Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Videre­ut­dan­ning i kom­po­si­sjon

  • Fører til kvalifikasjon: Ingen formell kvalifikasjon.
  • Studiepoeng: 30 studiepoeng – deltidsstudium over ett år.

Opptakskrav

120 studiepoeng i musikk. Søkere må kunne dokumentere gode kunnskaper i satslære og ferdigheter og erfaring i komposisjon. Ved søknaden vedlegges egne komposisjoner samt tre satslæreoppgaver som demonstrerer forskjellige teknikker, som kontrapunkt, romantisk harmoni eller teknikker fra samtiden. Søkere kan bli innkalt til en samtale rundt de innsendte verkene.

Kort beskrivelse av studiet

Videreutdanningen i komposisjon skal gi mulighet til å utvikle egne skapende evner, og gi grunnlag for å løse varierte arbeidsoppgaver som komponist. Undervisningen vil dekke ulike stilretninger og musikktyper med hovedvekt på musikk fra vår egen tid. Det legges opp til en kombinasjon av forelesning, debatt, gruppearbeid og eget arbeid.

Det legges stor vekt på studentenes individuelle arbeid. Gjennom dette kan hver student velge å vektlegge og profilere sitt studium.

Mål for studiet

Ved fullført program er det forventet at studenten

  • kan utvikle et musikalsk materiale fra ide til en komposisjon med selvstendig kunstnerisk egenart
  • gjennom egen kunstnerisk produksjon viser kunnskap om relevante satsteknikker fra det tyvende århundre
  • kan analysere, drøfte og formidle estetiske problemstillinger knyttet til egne og andres kompositoriske problemstillinger

Organisering

Studiet er organisert som et deltidsstudium.

Undervisningen ved musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Dette er fordi deltakelse i undervisningen gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, samtidig som denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen. I deler av studiet kan ikke selvstendige studier erstatte den undervisning som gis. Undervisningens kvalitet er i høy grad avhengig av den samlede ressurs som studentgruppen utgjør.

For å beskrive omfanget på emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Ett års deltids studieinnsats tilsvarer 30 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer 27 til 30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (lovdata.no).

Karakterutskrift blir utstedt når studenten har fullført studieprogrammet. Emnet som inngår i studieprogrammet vises på karakterutskriften, med vurderingsuttrykk og antall studiepoeng.

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Les mer om utdanningskvalitet ved Musikkhøgskolen.

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 29. jan. 2021