Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Diri­ge­rings­tek­nikk og reper­toar-/par­ti­tur­stu­di­er II

 • Gjennomføres: 3. og 4. studieår.
 • Avsluttende vurdering: Eksamenskonsert.
 • Forhåndskrav: Bestått 1. avdeling i kandidatstudiet i dirigering.
 • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

Emnet omfatter områder studenten må beherske for å utøve dirigentyrket på et profesjonelt nivå.

Emnet bygger på Dirigeringsteknikk og repertoar-/partiturstudier I.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har dirigenttekniske ferdigheter til å kunne realisere sine kunstneriske intensjoner
 • har innstudert et bredt repertoar og viser innsikt i ulike stilarter og tradisjoner
 • kan reflektere rundt interpretasjon av verk for ulike ensembler fra alle epoker som er aktuelle for valgt spesialisering
 • kan jobbe målrettet og selvstendig med kunstneriske prosjekter over tid
 • har opparbeidet seg prøvemetodikk for ulike ensembler
 • kan kommunisere kunstneriske problemstillinger på en konstruktiv og reflektert måte
 • kjenner til og kan forholde seg reflektert til fag- og yrkesetiske problemstillinger

Innhold

Valg av repertoar gjøres ut fra hensynet til at studenten bør bygge opp et så bredt repertoar som mulig. En stor del av arbeidet med emnet går med til innstudering av repertoar og til vedlikehold og utvikling av tidligere innstudert repertoar. Det stilles store krav til studenten når det gjelder utvikling av selvstendighet og vurderingsevne i tolkninger av musikk. Norsk musikk, nordisk musikk og samtidsmusikk bør være godt representert i tillegg til et bredt internasjonalt repertoar. I tillegg bør kultur- og musikkpolitisk litteratur inngå som en del av innholdet.

Hoveddelen av emnet utgjøres av studentens arbeid med:

 • innstudering og fortolking verk fra ulike epoker
 • tekniske øvelser
 • studier og analyse av partitur
 • innstuderingsmetoder
 • instrumental-/vokalmetodikk
 • interpretasjon og formidling
 • trening i å dirigere ulike øvingsensembler
 • prestasjonsforberedelse
 • evaluering av opptak på video/DVD av egne prestasjoner
 • studier av lydmateriale/innspillinger og litteratur. Valg av materiale gjøres av studenten selv under veiledning fra lærer

I tillegg arrangerer NMH i løpet av studieåret ulike kurs/spesialistseminarer, for eksempel relatert til musikerhelse, prestasjonsforberedelse, frilansvirksomhet, bransjekunnskap, som studentene kan velge å delta på.

Organisering

Det benyttes varierte former for organisering og arbeidsmetoder i emnet. Eksempelvis individuell undervisning, klassetimer, forelesninger, seminarer, prosjekter og kollokvier. Dirigering av ulike øvingsensembler og studentens selvstendig arbeid med øving og studier av materiale (innspillinger, litteratur etc.) står helt sentralt. Det faglige innholdet i emnet vil avhenge av hvilken spesialisering studenten har valgt. I løpet av 2. avdeling vil studenter med orkester-/korpsspesialisering dirigere minst et prosjekt med kor og studenter med korspesialisering et prosjekt med orkester.

For oversikt over forventet studieprogresjon og veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Levere rapport signert av hovedlærer som skal inneholde

 • eksamensprogram på 40 minutter (maksimum 45 minutter)
 • oversikt over innstudert repertoar innen ulike stilarter (minimum 360 minutter, inkludert repertoaret fra 1. avdeling på 120 minutter), minst ett verk skal være med solist
 • oversikt over dirigeringspraksis med øvingsensembler (omfang: minimum 10 prosjekter med ulike ensembler)
 • oversikt over aktiv dirigering ved eventuelle eksterne og interne prosjekter
 • oversikt over deltakelse på seminarer
 • oversikt over gjennomgått lydmateriale/innspillinger og litteratur

Frist: Innen 15. april i emnets fjerde semester leveres rapporten digitalt til eksamenskontoret.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en eksamenskonsert ved slutten av fjerde studieår. Vurderingen gjøres av minst en ekstern og to interne sensorer, hvorav normalt en er studentens hovedlærer. Eksamenskommisjonen skal gi en muntlig uttalelse om eksamenskonserten til studenten.

Eksamenskonsert

Konserten avholdes normalt i høgskolens lokaler. Deler av konserten kan presenteres i et annet formet (dvd). Student og hovedlærer setter opp eksamensprogram. Ved uenighet om eksamensprogrammet avgjør hovedlærer.

Omfang: Studenten dirigerer/ framfører et program på ca. 40 minutter (maksimum 45 minutter).

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 21. sep. 2021