Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Kan­di­dat­stu­di­et i diri­ge­ring

 • Fører til kvalifikasjon: Bachelor i dirigering.
 • Studiepoeng: 240 studiepoeng – heltidsstudium over fire år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende og bestått opptaksprøve.

Kort beskrivelse av studiet

Bachelorstudiet i dirigering er en fireårig musikkfaglig utdanning som skal utdanne dirigenter på et profesjonelt nivå. Sentralt for programmet står det å utvikle dyktige og selvstendige dirigenter som skal kunne virke i ulike typer ensembler og som tar ansvar for egen kunstnerisk og kreativ utvikling. Studieprogrammet tilbys med spesialisering innen enten kordirigering eller orkester-/korpsdirigering. I tillegg til dirigering inngår utøvelse av instrument som en sentral del av programmet.

Mål for studiet

Ved fullført kandidatstudium i dirigering er det forventet at kandidaten

 • kan realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå
 • kan jobbe målrettet og selvstendig over tid med kunstneriske prosjekter
 • tar ansvar for egen kunstnerisk og kreativ utvikling
 • viser bred forståelse for musikk som kunstart i et historisk, kulturelt, kunstfaglig og samfunnsmessig perspektiv
 • kan dokumentere og anvende relevant teoretisk og praktisk musikkunnskap
 • kjenner til nyskaping, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning innenfor fagområdet og kan relatere dette til sitt arbeid
 • kan som profesjonell dirigent forholde seg til musikklivets og – bransjens krav og forventninger
 • kan kommunisere muntlig og skriftlig omkring musikkfaglige problemstillinger
 • kjenner til og kan forholde seg reflektert til fag- og yrkesetiske retningslinjer og problemstillinger

Organisering

Programmet er organisert i to avdelinger, hver med to års varighet. Studentene har til og med studiets nest siste semester delt hovedinstrument, dvs. dirigering og instrument. I første avdeling arbeider studenten med grunnleggende musikerferdigheter innenfor et relativt fastlagt studieforløp. Studentene får dirigentpraksis med høgskolens interne ensembler og med eksterne ensembler. Studentene må bestå eksamen i dirigering etter første avdeling for å kunne begynne i andre avdeling. Det gjennomføres også en eksamen på instrument etter første avdeling. Undervisning på instrument fortsetter til og med høstsemesteret i fjerde studieår, med en avsluttende eksamen. I programmets andre avdeling utvides dirigeringsemnene og studentene kan i tillegg velge ulike spesialiseringer gjennom et bredt tilbud av valgemner. Gjennom slike valg kan studenten enten velge å spesialisere seg videre innen deler av innholdet i den obligatoriske delen av programmet, eller velge nye emner og faglige spesialiseringer. Opptak til valgemner kan være begrenset.

Arbeidet med studiet vil bestå av lærerledet undervisning og av selvstendige studier i tilknytning til undervisningen. En betydelig del av studentens arbeidstid vil måtte benyttes til individuell øving og forberedelse.

Undervisningen ved Musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Den enkelte emnebeskrivelse spesifiserer om det er obligatorisk fremmøte.

For å beskrive omfanget på emnene i programmet brukes måleenheten studiepoeng. Fullstendig bachelorstudium utgjør 240 studiepoeng. Ett års heltids studieinnsats tilsvarer 60 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer 27–30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (lovdata.no).

Vitnemål blir utstedt når studenten har bestått emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Avsluttende dirigeringseksamen presenteres på vitnemålet med spesialisering, vurderingsuttrykk og studiepoeng. Ellers presenteres de forskjellige emneområdene samlet på vitnemålet med vurderingsuttrykket ”Bestått”.

Kvaliteten i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Les mer om utdanningskvalitet ved NMH.

Emner

Se og last ned studieprogrambeskrivelsen med emneoversikt (PDF).

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 10. feb. 2021