Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Instru­ment II

 • Gjennomføres: 3. og 4. studieår, over tre semestre (høst, vår, høst).
 • Avsluttende vurdering: Eksamenskonsert.
 • Forhåndskrav: Bestått 1. avdeling i kandidatstudiet i dirigering.
 • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

Emnet omfatter områder studenten må beherske for å bli en profesjonell utøvende instrumentalist.

Emnet bygger på Instrument I.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • fremstår stilsikker og kreativ i solo- og samspill
 • kan fremføre musikk i ulike formidlingssituasjoner og presentere den muntlig
 • har tilegnet seg et bredt repertoar i ulike stilarter og tradisjoner
 • kan jobbe målrettet og selvstendig, alene og i samspill med andre
 • kjenner til og kan forholde seg reflektert til fag- og yrkesetiske problemstillinger

Innhold

Valg av repertoar gjøres ut fra hensynet til at studenten bør bygge opp et så bredt repertoar som mulig ut fra den enkeltes instrumentaltekniske forutsetninger og interesser. En stor del av arbeidet med emnet går med til innstudering av repertoar og til vedlikehold og utvikling av tidligere innstudert repertoar. Norsk musikk, nordisk musikk og samtidsmusikk bør være representert. Deler av repertoaret som innstuderes i emnet Kammermusikk og andre utøvende emner, vil kunne inngå i det samlede hovedinstrumentrepertoaret som legges opp til eksamen. Det stilles store krav til studenten når det gjelder utvikling av selvstendighet og vurderingsevne i tolkninger av musikk.

Hoveddelen av emnet utgjøres av studentens arbeid med:

Instrument

 • Innstudering av repertoar.
 • Tekniske øvelser.
 • Interpretasjon og formidling.
 • Øvemetoder, øvings-/innstuderingsteknikker.
 • Studier av lydmateriale/innspillinger og litteratur. Valg av materiale gjøres av studenten selv under veiledning fra lærer.

Innstudering og akkompagnement

 • Innstudering av repertoar og samspill med akkompagnatør.
 • Veiledning i repertoaret med de musikalske, interpretatoriske og samspillmessige utfordringer som ligger i verket.

Forum og interpretasjon

 • Oppføringspraksis, instrument- og repertoarkunnskap.
 • Trening i å vurdere og verbalt kommentere egne og andres fremføringer.
 • Trening i kommunikasjon med publikum, musikalsk og verbalt.
 • Kunnskap om hva som skaper en god fremføring.
 • Ensemblespill/orkestergruppespill.
 • Trening på prøvespillsituasjoner.

Orkester (for studenter med spesialisering i orkester- /korpsdirigering)

 • Innstudering og fremføring av orkester-/kammerorkesterrepertoar innen de vanligste musikkformene for orkester/kammerorkester og andre større ensembler fra 17. århundre til vår egen tid.

Kammerkor (for studenter med spesialisering i kordirigering)

 • Innstudering og fremføring av et variert repertoar som inkluderer musikk fra forskjellige stilepoker og sjangre. Repertoaret bør i løpet av en treårsperiode omfatte minst ett prosjekt med orkester/ensemble (et NMH-ensemble eller eksternt ensemble), ett a cappella-prosjekt, ett samtidsprosjekt, ett kirkemusikalsk prosjekt normalt med ensemble (kan også være a cappella eller samtidsprosjekt) og ett operaprosjekt med ensemble.

I tillegg arrangerer NMH i løpet av studieåret ulike kurs/spesialistseminarer, for eksempel relatert til musikerhelse, prestasjonsforberedelse, frilansvirksomhet, bransjekunnskap, som studentene kan velge å delta på.

Organisering

Det benyttes varierte former for organisering og arbeidsmetoder i emnet. Helt sentralt står studentens selvstendige arbeid med øving og studier av materiale (innspillinger, litteratur etc.) i tilknytting til øveprosessen. Det vil bli tilrettelagt for en rekke konsert- og formidlingssituasjoner som studenten ska delta i.

Instrument

 • Ukentlig individuell undervisning og klassetimer med instrumentallærer.

Innstudering og akkompagnement

 • Individuelle timer med akkompagnatør.
 • Fremføring av repertoar sammen med akkompagnatøren i hovedinstrumenttimer, på forum og interpretasjon, klassetimer, konserter og eksamener.

Forum og interpretasjon

 • Ukentlige timer og/eller prosjekter/workshops i instrumentbaserte grupper, som strykergruppe, treblåsergruppe, messinggruppe etc.

Orkester (for studenter med spesialisering i orkester- /korpsdirigering)

 • Prosjektuker som ender opp i konsert(er).
 • Ved begynnelsen av hvert studieår skal det foreligge en plan med oversikt over repertoar, spesielle seminarer og prøvetider, konserter, instruktører og dirigenter.
 • Senest tre uker før prosjektstart offentliggjøres endelig prøveoppsett og besetningslister som regulerer den enkelte students deltakelse.

Kammerkor (for studenter med spesialisering i kordirigering)

 • Prosjektuker, normalt tre korprosjekter per studieår med normalt én til to konserter per prosjekt.
 • Ved begynnelsen av hvert studieår skal det foreligge en plan med oversikt over repertoar, spesielle seminarer og prøvetider, konserter, instruktører og dirigenter.
 • Senest tre uker før prosjektstart offentliggjøres endelig prøveoppsett og besetningslister som regulerer den enkelte students deltakelse.

For oversikt over forventet studieprogresjon og veiledende undervisningsmengde, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Obligatorisk deltagelse på forum og interpretasjon

 • Det forventes aktiv deltagelse.
 • Protokoll føres av koordinator/faglærer.

2. Obligatorisk deltagelse i orkester/kammerkor

 • Studenter med spesialisering innen orkester- /korpsdirigering: obligatorisk og aktiv deltakelse på orkesterprosjekt i henhold til besetningsoppsett, prøveplaner og orkesterutvalgets til enhver tid gjeldende retningslinjer.
 • Studenter med spesialisering innen kordirigering: obligatorisk og aktiv deltakelse på to kammerkorprosjekt per studieår.
 • Protokoll føres av koordinator/faglærer.

3. Levere instrumentrapport signert av instrumentallærer som skal inneholde

 • Eksamensprogram på 30 minutter(maksimum 35 minutter).
 • Oversikt over gjennomgått repertoar (minimum 120 minutter, inkludert repertoaret fra første avdeling).
 • Oversikt over fremføringer (minimum en fremføring per studieår).
 • Oversikt over gjennomgått lydmateriale/innspillinger og litteratur.

Frist: Innen 15. november i emnets tredje semester leveres rapporten digitalt til eksamenskontoret.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en eksamenskonsert ved slutten av emnets tredje semester. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer, hvorav normalt en er studentens instrumentallærer. Eksamenskommisjonen skal gi en muntlig uttalelse om eksamenskonserten til studenten.

Eksamenskonsert

Konserten avholdes i høgskolens lokaler. Student og instrumentallærer setter opp eksamensprogram. Ved uenighet om eksamensprogrammet avgjør instrumentallærer.

Omfang: Omtrent 30 minutter spilletid (maksimum 35 minutter).

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 21. sep. 2021