Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Mas­ter­grads­stu­di­et i anvendt musikk­teori

 • Fører til kvalifikasjon: Master i anvendt musikkteori.
 • Studiepoeng: 120 studiepoeng – heltidsstudium over to år.

Opptakskrav

Bachelorgrad med minimum 120 studiepoeng musikkfag eller 90 studiepoeng musikkvitenskap. Det forventes gode kunnskaper innen musikkteoretiske fag, særlig innen den fordypningen man gjør i masterarbeidet.

Kort beskrivelse av studiet

Betegnelsen anvendt musikkteori viser til slektskapet mellom musikkteoretisk refleksjon og musikalsk praksis. I dette studiet er fokus i stor grad på musikken som klingende lydfenomen. Studiet omfatter fordypning i fagområder som auditiv analyse, gehør og musikalsk persepsjon, musikkhistorie og musikalsk tenkning, satsteknikker og verkanalyse. Den faglige fordypningen og spesialiseringen kommer først og fremst til uttrykk gjennom masterarbeidet. Studiet bygges rundt masterarbeidets forskningsprosjekt og forutsetter høy grad av selvstendighet og evne til planmessig arbeid og gjennomføring av prosjekt innen faste tidsrammer.

Studiet retter seg mot de som ønsker å undervise i videregående skole med musikk, og andre yrker innen musikkfeltet. Formell undervisningskompetanse er betinget av praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i tillegg dersom dette ikke ligger i forutdanningen til mastergradsstudiet. I tillegg er studiet tilrettelagt med tanke på studenter som ønsker en forberedelse til et vitenskapelig basert løp frem mot doktorgradsutdanning og forskning.

Mål for studiet

Ved fullført mastergradsstudium i anvendt musikkteori er det forventet at kandidaten

 • har avansert kunnskap i musikkteoretiske emner, samt relevante ferdigheter og spesialisert innsikt innenfor fordypningsemnet
 • kan analysere og drøfte problemstillinger med utgangspunkt i musikken som kunstart og dens funksjon i et historisk, kulturelt, kunstfaglig og samfunnsmessig perspektiv
 • kan bruke relevante analytiske teknikker for å forstå musikkens virkemidler
 • har inngående forståelse av sammenhengen mellom musikkteori og musikken som klingende fenomen
 • kan bruke relevante metoder for å gjennomføre forskning og utviklingsarbeid
 • kan analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid
 • kan bidra til utvikling og fornyelse i det musikkteoretiske fagfeltet
 • kan på en kritisk reflektert måte artikulere og drøfte musikkfaglige problemstillinger, både innenfor fagmiljøet og i offentligheten
 • har innsikt i etiske problemstillinger i tilknytning til forskning, og arbeider i tråd med gjeldende etiske normer

Organisering

Det faglige innholdet i studiet er organisert i

 • felles musikkteoretiske emner
 • masterarbeid
 • forskerforum
 • valgemner

Undervisningen organiseres dels som individuell veiledning og dels som gruppeundervisning gjennom forelesninger, kollokvier, workshops og seminarer. I deler av studiet kan samarbeidsprosjekter erstatte den ordinære undervisningen.

Undervisningen ved Musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Grunnen til dette er at undervisningen i seg selv gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, samtidig som denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen. Den enkelte emnebeskrivelse spesifiserer om det er obligatorisk fremmøte.

For å beskrive omfanget på emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Fullstendig mastergradseksamen utgjør 120 studiepoeng. Ett års heltids studieinnsats tilsvarer 60 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer 27-30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Vurdering

I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (lovdata.no).

Vitnemålet blir utstedt når studenten har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Alle emner som tilhører studieprogrammet vises på vitnemålet, med vurderingsuttrykk og antall studiepoeng. Oppgavetittel på masterarbeidet kommer også med på vitnemålet.

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Les mer om utdanningskvalitet ved Musikkhøgskolen.

Emner

Se og last ned studieprogrambeskrivelsen med emneoversikt (PDF).

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 28. apr. 2021