Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Instru­men­tal- og ensem­ble­un­der­vis­ning av ele­ver på uli­ke nivå­er

 • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
 • Avsluttende vurdering: Utvalgsmappe og muntlig eksamen.
 • Forhåndskrav: Dokumenterte norskkunnskaper på B2-nivå (Bergenstesten).
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet kan velges av studenter i 2. avdeling på KAUT og KAKM, og studenter på UTBA.

Valgemnet Instrumental- og ensembleundervisning av elever på ulike nivåer er et tilbud til studenter som ønsker å forberede seg for virksomhet som instrumental-/ensemblelærer i kulturskole, videregående skole, og det frivillige musikkliv. Emnet kan etter gjeldende studieplan innpasses i NMHs PPU-studium. Det tas forbehold om endringer for studieåret 2017-18.

Det understrekes at fullstendig PPU-utdanning er nødvendig for å få formell godkjenning som lærer og fast tilsetting i videregående skole og grunnskole.

Emnet fokuserer på ulike temaer/emner knyttet til instrumental/ensembleopplæring av barn, ungdom og voksne på ulike nivåer.

Emneansvarlig: Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi.

Fagkoordinator: Aslaug Louise Slette.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har utviklet kunnskaper om undervisningstradisjoner og undervisningsmetoder på eget hovedinstrument, og innenfor relevant ensemblevariant
 • har tilegnet seg kunnskaper om instrumental- og ensembleopplæring på ulike nivåer
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere instrumental- og ensembleundervisning tilpasset den enkelte elev og elevgruppe i samsvar med gjeldende læreplaner/rammeplaner

Innhold

Valgemnet er inndelt i fem hoveddeler:

Didaktiske og musikkpedagogiske emner

1. Instrumentaldidaktikk.

2. Ensembledidaktikk.

3. Musikkpedagogiske emner.

Praksis

4. Instrumentalpraksis.

5. Ensemblepraksis.

Didaktiske og musikkpedagogiske emner

1. Instrumentaldidaktikk

Instrumentaldidaktikk er inndelt i to områder:

 • 1A. Instrumentspesifikk didaktikk
 • 1B. Felles instrumentaldidaktikk

1A. Instrumentspesifikk didaktikk

Aktuelt innhold vil være

 • planlegging, gjennomføring og vurdering av instrumentalopplæring på det enkelte instrument Individuell undervisning og gruppeundervisning
 • utvikling av tekniske ferdigheter på ulike nivåer
 • differensiering og tilpasset undervisning
 • innstuderingsmetodikk
 • øving
 • vurdering av metode-/læreverk og solo-/samspillrepertoar Gehørbasert og improvisasjonsbasert undervisning Noteopplæring
 • skapende aktiviteter
 • sjangerproblematikk i instrumentalopplæringen
 • samspill innenfor instrumentgruppen
 • vektlegging av temaene kan variere avhengig av instrument og sjanger

1B. Felles instrumentaldidaktikk

Aktuelt innhold vil være

 • planlegging, gjennomføring og vurdering av instrumentalopplæring i forhold til læreplaner for kulturskoler og videregående skole
 • ulike instrumentaldidaktiske metoder som er relevante for alle musikksjangere
 • planlegging, gjennomføring og vurdering av ulike tilnærminger til instrumentalopplæringen innenfor notebaserte, samt gehør- og improvisasjonsbaserte tradisjoner

2. Ensembledidaktikk

Ensembledidaktikk er inndelt i to områder:

 • 2A. Valgt ensemblevariant.
 • 2B. Generell ensembledidaktikk.

2A. Valgt ensemblevariant

Alle studenter skal ha didaktikk innenfor en av følgende ensemblevarianter:

 • Kor
 • Korps Strykeorkester
 • Band
 • Alternativt ensemble
 • Aktuelt innhold vil være:
 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av ensembleundervisning Organisering av ensemblet
 • Innstudering av øving med det aktuelle ensemblet
 • Utvikling av ensemblets uttrykksmessige og tekniske ferdigheter Gehør- og improvisasjonsbasert undervisning
 • Undervisning i notasjon og musikkteori Repertoar

2B. Generell ensembledidaktikk

Aktuelt innhold vil være

 • grunnleggende taktering Kroppsholdning, bruk av mimikk, gestikk Instrumentkunnskap
 • sammensetting av ensembler
 • tilpassing og arrangering av repertoar med utgangspunkt i elevenes forutsetninger
 • arbeid med gehør- og improvisasjonsbasert undervisning og skapende aktiviteter i ensemblet Arbeid med notebasert undervisning

3. Musikkpedagogiske emner

Aktuelt innhold vil være

 • musikalitet
 • kommunikasjon
 • sosialt
 • samspill
 • læring og øving

Delemnet skal fungere som et forum for utveksling av studentenes praksiserfaringer.

