Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Gehør­tre­ning III

  • Gjennomføres: 3. studieår.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
  • Forhåndskrav: Bestått 1. avdeling i kandidatstudiet i dirigering.
  • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

Emnet fokuserer på de gehørmessige utfordringer som dirigenter for ulike typer ensembler møter under forberedelser og på podiet.

Emnet bygger på Gehørtrening II (GEHØR11).

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • kan orientere seg raskt i et notebilde og utføre det presist
  • kan oppfatte og vurdere det han/hun hører spilt/sunget
  • kan høre et flerstemmig notebilde inni seg (audiere)

Innhold

Lærestoffet består av studentenes eget repertoar og musikk fra ulike epoker, i tillegg til praktiske øvelser. Det arbeides både ut fra det noterte og det klingende med forskjellige problemstillinger knyttet til områder som form, melodi, harmoni, klangfarge, balanse, intonasjon, rytme, tempofølelse, frasering, dynamikk, partiturlesing og bruk av stemmegaffel. Egenferdighet, bevisstgjøring og vurderingsevne tillegges stor vekt.

Organisering

Undervisningen foregår i grupper. Det kan også legges inn forelesninger, diskusjoner og kollokviearbeid.

Studenter som har et fravær på mer enn 20 prosent mister retten til aktiv deltagelse i undervisningen og til kontinuerlig vurdering og veiledning.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Studenten skal holde to muntlige presentasjoner for gruppen, én i hvert semester. Hver presentasjon skal inneholde en fem minutters video med egen ensembleinstruksjon og et refleksjonsnotat på 400-600 ord med tilhørende noteeksempler.

Frist: Innen 15. april i emnets andre semester må alle arbeidskrav være godkjent.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. feb. 2021