Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Ensem­ble­le­del­se II

 • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
 • Veiledende undervisningstid: Tirsdager 9.30 – 16.30, samt noe undervisning på mandager.
 • Avsluttende vurdering: Se studieplan.
 • Forhåndskrav: Søkere til valgemnet ENSLED22 vil bli innkalt til opptaksprøve.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet inngår i videreutdanningen Ensembleledelse II, og kan i tillegg velges som valgemne. Studiet bygger på Ensembleledelse I eller tilsvarende. Studiet gir mulighet for fordyping i enten korledelse eller orkesterledelse. Valg av fordyping må oppgis når man søker på studiet. Studiet vil kunne kvalifisere for videre dirigeringsstudier.

Opptakskrav: 120 stp. høyere utdanning innen musikk, gjennomført Ensembleledelse I eller tilsvarende og bestått opptaksprøve.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • viser en god og hensiktsmessig dirigeringsteknikk
 • har kunnskap om og erfaring fra arbeid med repertoar for ulike typer kor eller instrumentalensembler
 • anvender kunnskap om innstudering, ulike stilarter og prøvemetodikk, og viser evne til å ta reflekterte valg i sin dirigeringspraksis.
 • dokumenterer kjennskap til de enkelte instrumentenes karakteristika og virkemåte
 • kan reflektere over hva som er hensiktsmessige gehørstrategier i egen dirigeringspraksis og for utøvere i ensembler, og anvende og formidle disse

Innhold

Dirigeringsteknikk

 • Videreutvikling av dirigeringsteknikk.
 • Anvendelse av dirigeringsteknikk knyttet til verk, besetning og sjanger.

Partiturstudier

 • Innstudering av partiturer fra ulike perioder.
 • Innstudering av verk for hhv. blåsere, strykere og kor.
 • Partiturspill.

Dirigering/prøvemetodikk

 • Arbeid med ulike ensembletyper og sjanger.
 • Akkompagnering av solist.

Instrument- og stemmekunnskap II

Karakteristika og bruksmuligheter for stemmen som instrument og for de ulike instrumentgruppene i orkesteret.

Praktisk gehørtrening II

Innholdet knyttes tett opp mot dirigeringsrepertoaret og de ferdigheter en dirigent har behov for i ulike arbeidssituasjoner. I høstsemesteret legges spesiell vekt på melodikk og harmonikk. I vårsemesteret legges spesiell vekt på rytmikk og intonasjon.

For studenter som velger korfordypning:

 • Sang (for studenter med annet hovedinstrument enn sang).

For studenter som velger orkesterfordypning:

 • Deltakelse i høgskolens øvingsensembler etter behov.

Organisering

Undervisningen foregår hovedsakelig i samlet gruppe. Partiturspill og sang undervises i mindre grupper, evt. individuelt. Studenten skal i løpet av emnet dirigere inntil seks prosjekter med øvingsorkester/-ensemble. Det gis individuell veiledning både i forkant, underveis og i etterkant av dirigeringspraksisen. Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk aktiv deltakelse i alle deler av emnet. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet.
 2. Studenten skal dirigere ca. 60 minutter med øvingsorkester/-ensemble i løpet av emnet.
 3. Studenten skal levere tre skriftlige oppgaver/refleksjonsnotater innen frist fastsatt av faglærer. Hver tekst skal være på ca. 1500 ord.
 4. Studenten skal holde to presentasjoner, normalt én i hvert semester, der studenten knytter sammen tematikk fra Praktisk gehørtrening II og Dirigering/prøvemetodikk. Hver presentasjon skal ha et omfang på 20 minutter og gjennomføres i forbindelse med gehørundervisningen.

Frist: Innen 15. mai i emnets andre semester skal alle arbeidskrav være godkjent av faglærer(e).

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering. Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer(e) på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten gjennomføre en praktisk eksamen for å dokumentere ferdigheter i dirigeringsteknikk/prøvemetodikk, repertoarkunnskap/partiturstudier, partiturspill og gehørtrening. Vurderingen gjøres av to interne sensorer.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. feb. 2021