Praksis

4. Instrumentalpraksis

Studentene skal ha aktiv praksis på ulike nivåer i NMHs øvingsskole og andre relevante praksisarenaer knyttet til studentens hovedinstrument.

Studentene skal gjennom praksis arbeide med

 • planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning på eget instrument på ulike nivåer, i henhold til aktuelle læreplaner
 • individuell undervisning og gruppeundervisning
 • valg og tilpassing av repertoar med utgangspunkt i elevenes forutsetninger Innstudering, øving og formidling i konsertsituasjoner
 • ulike former for lærersamarbeid om undervisning
 • samarbeid hjem/skole

5. Ensemblepraksis

Studentene skal ha aktiv praksis i valgt ensemble, relevant for studentens hovedinstrument, og i sammensatte ensembler..

Studenten skal gjennom praksis arbeide med:

Valgt ensemble:

 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av ensembleledelse i henhold til mål, innhold og arbeidsmåter i de aktuelle institusjoner/organisasjoner.
 • Innstudering og øvingsmetoder for det aktuelle ensemblet.
 • Vurdering og utprøving av repertoar.
 • Refleksjon over ensemblelederens rolle gjennom egen undervisningserfaring Planlegging, gjennomføring og vurdering av en egen konsert med ensemblet Tilpassing og arrangering av repertoar med utgangspunkt i elevenes forutsetninger.

Sammensatte ensembler:

 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning i ensemblet Refleksjon over ensemblelederens rolle i ulike ensembler.
 • Tilpassing og arrangering av repertoar med utgangspunkt i ensemblet.

Organisering

1. Instrumentaldidaktikk

Undervisningen i instrumentaldidaktikk gjennomføres som forelesninger, diskusjoner, prosjekter, praktiske øvelser m.m. I tillegg til undervisningstimene kreves egne studier enkeltvis og i gruppe.

Instrumentspesifikk didaktikk er organisert slik at alle studenter med samme instrument innenfor samme sjanger undervises i gruppe i 28 timer fordelt over hele studieåret. Deler av undervisningen kan også bli organisert i instrumentgruppe der beslektede instrumenter undervises sammen.

Felles instrumentaldidaktikk er organisert slik at alle instrumentaldidaktikkstudenter uansett sjanger - og innenfor samme sjanger, undervises sammen i 28 timer fordelt over hele studieåret. Andre inndelinger i forhold til instrumentsammensetning kan også være aktuelt i enkelte timer.

2. Ensembledidaktikk

Didaktikk for valgt ensemble er organisert som undervisning der alle studenter innenfor samme instrumentgruppe/ sjanger undervises i gruppe i 20 timer, fordelt på høstsemesteret eller vårsemesteret. Generell ensembledidaktikk er organisert som undervisning i 20 timer der alle ensembledidaktikkstudenter uansett sjanger undervises sammen i høstesemesteret eller vårsemesteret.

3. Musikkpedagogiske emner

Musikkpedagogiske emner er organisert slik at alle studenter i valgemnet undervises i samme gruppe i 8 timer. Undervisningen i alle temaene gjennomføres som forelesninger, diskusjoner, prosjekter, praktiske øvelser m.m.. I tillegg til undervisningstimene kreves egne studier enkeltvis og i gruppe.

4. Instrumentalpraksis

Instrumentalpraksis organiseres som punktpraksis i NMHs øvingsskole eller tilsvarende, i 24 uker fordelt over hele studieåret. Studentene skal få erfaring med individuell undervisning og gruppeundervisning.

5. Ensemblepraksis

Praksis i valgt ensemble organiseres som punktpraksis eller prosjektpraksis, totalt 12 timer.

Praksis i sammensatt ensemble organiseres som prosjektpraksis en helg i januar/februar, totalt 6–8 timer.

Arbeidskrav

All praksis er obligatorisk.

