet av emnet.

Frist: Besvarelsene leveres innen frister angitt i semesterplanen. Innen 1. mai i emnets andre semester skal innholdet i mappen være fullstendig og presentasjoner være holdt.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en eksamensmappe og en muntlig eksamen. I den samlede vurderingen teller de to delene likt. Begge eksamensdelene må være bestått for å få avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer.

Eksamensmappe

Innholdet i mappen skal samlet sett dekke alle læringsmålene i emnet. Med utgangspunkt i arbeidsmappen setter studenten sammen en eksamensmappe som skal inneholde

 • Refleksjonsnotat som begrunner studentens valg av oppgaver i eksamensmappen, sett i lys av emnets læringsmål (omfang ca. 400 til 800 ord).
 • Skriftlige tekster som til sammen dekker læringsmålene i emnet (normalt to til tre oppgaver med samlet omfang: minimum 6000 og maksimum 8000 ord).
 • Pensumliste for obligatorisk litteratur (omfang: 2000 sider).

Vurderingskriterier for eksamensmappen er at kandidaten

 • kan identifisere, analysere og drøfte ledelsesutfordringer i kunst- og kulturfeltet
 • viser evne til kritisk og selvstendig refleksjon knyttet til sentrale problemstillinger innen det kulturpolitiske feltet
 • har grunnleggende kunnskap om hvordan ulike typer organisasjoner og institusjoner er bygd opp
 • viser evne til å drøfte hvordan ledelse kan bidra til å realisere mål og verdier
 • tar i bruk relevant pensumlitteratur og tilleggslitteratur

Frist: Innen 15. mai i emnets andre semester leveres oppgaven i tre eksemplarer til eksamenskontoret.

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen gjennomføres individuelt, og alle delemner er pensum. Studenten forbereder en 10 minutters presentasjon ut fra selvvalgt problemstilling som skal fremføres på eksamen.

Varighet: 30 minutter.

Vurderingskriterier for muntlig eksamen er at kandidaten

 • kan redegjøre for en problemstilling, og belyse denne med relevant litteratur
 • knytter forbindelser mellom pensumlitteratur og tematikk fra de ulike delemnene
 • kan drøfte generelle problemstillinger i kunst- og kulturarbeidsfeltet

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten på nytt gjennomføre den/de deleksamener som ikke er bestått ved ordinær vurdering. Deretter kan det gis ny samlet vurdering i emnet.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 29. jan. 2021