Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Mas­ter­ar­beid

 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår over fire semestre.
 • Avsluttende vurdering: Masteroppgave.
 • Forhåndskrav: Opptak til mastergradsstudiet i musikkpedagogikk.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet består av to deler:

 1. Tekstseminar og skrivekurs.
 2. Masteroppgaven.

Arbeidet med masteroppgaven starter normalt i første semester og går parallelt med det øvrige studiet.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • viser selvstendighet, nytenkning og faglig integritet i møte med en selvvalgt faglig problemstilling og viser evne til faglig fordypning og utvikling
 • kan analysere og drøfte komplekse musikkpedagogiske spørsmål, og anvende egne kunnskaper og erfaringer på nye og relevante måter
 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og formidle et musikkpedagogisk forskningsprosjekt
 • kan lede komplekse arbeidsoppgaver og forskningsprosesser i tråd med etiske krav og retningslinjer, samt vise evne til å reflektere over og kritisk vurdere musikkpedagogisk forskning og utviklingsarbeid
 • kan bidra til utvikling og fornyelse i det musikkpedagogiske fagfeltet
 • kan delta i faglige diskusjoner og gi faglige innspill på musikkpedagogiske forskningsprosjekter

Innhold

A. Tekstseminar og skrivekurs

Tekstseminaret er viet til masterarbeidet der studentene i ulike faser i prosjektet kan legge frem avhandlingstekst eller problemstillinger knyttet til arbeidet og få respons.

Skrivekurset tar for seg utfordringer knyttet til det å skrive en masteroppgave; planlegging av skriveprosesser; krav til en akademisk tekst; formulering av problemstillinger; kildebruk og kildehenvisninger.

B. Masteroppgaven

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid med en selvvalgt forsknings- eller utviklingsoppgave omkring en musikkpedagogisk problemstilling. Tema for oppgaven skal godkjennes av veileder.

Organisering

Skrivekurset er et innføringskurs, og undervisningen foregår ved seminarer, studentfremlegg, skriveøvelser og veiledning.

Det organiseres ett tekstseminar i semesteret. Studenter, i ulike faser i studieløpet, legger frem tekster fra masterarbeidet og får innspill fra andre studenter, veiledere og øvrige lærere på masterstudiet.

Hver student får tildelt veileder for masteroppgaven. Veileder skal gi studenten råd og tilbakemeldinger i arbeidet med masteroppgaven. Studenten er selv ansvarlig for progresjonen i masteroppgavearbeidet, og må sørge for å gjøre jevnlige avtaler med/levere materiale til veileder slik at den avtalte progresjonen opprettholdes.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Prosjektbeskrivelse og veiledningsavtale

Prosjektbeskrivelsen skal gjøre rede for tema, problemstilling(er), valg av forskningsmetode, tidsplan og sentral litteratur.

Omfang: ca. 3000 ord.

Prosjektbeskrivelsen skal godkjennes av veileder. Det er studentens ansvar å ta kontakt med veileder.

Det skal inngås en Veiledningsavtale mellom student, veileder og Musikkhøgskolen. Denne angir studentens plikter og rettigheter, samt veileders ansvar og plikter. Prosjektbeskrivelsen legges ved veiledningsavtalen.

Frist: Innen 15. mars i studiets andre semester (fjerde semester for deltid) skal signert veiledningsavtale samt godkjent prosjektbeskrivelse for masterarbeidet leveres til eksamenskontoret.

Prosjektbeskrivelsen kan endres underveis i prosessen. Alle endringer skal godkjennes av veileder. Ved endringer som påvirker planlagt progresjon i masterarbeidet skal det søkes om dette til administrasjonen. I slike tilfeller skal det også inngås en ny veiledningsavtale.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av masteroppgaven. I tillegg gis en kortfattet skriftlig vurdering av oppgaven. Vurderingen gjøres av en intern og en ekstern sensor. Veileder(e) inngår ikke som en del av kommisjonen.

Masteroppgaven

Omfang: 30 000 til 35 000 ord. Litteraturliste og vedlegg kommer i tillegg. Oppgaven skal ha sammendrag og tittel både på norsk og engelsk. Sammendraget skal være på 150 til 200 ord. Eventuell godkjenning fra NSD skal legges ved masteroppgaven.

Masteroppgaven vurderes ut fra

 • struktur og sammenheng i fremstillingen
 • originalitet og idérikdom
 • faglig fordyping i innholdet
 • forståelse og kritisk vurdering av emnet som behandles

Frist: Innen 15. mai i eksamenssemesteret leveres masteroppgaven i seks eksemplarer, samt elektronisk, til eksamenskontoret.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 15. feb. 2021