Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Mas­ter­ar­beid

 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over tre semestre (vår, høst, vår).
 • Avsluttende vurdering: Refleksjonsnotat, praktisk og muntlig eksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til mastergradsstudiet i utøving.
 • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

Emnet er for studenter ved Mastergradsstudiet i utøving – improvisert musikk/jazz.

Masterarbeidet skal være et selvstendig enhetlig utøvende arbeid med et tydelig fokus.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten:

 • viser kunstnerisk integritet og modenhet i den musikalske formidlingen av masterarbeidet
 • har opparbeidet en personlig profil som kunstner
 • kan initiere, utvikle, gjennomføre og lede et kunstnerisk prosjekt
 • kan reflektere kritisk over prosesser og problemstillinger i eget kunstnerisk prosjekt
 • gjennom musikerrollen kan bidra til nytenking og innovasjon
 • kjenner til og kan nyttiggjøre seg av materiale fra relevant kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning

Innhold

I masterarbeidet skal studenten gjennomføre et selvvalgt selvstendig utøvende kunstnerisk prosjektarbeid. Prosjektarbeidet skal ha en indre sammenheng. Det er stor bredde i valg av tema for fordypning og må legges opp i nært samarbeid med hovedveileder.

Hoveddelen av masterarbeidet utgjøres av studentens arbeid med

 • å utvikle prosjektbeskrivelse for masterarbeidet
 • å gjennomføre og lede eget kunstnerisk prosjekt
 • å planlegge, innstudere og gjennomføre fire konsertprosjekter (totalt omfang på spilletid: 180 minutter)
 • å utvikle og forberede offentlige presentasjoner av eget masterarbeid
 • relevant litteratur (herunder materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning)
 • loggføring av de ulike prosessene som inngår i arbeidetå utvikle et refleksjonsnotat om masterarbeidet

Masterforum

Det arrangeres forum for masterstudenter der de skal trene på å vurdere og verbalt kommentere egne og andres prosjekter

Organisering

Hver student/ensemble får ved studiestart tildelt en hovedveileder, normalt en av høgskolens faste lærere. Hovedveileder følger studenten gjennom hele studiet, og gir faglige og praktiske råd og tilbakemeldinger. Det er knyttet en fast veiledningsressurs til studentens hovedveileder og i tillegg får studenten prosjektmidler som disponeres i samråd med hovedveileder. Det arrangeres masterforum som organiseres som bolkundervisning i studiets tredje og fjerde semester. Undervisningen gis av flere lærere/veiledere.

Studenten er selv ansvarlig for progresjonen, og må sørge for å gjøre jevnlige avtaler med hovedveileder og eventuelle biveiledere samt fremføre og levere materiale (noter, innspillinger, prosjektbeskrivelse etc.) slik at den avtalte progresjonen opprettholdes. Normalt skal studenten presentere deler av masterarbeidet i ved interne konserter, forum m.m.. Det forutsettes stor grad av selvstendighet i masterarbeidet.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Levere beskrivelse av og veiledningsavtale for masterarbeidet

Beskrivelsen skal ha et omfang på ca. 3000 ord og angi tema, innhold, beskrivelser av de enkelte delprosjektene, fremdriftsplan og veileder(e) for masterarbeidet.

Det er studentens ansvar å ta kontakt med veileder(e).

Frist: Innen 1. mars studiets andre semester skal beskrivelsen leveres til eksamenskontoret.

Frist: Innen 1.mai studiets andre semester skal beskrivelsen være godkjent av hovedveileder og det inngås en Veiledningsavtale mellom student, hovedveileder og høgskolen.

Denne angir studentens plikter og rettigheter, samt hovedveileders ansvar og plikter. Veiledningsavtalen samt godkjent beskrivelse leveres til eksamenskontoret.

Beskrivelsen kan endres underveis i prosessen. Alle endringer skal godkjennes av hovedveileder. Ved endringer som påvirker planlagt progresjon i masterarbeidet skal det inngås ny veiledningsavtale.

2. Levere detaljert plan for det enkelte prosjekt i masterarbeidet

Planen skal inneholde beskrivelse av den praktiske planleggingen og gjennomføringen av hvert prosjekt i masterarbeidet. Planen leveres hovedveileder før det aktuelle semesteret prosjektene skal gjennomføres.

Frist: Leveres til hovedveileder innen 1. juni for påfølgende høstsemester og 1. desember for påfølgende vårsemester.

3. Deltagelse på masterforum (normalt tre)

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av dokumenterte offentlige fremføringer, refleksjonsnotat, kunstnerisk sluttpresentasjon og samtale. Masterarbeidet vurderes som en helhet. Vurderingen gis samlet for de ulike delene.

Masterarbeidet vurderes av tre sensorer, hvorav en ekstern. Hovedveileder er normalt en av sensorene. Ekstern sensor er til stede på den kunstneriske sluttpresentasjonen og samtalen, og vurderer de øvrige offentlige fremføringene på grunnlag av lyd-/videoopptak. Hver student vurderes individuelt.

Offentlige fremføringer og refleksjonsnotat

Offentlige fremføringer: Offentlige fremføringer av masterarbeidet med et omfang på minimum 120 minutter. Fremføringen(e) holdes normalt utenfor høgskolens lokaler og må være gjennomført innen 15. mars i studiets fjerde semester. Valg av presentasjonsform bør fremstå som hensiktsmessig for det selvvalgte temaet eller repertoarområdet. Eksempler på presentasjonsformer: konsert, medieproduksjon, webprosjekt, forestilling etc.

Fremføringen(e) skal dokumenteres med lyd- eller videoopptak. Studenten velger selv dokumentasjonsform og format. Studenten har ansvar for det praktiske planleggingsarbeidet, tilretteleggingen av presentasjonen(e), samt kostnader knyttet til opptak, promotering (plakater, programmer etc.) og eventuelle andre kostnader knyttet til presentasjon(e). Innen fire uker etter fremføring skal studenten

Rapporteringsskjemaet skal være undertegnet av studenten selv og den interne sensor som har vurdert opptak.

Refleksjonsnotat: Med bakgrunn i beskrivelsen av masterarbeidet og gjennomførte offentlige fremføringer av masterarbeidet skal studenten skrive et avsluttende refleksjonsnotat på minimum 1200 ord der masterarbeidet og den kunstneriske prosessen drøftes.

Frist: Innen 15. april i studiets fjerde semester leveres rapporteringsskjema med dokumentasjonen av offentlige fremføringer i egnet format (f.eks. lyd-/video) og refleksjonsnotatet til eksamenskontoret.

Kunstnerisk sluttpresentasjon og samtale

Gjennomføres i studiets fjerde semester. Samtlige sensorer er til stede.

Kunstnerisk sluttpresentasjon: Avholdes normalt som konsert. Etter søknad kan masterarbeidet presenteres i et annet format. Eventuell søknad må leveres eksamenskontoret innen 1. desember i studiets tredje semester.

Omfang: 60 minutter.

Muntlig presentasjon og samtale: I etterkant av sluttpresentasjonen skal kandidaten gi en muntlig offentlig presentasjon av masterarbeidet (10 minutter), som etterfølges av kommisjonens kommentarer til arbeidet (10 minutter) og en samtale med kommisjonen og publikum (10 minutter). Faglige problemstillinger omkring kandidatens masterarbeid, den indre sammenhengen i masterarbeidet, om sammenhengen mellom offentlige fremføringer, sluttpresentasjonen og kandidatens refleksjonsnotat m.m. vil inngå som en del av samtalen.

Totalt omfang: 30 minutter.

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 18. feb. 2022