Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Litur­gisk spill

  • Gjennomføres: Over to semestre.
  • Avsluttende vurdering: Praktisk eksamen.
  • Forhåndskrav: Opptak til årsstudium i kirkemusikk I eller II.
  • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet er lagt opp slik at studenten kan skaffe seg en solid kunnskap om instrumentet og dets repertoar. To viktige forutsetninger for å kunne uttrykke seg gjennom musikk er teknisk beherskelse av instrumentet og innsikt i interpretasjon av ulike former for musikk. Utvikling av spilleteknikk og arbeid med tolking av musikk til gudstjenestebruk står derfor sentralt i arbeidet med hovedinstrument.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • viser ferdigheter og kunnskaper som er nødvendige for gudstjenestespillet
  • viser forståelse for menighetssangens og den liturgiske musikkens egenart, og hvordan den kan fremmes gjennom orgelspillet

Innhold

Hovedvekten legges på innstudering av liturgiske ledd, gjennomføring av Den Norske Kirkes og andre kirkesamfunns forskjellige gudstjenesteformer og en utvikling av ferdigheter i å akkompagnere liturgisk sang og gudstjenestelig kor- og instrumentalmusikk.

Organisering

Undervisningen gis normalt i grupper. Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger og praktiske øvinger.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se "Organisering" under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Studenten skal i løpet av studiet gjennomføre minst to gudstjenesteprosjekter i samarbeid med sine medstudenter. Tidspunktet for prosjektene skal fremgå av årsplanen/semesterplanen for emnet.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en praktisk eksamen. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer.

Praktisk eksamen

Gjennomføring av en hel gudstjeneste. Salmeseddel utleveres en måned før eksamen. Koralspillet skal varieres blant annet med fremhevet melodi og ledsagesatser.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 10. feb. 2021