Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Mas­ter­grads­stu­di­et i musikk­te­ra­pi

 • Fører til kvalifikasjon: Master i musikkterapi.
 • Studiepoeng: 120 studiepoeng – heltidsstudium over to år eller deltidsstudium over fire år.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende der årsstudiet Musikk og helse eller tilsvarende utdanning inngår. I bachelorgraden må det i tillegg inngå minst 60 studiepoeng i musikk-, helse-/sosialfag eller pedagogiske/psykologiske fag. Det gjennomføres opptaksprøver.

Kort beskrivelse av studiet

Mastergradsstudiet skal bygge videre på den kompetansen studentene har tilegnet seg i tidligere utdanning, med vekt på årsstudiet Musikk og helse eller tilsvarende utdanning. Studiet er en profesjonsutdanning til musikkterapeut, og gir i tillegg en akademisk grad i musikkterapi. En musikkterapeut arbeider med barn, unge, voksne og eldre i forhold til målsettinger som vedrører helse og behandling, livskvalitet og utvikling i et individuelt eller systemisk/samfunnsorientert perspektiv. Sentralt i studiet står blant annet bruken av musikk til å hente fram ressurser hos enkeltindivider, og til å bygge lokale nettverk med vekt på inkluderende tiltak som fremmer uttrykksevne og opplevelse av mening, mestring og livssammenheng.

Musikkterapistudiet krever at studentene er aktive og deltakende i lærings­prosessen, og evne til samarbeid og konfliktløsning står sentralt. Ut fra studiets mål forutsettes det at studenten er villig til å gå inn i en prosess der studenten både arbeider med sin evne til reflektert teoretisk tenkning, sine musikalske ferdigheter og sin personlige utvikling, derunder sin utvikling som terapeut og samarbeidende menneske.

Mål for studiet

Ved avsluttet studium er det forventet at kandidaten

 • har bred og spesialisert kunnskap om og erfaring med sentrale musikkterapeutiske temaer og problemstillinger
 • kan anvende denne kunnskapen i musikkterapipraksis, og vise selvstendighet og evne til fornyelse i møte med komplekse musikkterapeutiske oppgaver
 • har inngående kunnskap om musikkterapi som vitenskapsfag, samt teorier og metoder knyttet til faget
 • kan drøfte og kritisk analysere faglige problemstillinger, herunder verdier og teoretisk tenkning som preger fagområdet
 • kan identifisere yrkes- og forskningsetiske problemstillinger og kan arbeide i tråd med gjeldende etiske normer både i musikkterapipraksis og i tilknytning til eget forsknings- og utviklingsarbeid.
 • har kunnskap om musikkterapiens historie og fagets plass i dagens samfunn
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning.
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker musikkterapeutisk fagterminologi
 • kan anvende praktiske, kreative og metodiske kunnskaper i musikkterapi
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere musikkterapeutiske tiltak
 • kan anvende, prøve ut og utvikle eksisterende teorier og metoder og bidra til nyskaping i faget
 • kan utføre veilednings- og rådgivningsoppgaver

Organisering

Det faglige innholdet i studiet er organisert i to deler:

 • Profesjonsdel
 • Vitenskapelig del

Arbeidet med studiet vil bestå av lærerledet undervisning og av selvstendige studier i tilknytning til undervisningen. Informasjon, kommunikasjon, diskusjon og veiledning vil blant annet foregå gjennom Musikkhøgskolens digitale plattform.

Studiet kan gjennomføres som et sammenhengende toårig studieforløp, eller som et deltidsstudium over fire år.

Deltidsstudiet organiseres som bolkundervisning fem uker per studieår de tre første årene. Det fjerde studieåret vies masteroppgaven. Undervisningen foregår delvis sammen med heltidsklassen og delvis i en separat deltidsklasse. Praksis foregår normalt hos godkjent musikkterapeut på søkers hjemsted og vil bli organisert som bolkpraksis utenom samlingene.

Musikkterapeuter med toårig videreutdanning i musikkterapi får innpasset profesjonsdelen av studiet og kan ta mastergraden ved å gjennomføre vitenskapsdelen av studiet (tilsvarende ett års heltidsstudium). Dette vil normalt gjennomføres på deltid over to år.

Utveksling kan skje i 3. semester av heltidsutdanningen. Utveksling må skje med godkjent vertsinstitusjon.

Undervisningen ved Musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Grunnen til dette er at undervisningen i seg selv gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, og samtidig at denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen. Den enkelte emnebeskrivelse spesifiserer om det er obligatorisk fremmøte.

Les om fravær og permisjon (lovdata.no).

For å beskrive omfanget av emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Fullstendig mastergradsstudium utgjør 120 studiepoeng. Ett års heltids studieinnsats tilsvarer 60 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer 27-30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Den tidsmessige plasseringen i emnetabellen nedenfor er kun retningsgivende. Emnenes vekting og undervisning per år vil variere avhengig av hvilke temaer det undervises i og den enkelte students progresjon.

Vurdering

I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (lovdata.no).

Vitnemålet blir utstedt når studenten har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Alle emner som tilhører studieprogrammet vises på vitnemålet, med vurderingsuttrykk og antall studiepoeng. Oppgavetittel på skriftlig masterarbeid kommer også med på vitnemålet.

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Les mer om utdanningskvalitet ved NMH.

Emner

For å beskrive omfanget av emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Fullstendig mastergradseksamen utgjør 120 studiepoeng. Ett års heltids studieinnsats tilsvarer 60 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer 27–30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

* Angir tidsmessig plassering av emne uten egne studiepoeng.

Se og last ned studieprogrambeskrivelsen med emneoversikt (PDF).

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 22. feb. 2021