Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

For­dyp­ning

  • Gjennomføres: 2. år, 3. semester (heltid) eller 3. år, 6. semester (deltid).
  • Avsluttende vurdering: Vitenskapelig tekst.
  • Forhåndskrav: Opptak til mastergradsstudiet i musikkterapi.
  • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet skal gi mulighet for individuell fordypning på et vitenskapelig nivå innenfor et avgrenset område relatert til musikkterapi.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • kan analysere og forholde seg kritisk til materiale fra musikkterapeutisk utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid
  • kan forholde seg reflektert til forskningsetiske normer og problemstillinger
  • viser et kritisk og reflektert forhold til teori, forskningsmetode og etiske problemstillinger innenfor fagfeltet

Innhold

Emnet skal gi studenten mulighet til å fordype seg innenfor et selvvalgt og avgrenset tema i musikkterapi, og til å utarbeide et selvstendig skriftlig arbeid gjennom litteraturstudium eller andre metoder.

Organisering

Emnet organiseres som fire forelesninger (normalt heldagsforelesninger) med eksterne forelesere. Det forutsettes selvstudium av relevant pensum som studenten selv legger opp.

I tillegg skal studenten skrive en vitenskapelig tekst med tema som er knyttet til fordypningsundervisningen og/eller er relevant for masteroppgaven. Veileder for masteroppgaven gir også veiledning på denne teksten.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Avsluttende vurdering

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en vitenskapelig tekst. Vurderingen gjøres av to interne sensorer.

Vitenskapelig tekst

Studenten leverer en vitenskapelig tekst på 4000 til 4500 ord. Litteraturliste og vedlegg kommer i tillegg. Studenten skal gjennom teksten fordype seg i et tema som kan være knyttet til fordypningsundervisningen og/eller som er relevant for masteroppgaven. Studenten skal dokumentere innsikt og vitenskapelig refleksjon. Det forutsettes at studenten anvender relevant litteratur. Teksten skal tilfredsstille formelle krav. Studenten legger opp et selvvalgt pensum på 1000 til 1500 sider knyttet til sitt tema. Liste over selvvalgt pensum skal legges ved.

Frist: 1. desember i studiets 3. semester (deltid: 6. semester). Leveres eksamenskontoret i tre eksemplarer.

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 16. feb. 2021