Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Mas­ter­ar­beid


 • Gjennomføres: 2. studieår, over 2 semestre (høst–vår).
 • Avsluttende vurdering: Innstuderingsarbeid, refleksjonsnotat og samtale.
 • Forhåndskrav: Opptak til mastergradsstudiet i utøving.
 • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk.

Kort om emnet

Emnet er for studenter ved Mastergradsstudiet i utøving – operarepetitør.

Masterarbeidet skal være et selvstendig utøvende prosjekt som avspeiler kunstnerisk modenhet i den musikalske utøvingen og i rollen som operarepetitør. Masterarbeidet skal i sin helhet være rettet mot operarepetitørvirksomhet.

Hovedtyngden av masterarbeidet ligger i siste semester. Praksis som operarepetitør ved Den norske opera og ballett (DNOB) / Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) inngår som en obligatorisk og helt sentral del av masterarbeidet. Det er utarbeidet en egen avtale som regulerer slik praksis.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten:

 • viser kunstnerisk integritet og modenhet i den musikalske formidlingen av masterarbeidet og i rollen som operarepetitør
 • kan dirigere og lede musikalske prøver og regiprøver
 • viser faglig selvstendighet og refleksjonsevne i rollen som operarepetitør
 • kan artikulere og drøfte problemstillinger i eget kunstnerisk prosjekt
 • kan nyttiggjøre seg materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning

Innhold

I masterarbeidet skal studenten fordype seg i et tema eller repertoarområde. Masterarbeidet består av planlegging og gjennomføring av praksis som repetitør ved en fullstendig produksjon ved DNOB/ KHiO og et selvstendig prosjekt med vokalgruppe fra Norges musikkhøgskole (NMH). Studenten tar del i det repertoar som DNOB/ KHiO har planlagt for de aktuelle praksisperiodene. For praksisprosjektet ved NMH planlegges repertoar for praksisperioden i samarbeid med de faglige ansvarlige ved høgskolen.

Som operarepetitør skal studenten ha ansvaret for innstuderingen av repertoaret i samspill med sangere/dirigenter/regissører fram mot forestillingene begynner/konserten. Studentene skal ha en veileder og kontaktperson blant de faste repetitørene ved praksisplassene, men deltar for øvrig på lik linje med de øvrige repetitørene.

Hoveddelen av masterarbeidet utgjøres av studentens arbeid med

 • utvikling av prosjektbeskrivelse for masterarbeidet
 • å gjennomføre og lede ett praksisprosjekt ved NMH og ett ved DNOB/KHiO.
 • å innstudere og fortolke repertoar som inngår i praksisprosjektene
 • relevant litteratur (herunder materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning)
 • mesterklasser, foredrag/dialoger og interpretasjonstimer
 • masterforum, et tverrfaglig forum på tvers av studieretningene hvor den enkelte students pågående arbeid presenteres og diskuteres.
 • å utvikle et refleksjonsnotat om masterarbeidet

Organisering

Hver student får tildelt en hovedveileder samt normalt en eller to biveiledere blant høgskolens faste faglige personale Veileder(ne) skal gi studenten råd og tilbakemeldinger i forhold til kunstneriske problemstillinger valg og arbeidet som repetitør. I tillegg arrangeres mesterklasser, foredrag/dialoger, interpretasjonstimer og masterforum. Mesterklassene og foredragene/dialogene organiseres i felles gruppe for alle studenter på mastergradsstudiet. Interpretasjonstimene organiseres dels i felles gruppe og dels i de respektive fagmiljøene. Masterforum organiseres som bolkundervisning i studiets tredje og fjerde semester. Undervisningen gis av flere lærere/veiledere.

Studenten er selv ansvarlig for progresjonen, og må sørge for å gjøre jevnlige avtaler med veileder (ne) samt fremføre materiale for og levere materiale til veileder (ne) (noter, innspillinger, prosjektbeskrivelse etc.) slik at den avtalte progresjonen opprettholdes. Det forutsettes stor grad av selvstendighet i masterarbeidet.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Det arrangeres utviklingssamtaler mellom student og studieleder/lærerteam der blant annet studentens mål og progresjon i emnet følges opp. Se mer informasjon under overskriften Organisering i den generelle delen av studieplanen.

For oversikt over forventet studieprogresjon, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Arbeidskrav

1. Levere veiledningsavtale og prosjektbeskrivelse

Arbeidet med prosjektbeskrivelsen skal dels foregå i emnet Masterarbeid og dels i Musikken i perspektiv. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på tre til fem sider og angi tema, innhold, fremdriftsplan og veileder(e) for masterarbeidet.

Det er studentens ansvar å ta kontakt med veileder (e).

