Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Instru­men­ta­sjon

 • Gjennomføres: 1. eller 2. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Eksamensmappe.
 • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i dirigering.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Undervisningen i emnet er felles for studenter ved kandidatstudiet i komposisjon og kandidatstudiet i dirigering – korps-/orkesterspesialisering og undervises annethvert år.

Emnet skal gi innsikt og ferdigheter i grunnleggende instrumentasjons- og orkestreringsteknikker fra 1700 tallet til det 20. århundre, samt instrumenters karakteristika og virkemåte, f.eks. gjennom instrumentdemonstrasjoner.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har grunnleggende kunnskap om orkestermediet, herunder kunnskap om de enkelte instrumentenes karakteristika og virkemåte
 • viser innsikt i instrumentasjons- og orkestreringsteknikker

Innhold

Emnet dekker

 • klassisk orkestrering (Mozart til Beethoven)
 • romantisk orkestrering (Berlioz til Wagner)
 • norsk/nordisk orkestrering
 • Den russiske skolen (Rimsky-Korsakov til Stravinsky)
 • det 20. århundre (Debussy til Berio)

Detaljert undervisnings- og repertoarplan vil foreligge ved semesterstart.

Organisering

Emnet undervises felles for første- og andreårsstudenter ved kandidatstudiet i komposisjon og kandidatstudiet i dirigering med spesialisering i henholdsvis orkester og kor annethvert år. Emnet undervises i en kombinasjon av seminarer, forelesninger og gjennomspilling av oppgaver. Sentrale arbeidsformer omfatter partiturstudier, orkestrering av klaversats/partiturreduksjon (particell) og transkripsjon.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se «Organisering» under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Det er obligatorisk deltagelse i undervisningen ved fremføring, drøfting og vurdering av egne og medstudenters øvingsoppgaver.

2. Arbeidsmappe – Studenten setter sammen en mappe med følgende innhold:

 • Instrumentasjonsoppgaver knyttet til de ulike områdene beskrevet under "innhold" (normalt to-tre oppgaver).
 • En skriftlig analyse av et selvvalgt verk, komponist eller stil innenfor det gjennomgåtte repertoaret. Analysen skal inneholde noteeksempler eller henvise til aktuelle partiturer (omfang: ca 2000 ord).
 • En oversikt over orkesterrepertoar studenten har arbeidet med i løpet av emnet (minimum 8 verk). Oversikten skal inneholde opplysninger om relevant arbeidsform for hvert verk, f.eks. gjennomgåtte innspillinger, konsert, artikler og prøver.
 • Pensumliste på 200-400 sider, godkjent av emnekoordinator.

Frist: Besvarelsene leveres innen frister oppgitt av faglærer, normalt en uke etter at oppgaven er gitt. Innen 20. mai i emnets andre semester skal innholdet i mappen være fullstendig, og godkjent av faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ikke bestått og fastsettes av to interne sensorer på grunnlag av en eksamensmappe. I den avsluttende vurderingen legges det vekt på helhetsinntrykket av innholdet i eksamensmappen.

Eksamensmappe

Studenten setter sammen en eksamensmappe med følgende innhold:

To instrumentasjonsoppgave knyttet til ulike områder beskrevet under "Innhold"

En oversikt over orkesterrepertoar studenten har arbeidet med i løpet av emnet (minimum åtte verk). Oversikten skal inneholde opplysninger om relevant arbeidsform for hvert verk, f.eks. gjennomgåtte innspillinger, konsert, artikler og prøver.

Frist: Innen 1. juni i emnets andre semester leveres eksamensmappen til eksamenskontoret i tre eksemplarer

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Pensum

Omfang 200-300 sider hentet fra følgende kjernelitteratur:

 • Adler: ”The Study of Orchestration ” (2002)
 • Berlioz/Strauss: ”Treatise on Instrumentation” (Dover Books on Music, 1948/-91)
 • Piston: ”Orchestration” (1955)
 • Rimsky-Korsakov: ”Principles of Orchestration” (Dover Publications Inc., 1964)

Spesifisert liste over kapitler fra de ovenstående bøkene og andre artikler vil bli gitt ved begynnelsen av hver modul.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 3. feb. 2021