Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Fors­ker­fo­rum

 • Gjennomføres: 1. studieår over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Essay.
 • Forhåndskrav: Opptak til mastergradsstudium.
 • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

Emnet er obligatorisk for studenter ved

 • mastergradsstudiet i komposisjon
 • mastergradsstudiet i utøving - utøving med teoretisk fordypning
 • mastergradsstudiet i anvendt musikkteori
 • erfaringsbasert master i kirkemusikk

Emnet skal sette studenten i stand til å plassere sitt masterarbeid i en større kunstnerisk og teoretisk sammenheng. Det omfatter etablerte fagfelt innen (musikk)vitenskapsteori og -metode så vel som fagområder innen Performance studies og Artistic research. Emnet vil kunne gi et godt grunnlag for senere prosjekter på doktorgradsnivå.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • på en kritisk reflektert måte kan artikulere og drøfte musikkfaglige problemstillinger
 • kan bruke relevante forskningsverktøy
 • kan analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid
 • kan forholde seg kritisk reflektert til forskningsetiske problemstillinger

Innhold

Undervisningen omfatter følgende temaer:

 • Generell vitenskapsteori med vekt på humanistiske emner.
 • Innføring i forskningsmetode.
 • Innføring i musikkforskning med vekt på estetiske emner, interpretasjonsstudier og kunstnerisk virksomhet som forskningskomponent.
 • Muntlig og skriftlig formidling av egne og andres prosjekter av kunstnerisk og teoretisk art.

I den grad det er mulig vil undervisningen bli forsøkt tilpasset studentenes masteremner og interesser.

Organisering

Undervisningen organiseres som forelesninger, seminarer, egenpresentasjoner, diskusjoner og skrivetrening.

Årsplan skal foreligge ved semesterstart.

Arbeidskrav

Studenten skal holde én muntlig presentasjon i løpet av studieåret.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av to interne sensorer på grunnlag av to essay på 3000 til 3500 ord hver.

Essay

Studenten leverer to skriftlige arbeider på 3000 til 3500 ord hver på læringsplattformen Canvas. Litteraturliste og eventuelle vedlegg kommer i tillegg.

Frister:

 • 1. desember: Studenten leverer et essay utfra en gitt oppgaveformulering. Oppgaven gis av faglærer, og bygger på pensumlitteratur fra første semester.
 • 1. juni: Studenten skal levere et essay som baseres på pensumlitteratur fra andre semester, og som kan relateres til studentens masterarbeid.

Studenten skal gjennom de to skriftlige arbeidene dokumentere innsikt og selvstendig vurderingsevne i estetiske, musikkfilosofiske og vitenskapsteoretiske emner.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. feb. 2021