Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Mas­ter­ar­beid

 • Emnetype: Hovedområde.
 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, fire semestre.
 • Avsluttende vurdering: Kunstnerisk produksjon, blogg og samtale.
 • Forhåndskrav: Opptak til mastergradsstudiet i utøvende musikkteknologi.
 • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk.

Kort om emnet

Masterarbeidet skal være et selvstendig, enhetlig og nyskapende arbeid med et tydelig fokus. Det skal avspeile høyt kunstnerisk og musikkteknologisk nivå og originalitet.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • anvender relevant kunnskap til å gjennomføre et selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid med en tydelig personlig profil og stor kunstnerisk integritet
 • kan kommunisere problemstillinger i eget kunstnerisk prosjekt både med fagmiljøet og offentligheten
 • forholder seg reflektert og kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, og kan relatere dette til egne prosjekter
 • forholder seg til gjeldende etiske problemstillinger i tilknytning til kunstnerisk virksomhet, utviklingsarbeid og forskning

Innhold

Masterarbeidet består av planlegging og gjennomføring av en konsert/konsertforedrag, forestilling/performance, eller innlevering av en produksjon på CD/DVD/Blu-ray eller publisering på Internett.

Plan og innleveringsform utarbeides sammen med hovedveileder (se arbeidskrav), og beskrives i prosjektbeskrivelsen.

Studenten må publisere og jevnlig oppdatere en blogg om masterarbeidet. Bloggen skal dokumentere arbeidsprosessen og studentens faglige refleksjon i masterarbeidet.

Organisering

Studenten får tildelt veileder for masterarbeidet. I samarbeid med veileder organiseres annen undervisning. Det kan også bli aktuelt med gruppeveiledning/prosjektveiledning.

Studenten er selv ansvarlig for progresjonen i masterarbeidet, og må sørge for å gjøre jevnlige avtaler med veileder(e), og levere materiale til veileder (skriftlig arbeid, blogg, innspillinger, internettpublisering, programapplikasjoner etc.) slik at den avtalte progresjonen opprettholdes.

Studenten meldes automatisk opp til vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Prosjektbeskrivelse og veiledningsavtale

Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på 1200 til 2000 ord og angi innhold og fremdriftsplan for hele masterarbeidet, samt faglige og praktiske opplysninger. Se Retningslinjer for prosjektbeskrivelse.

Prosjektbeskrivelsen skal være godkjent av hovedveileder innen 15. november i studiets første semester, og signeres av både student og veileder. Det er studentens ansvar å ta kontakt med veileder.

Når prosjektbeskrivelsen er godkjent og signert skal det inngås en Veiledningsavtale mellom student, veileder og Musikkhøgskolen. Denne angir studentens plikter og rettigheter, samt veileders ansvar og plikter. Prosjektbeskrivelsen legges ved veiledningsavtalen.

Frist: Innen 15. november i studiets første semester skal veiledningsavtale og godkjent prosjektbeskrivelse leveres eksamenskontoret.

Prosjektbeskrivelsen kan endres underveis i prosessen. Alle endringer skal godkjennes av veileder. Ved endringer som påvirker planlagt progresjon i masterarbeidet skal det også inngås en ny veiledningsavtale.

2. Blogg

Studenten skal opprette og følge opp en kontinuerlig oppdatert blogg om masterarbeidet. Bloggen skal dokumentere arbeidsprosessen og studentens faglige refleksjon i masterarbeidet.

Frist: Bloggen skal være godkjent av veileder senest 1. mai i studiets fjerde semester.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ikke bestått og fastsettes på grunnlag av kunstnerisk produksjon, blogg og samtale med eksamenskommisjonen. Studenten skal kunne drøfte arbeidsprosessen i samtale med eksamenskommisjonen. Masterarbeidet vurderes som en helhet, med vekt på den kunstneriske produksjonen når det er tvil om fastsetting av karakter. Vurderingen gis samlet for de tre delene.

Masterarbeidet vurderes av to sensorer, hvorav en ekstern.

Kunstnerisk produksjon

Arbeidet skal være en selvstendig, enhetlig, kunstnerisk musikkteknologisk produksjon. Eksempler på kunstneriske produksjoner er

 • konsert/konsertforedrag, forestilling/performance på minimum 45 minutter
 • CD/DVD/Blu-ray produksjon på minimum 45 minutter lengde
 • nettbasert produksjon med lyd og/eller video

Produksjonen skal dokumenteres i et egnet, varig format.

Studenten har ansvar for det praktiske planleggingsarbeidet, tilretteleggingen og innlevering av dokumentasjon av den kunstneriske produksjonen, herunder opptak og eventuelle kostnader knyttet til produksjonen.

Frist: Innen 15. mai i studiets 4. semester skal den kunstneriske produksjonen skal være gjennomført, dokumentert og levert til eksamenskontoret. Produksjonen leveres eksamenskontoret i seks eksemplarer, samt elektronisk.

Blogg

Lenke til oppdatert blogg om masterarbeidet leveres til eksamenskontoret, sammen med dokumentasjonen av den kunstneriske produksjonen innen 15. mai i studiets 4. semester

Samtale

Kandidaten skal møte eksamenskommisjonen for en samtale om den kunstneriske produksjonen og arbeidsprosessen.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. mar. 2021