Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Gehør­tre­ning IV

  • Gjennomføres: 4. studieår.
  • Avsluttende vurdering: Praktisk-muntlig eksamen.
  • Forhåndskrav: Bestått 1. avdeling i kandidatstudiet i dirigering.
  • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

Emnet fokuserer på de gehørmessige utfordringer som dirigenter for ulike typer ensembler møter under forberedelser og på podiet.

Emnet bygger på Gehørtrening III (GEHØR30).

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • har et stort repertoar av gehørstrategier og -metoder, og viser selvstendighet i anvendelsen av dem i sitt innstuderingsarbeid
  • kan anvende gehøret praktisk i reelle prøvesituasjoner og kan arbeide gehørmessig med ensemblet
  • kan høre partituret inni seg (audiere et notebilde)

Innhold

Lærestoffet består av studentenes eget repertoar og musikk fra ulike epoker, i tillegg til praktiske øvelser. Det arbeides videre med fagområdene fra 3. studieår, med mulighet for fordypning i enkelte områder, for eksempel klang, balanse, intonasjon og tempofølelse. Egenferdighet, musikalsk og metodisk instruksjon, bevisstgjøring og vurderingsevne tillegges stor vekt.

Organisering

Undervisningen foregår i grupper. Det kan også legges inn forelesninger, diskusjoner og kollokviearbeid.

Studenter som har et fravær på mer enn 20 prosent mister retten til aktiv deltagelse i undervisningen og til kontinuerlig vurdering og veiledning.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Studenten skal holde én muntlig presentasjon for gruppen i høstsemesteret. Presentasjonen skal inneholde en fem minutters video med egen ensembleinstruksjon og et refleksjonsnotat på 400 til 600 ord med tilhørende noteeksempler.

Frist: Innen 15. april i emnets andre semester må alle arbeidskrav være godkjent.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en praktisk/muntlig eksamen. Vurderingen gjøres av to sensorer, hvorav den ene er faglærer.

Praktisk-muntlig eksamen

Eksamen gjennomføres som en praktisk-muntlig eksamen. Studenten holder en reell ensembleprøve påfulgt av en samtale hvor studenten gjør rede for sitt gehørarbeid i forkant av og under prøven. Evnen til aktiv anvendelse av faginnholdet blir tillagt stor vekt.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. feb. 2021