Det er obligatorisk fremmøte til undervisningstimer med studentfremlegg og til timer der det ikke foreligger relevant litteratur som dekker innholdet i undervisningen.

Se semesterplan for hvert delemne med oversikt over arbeidskrav.

Arbeidsmappe

Studenten skal i løpet av studieåret utarbeide en arbeidsmappe med følgende innhold:

Instrumentspesifikk didaktikk og praksis:

 • Skriftlig oppgave knyttet til gjennomgått pensum i instrumentaldidaktikk. Oppgavens lengde: 5 – 7 sider (ca. 500 ord per side) (høst).
 • Beskrivelse av muntlig oppgave knyttet til et instrumentspesifikt tema. (Vår) Halvårsrapport i praksis (høst).
 • Årsrapport i praksis med tildelt oppgavetittel (vår).
 • Pensumliste.

Felles instrumentaldidaktikk:

 • En muntlig/skriftlig oppgave (høst).
 • En muntlig/skriftlig oppgave (vår)
 • Pensumliste.

Musikkpedagogiske emner:

 • 1–2 muntlig/skriftlig oppgave
 • Pensumliste

Ensembledidaktikk og praksis:

 • En rapport i praksis for valgt ensemble.
 • En rapport/tekst i praksis for sammensatt ensemble.
 • Pensumliste.

Nærmere presisering om innlevering av oppgavene etc. skal framgå av årsplan/semesterplan for det enkelte delemne.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets mål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av en intern sensor og faglærer på grunnlag av utvalgsmappe og muntlig eksamen.

Utvalgsmappe

Utvalgsmappen i fagdidaktikk skal bestå av minimum tre skriftlige arbeider fra

arbeidsmappen. Samlet sidetall skal være på 15-20 sider. Eventuelle noteeksempler og lignende kommer i tillegg. Årsrapport i instrumentalpraksis, rapport fra ensemblepraksis og oversikt over pensum er obligatoriske deler av utvalgsmappen. Oversikt over pensum teller ikke inn i sidetallet for mappen. Frist for innlevering av utvalgsmappen er 15. mai i eksamenssemesteret.

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen gjennomføres som en 30 min. individuell eksamen mot slutten av studieåret. Studenten eksamineres i sentrale problemstillinger innenfor hele pensum.

Studentens teoretiske og praktiske vurderingsevne legges til grunn for vurderingen.

Det gis separat karakter på hver deleksamen.

Ny vurdering: Ved ikke bestått vurdering gjennomføres ny prøve i den aktuelle eksamensdelen.

Pensum

Instrumentspesifikk didaktikk

Totalt: ca. 500 sider inkludert notemateriale, videoopptak eller lignende.

Pensumlisten utarbeides separat av hver student i samarbeid med faglærer, tilpasset det enkelte instrument, og legges i utvalgsmappen.

Felles instrumentaldidaktikk

Totalt: ca. 300 sider

Schenck, Robert (2000): Spelrum – en metodikbok för sång- och instrumentalpedagoger, Bo Ejeby Förlag

Ensembledidaktikk

Totalt ca. 100 sider tilpasset studentens ensemblevariant.

Musikkpedagogiske emner

Bruner, J.S. (1970) Verdien av struktur. I: Dale, E. (red.) (1999) Skolens undervisning og barnets utvikling. Oslo: Ad Notam Gyldendal (17 sider)

Bråten, I. (red.) (2002) Ulike perspektiver på læring. I: Bråten, I. (red.) (2002) Læring i sosialt, kognitivt og sosialt-kognitivt perspektiv. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag (20 sider)

Bråten, I. og Thurmann-Moe, A.C. (2002) Den nærmeste utviklingssone som utgangspunkt for pedagogisk praksis. I: Bråten, I. (2002) Vygotsky i pedagogikken. Oslo: Cappelen Akademiske (18 sider)

Kvale, S. og Nielsen, K. (1999) Mesterlære som aktuell læringsform. I: Kvale, S. og Nielsen, K. (red.) (1999) Mesterlære Læring som sosial praksis. Oslo: Ad Notam Forlag (17 sider)

Säljö, R. (2002) Læring, kunnskap og sosiokulturell utvikling: mennesket og dets redskaper. I: Bråten, I. (red.) (2002) Læring i sosialt, kognitivt og sosialt-kognitivt perspektiv. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag (25 sider)

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 3. feb. 2021