Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Fel­les musikk­teori

 • Gjennomføres: 1. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Opptak til mastergradsstudiet i musikkteori.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet er felles for alle studenter på mastergradsstudiet i anvendt musikkteori, men det vil være mulig med en viss grad av individuell vektlegging i forhold til masteroppgavens profil og de faglige behov som følger av dette.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan bruke relevante analytiske teknikker for å forstå musikkens virkemidler
 • har avansert kunnskap i anvendt musikkteori, samt ferdigheter og spesialisert innsikt relevant for studentens fordypningsemne (masterarbeid)
 • har inngående forståelse av sammenhengen mellom musikkteori og musikken som et klingende fenomen
 • kan på en kritisk reflektert måte formidle, artikulere og drøfte musikkfaglige problemstillinger

Innhold

Emnet består av fire musikkteoretiske delemner. Sentralt innhold kan være:

Auditiv analyse

 • Ulike metoder for auditiv analyse.
 • Begrepsdefinisjoner og grafisk notasjon for auditiv sonologi som analytisk metode.
 • Teoretisk forståelse for auditive analysemetoder.
 • Musikalsk meningsdannelse (semiotikk).

Gehør og musikalsk persepsjon

 • Musikalsk gehør og ulike gehørtyper.
 • Musikalitet og musikalitetsteorier.
 • Persepsjon og kategorisering/strukturering.
 • Gehøret i musikalsk praksis.
 • Gehør og digitale verktøy.
 • Praktiske øvelser og egenutvikling i kombinasjon med øvelser og teoridannelser.

Musikkhistorie og musikalsk tenkning

 • Utvalgte musikkhistoriske/musikkestetiske emner.
 • Interpretasjonshistorie - metoder, verktøy og case studies.
 • Musikkteknologi et historisk og kulturelt perspektiv.
 • Kildekritikk og musikkedisjon.

Satsteknikker og verkanalyse

 • Analytiske tilnærminger til musikk i vestlig tradisjon.
 • Fordypning i utvalgte historiske satsteknikker.
 • Innføring i og sammenligning av metoder for harmonisk analyse.
 • Satstekniske innfallsvinkler til det 20-århundrets musikk.
 • Innføring i databaserte metoder for komposisjon og analyse.

Organisering

Undervisningen går over de to første semestrene i studiet, og gjennomføres i hovedsak som forelesninger, gruppearbeid og seminarer. Det legges vekt på at studenten deltar aktivt i undervisningen og er en viktig faglig bidragsyter og ressurs i samspill med medstudenter og faglærere. Undervisningen tar i stor grad utgangspunkt i klingende musikk.

Arbeidskrav

I hvert delemne skal studenten skrive et essay på 3000 til 4000 ord (deler av det skriftlige materialet kan være analyser, transkripsjoner eller lignende) og holde en muntlig presentasjon på 15 til 20 minutter i klassen.

Studenten skal holde en presentasjon på 30 minutter over et valgfritt område i eget faglig forum.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. feb. 2021