Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Påbyg­gings­stu­di­um i utøving på bachel­or­nivå

  • Fører til kvalifikasjon: Ingen formell kvalifikasjon.
  • Studiepoeng: 60 studiepoeng – heltidsstudium over ett år.

Opptakskrav

For opptak kreves treårig bachelorgrad i musikk eller tilsvarende, med minimum 80 studiepoeng utøvende musikkfag. I tillegg til de formelle opptakskravene gjennomføres opptaksprøver tilsvarende opptaksprøvene til 2. avdeling (3. år) i Kandidatstudiet i utøving – klassisk. Nivå ved opptaksprøven forventes å være tilsvarende treårig bachelorutdanning i utøving.

Kort beskrivelse av studiet

Studiet er ettårig og tilbys søkere med bakgrunn innen klassisk musikk. Målgruppen for studiet er søkere med treårig bachelorgrad som ønsker å fordype seg i sitt hovedinstrument. Studiet er spesielt innrettet med tanke på opptak til Mastergradsprogrammet i utøving ved Norges musikkhøgskole (NMH), hvor det for opptak forventes et nivå tilsvarende NMHs egen fireårige bachelorgrad i utøving. Studiet tilsvarer det 4. året av kandidatstudiet i utøving – klassisk.

Mål for studiet

Mål for studiet er at studentene skal utvikle

  • selvstendig kunstnerisk kompetanse
  • kreativitet og formidlingsevne
  • evne til nyskapende tenkning
  • kvalifikasjoner for ulike yrker og oppgaver som er meningsfulle for dem selv og som samfunnet har behov for

Organisering

Det faglige innholdet i studiet er organisert i

  • utøvende emner
  • valgemner

Undervisningen ved Musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Grunnen til dette er at undervisningen i seg selv gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, samtidig som denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen. Den enkelte emnebeskrivelse spesifiserer om det er obligatorisk fremmøte.

For å beskrive omfanget på emnene i programmet brukes måleenheten studiepoeng. Ett års heltids studieinnsats tilsvarer 60 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer 27-30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Veiledende undervisningsmengde og organisering

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (lovdata.no).

Karakterutskrift blir utstedt når studenten har fullført studieprogrammet. Emner som inngår i studieprogrammet vises på karakterutskriften med vurderingsuttrykk.

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer. Les mer om utdanningskvalitet ved NMH.

Emner

Se og last ned studieprogrambeskrivelsen med emneoversikt (PDF).

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 10. feb. 2021