Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Kom­po­si­sjon

  • Gjennomføres: Over to semestre.
  • Avsluttende vurdering: Komposisjon med fremførelse.
  • Forhåndskrav: Opptak til videreutdanning i komposisjon.
  • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Gjennom emnet skal studenten videreutvikle egne skapende evner og gis et grunnlag for å løse varierte arbeidsoppgaver som komponist. Det legges stor vekt på studentenes individuelle arbeid. Studentene vil gis mulighet til å velge hva de ønsker å vektlegge og profilere.

Emnet inngår i Videreutdanning i komposisjon, og er i tillegg et valgemne.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • kan utvikle et musikalsk materiale fra ide til en komposisjon med selvstendig kunstnerisk egenart
  • gjennom egen kunstnerisk produksjon viser kunnskap om relevante satsteknikker fra det 20. århundre
  • kan analysere, drøfte og formidle estetiske problemstillinger knyttet til egne og andres komposisjoner

Innhold

Aktuelle temaer er

  • individuelt komposisjonsarbeid under veiledning
  • komposisjonsteknikker, herunder oppgaveløsning, satsteknikk fra ulike epoker/stilretninger, instrumentlære/instrumentering, kontrapunkt, notasjonsteknikk, analyse med mer
  • lytting/aktualitetssamling. Her møtes studenter og lærer for å lytte og diskutere, med det mål å kunne reflektere over og verbalisere lytteopplevelser

Det er også mulig for studentene å delta i komposisjonsforum sammen med studentene på kandidatstudiet i komposisjon.

Undervisningen vil dekke ulike stilretninger og musikktyper med hovedvekt på musikk fra vår egen tid. Det legges stor vekt på studentenes individuelle arbeid. Gjennom dette kan hver student velge hvordan han/hun ønsker å profilere sitt studium.

Organisering

Emnet undervises som gruppeundervisning kombinert med individuell veiledning av eget komposisjonsarbeid. Studenten skal levere minst ett verk pr semester, helst for ulike besetninger (se arbeidskrav).

Gruppeundervisningen organiseres som en kombinasjon av forelesninger, debatt og gruppearbeid. Det vil arbeides med nye innfallsvinkler hver uke, tilknyttet løsning av oppgaver. Studentenes ulike arbeider vil gjennomgås/spilles og diskuteres. Det arrangeres også lytting/aktualitetssamling der studentene vil få ansvar for å forberede verker til presentasjon og diskusjon.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Studenten skal levere tre individuelle komposisjonsarbeider innen frist oppgitt av faglærer.

Frist: Innen 15. mars i emnets andre semester skal alle arbeidskrav være godkjent.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en komposisjon som fremføres på en konsert. Vurderingen gjøres av tre sensorer, hvorav to faglærere

Komposisjon med fremførelse

Eksamen består av en komposisjon som skal skrives i løpet av én måned i mars/april og fremføres ved en konsert der sensorene er til stede. Komposisjonen leveres i fire eksemplarer til eksamenskontoret (tre innbundne og én stiftet), innen frist oppgitt av Musikkhøgskolen.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 9. feb. 2021