Frist: Innen 1. oktober i studiets tredje semester skal prosjektbeskrivelsen med vedlagt foreløpig repertoarliste være godkjent av veileder. Prosjektbeskrivelsen signeres av både student og veileder.

Når prosjektbeskrivelsen er godkjent og signert skal det inngås en Veiledningsavtale mellom student, veileder og høgskolen (ta kontakt for avtalemal). Denne angir studentens plikter og rettigheter, samt veileders ansvar og plikter.

Frist: Innen 1. desember i studiets tredje semester skal veiledningsavtalen samt godkjent prosjektbeskrivelse med repertoaroversikt for masterarbeidet leveres til eksamenskontoret.

Prosjektbeskrivelsen kan endres underveis i prosessen. Alle endringer skal godkjennes av veileder. Ved endringer som påvirker planlagt progresjon i masterarbeidet skal det inngås ny veiledningsavtale.

2. Gjennomføre praksis som repetitør ved et selvstendig prosjekt med vokalgruppe fra NMH

Praksisperioden gjennomføres normalt i tredje semester (tidspunkt for praksisen må tilpasses praksisen på DNO&B /KHiO) og vil normalt strekke seg over flere uker. Praksisen inkluderer all musikalsk forberedelse før konserten/forestillingen samt gjennomføring av konsert/forestilling med et repertoar på 60 minutter spilletid. Det er obligatorisk deltakelse i alle prøver. Tid som vil medgå til forberedelse til praksisperiodene må inngå og beskrives i studentens prosjektbeskrivelse. Ensembler skal inngå som en del av vokalrepertoaret. Praksisperioden avsluttes med en fremføring som normalt holdes i høgskolens lokaler. Studenten har ansvaret for innstuderingen av repertoaret som framføres.

Frist: Innen en uke etter praksisperioden og gjennomført fremføring (normalt senest innen 15. april i studiets fjerde semester) leveres rapporteringsskjema eksamenskontoret. Skjemaet skal være undertegnet av studenten selv og praksisveileder

3. Gjennomføre praksis som repetitør ved en fullstendig produksjon ved DNOB/ KHiO

En praksisperiode vil normalt strekke seg over er helt semester. Praksisperioden inkluderer all musikalsk forberedelse før produksjonsperioden/regiprøvene starter, regiprøver og eventuelle forestillinger. Det er obligatorisk deltakelse i alle prøver og forestillinger i de praksisperioder studenten er en del av. Tid som vil medgå til forberedelse til de ulike praksisperiodene må inngå og beskrives i studentens prosjektbeskrivelse.

4. Masterforum

Minimum en presentasjon av eget masterarbeid.

Frist: Innen 15. april i studiets fjerde semester leverer lederen for forumet protokoll til eksamenskontoret.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ikke bestått og fastsettes på grunnlag av et innstuderingsarbeid, refleksjonsnotat og samtale. Masterarbeidet vurderes som en helhet. Vurderingen gis samlet for de tre delene.

Masterarbeidet vurderes av tre sensorer, hvorav en ekstern. Veileder er normalt en av sensorene. Eksamenskommisjonen skal gi en muntlig uttalelse om masterarbeidet til studenten.

Innstuderingsarbeid ved Den norske opera og ballett / Kunsthøgskolen i Oslo

Gjennomføring av to prøver i løpet av en produksjon (innstuderingsarbeid) ved Kunsthøgskolen i Oslo/Den norske opera og ballett. Prøvene gjennomføres som en del av studentens praksisperiode, normalt i fjerde semester. Studenten gjennomfører prøvene i samspill med studenter/ansatte ved KHiO/DNOB og avholdes normalt i KHiOs/DNOBs lokaler. Studenten vil bli vurdert ut fra en totalvurdering av gjennomføringen av prøvene.

Omfang: To prøver i løpet av en produksjon

Refleksjonsnotat

Med bakgrunn i prosjektbeskrivelsen skal studenten skrive et refleksjonsnotat på minimum 500 ord der operarepetitørrollen, arbeidsprosessen med masterarbeidet og den kunstneriske prosessen drøftes.

Frist: Innen 15. april i studiets fjerde semester leveres refleksjonsnotatet til eksamenskontoret.

Samtale

Kandidaten skal i etterkant av den siste prøven gjennomføre en samtale med eksamenskommisjonen. Faglige problemstillinger omkring kandidatens gjennomføring av innstuderingsarbeidet, de kunstneriske resultatene, gjennomføringen av prøvene sett i forhold til kandidatens refleksjonsnotat m.m. vil inngå som en del av samtalen.

Omfang: 20 minutter.

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 20. sep. 2022