Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Musikk og helse­fag­lig emne­om­rå­de

 • Gjennomføres: Over to semestre på heltid og fire semestre på deltid.
 • Avsluttende vurdering: Praktisk-muntlig eksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til årsstudium i musikk og helse.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet omfatter delemner som er generelle for flere typer helsefaglig virksomhet, men er først og fremst rettet mot yrkesfunksjoner med et spesielt musikk- og helsefaglig fokus.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • gjennom kritisk refleksjon kan sette det praktiske arbeidet inn i en større tverrfaglig sammenheng
 • kan vurdere fagfeltet i forhold til andre fagområder, teorier, etiske problemstillinger og historisk-kulturelle forutsetninger
 • dokumenterer holdnings- og handlingskompetanse på det helsefaglige området
 • viser evne til å registrere og beskrive sosialt samspill
 • viser grunnleggende kommunikative ferdigheter
 • kan vurdere bruk av musikk i tilknytning til bruk i ulike målgrupper
 • viser et bredt repertoar av metoder til bruk i ulike målgrupper

Innhold

I emnet inngår delemnene:

Helse- og sosialfaglig teori

 • Innføring i helsefaglig vitenskap.
 • Bevegelseskunnskap.
 • Diagnosekunnskap.
 • Etikk.
 • Helsesektorkunnskap.
 • Utredningsarbeid.
 • Tverrfaglig helsearbeid.

Undervisningen skal knytte musikk til sentrale områder innenfor helse- og sosialsektoren, som for eksempel forebyggende helsearbeid, funksjonshemming, geriatri, kriminalomsorg, pediatri, psykisk helsevern, somatikk og terminal omsorg.

Relasjons- og kommunikasjonserfaring

 • Individuelle og gruppedynamiske prosesser.
 • Øvelse i kontakt og samarbeid.
 • Grunntrening i å være nærværende, merke egne og andres grenser og være sentrert i kontakt med andre mennesker.

Metodisk improvisasjon

 • Utforskning av stemme og instrumenter.
 • Improviserende kontaktøvelser.
 • Metodisk egenutvikling.
 • Tilrettelegging av musikkaktiviteter.
 • Uilke aktivitetsformer.

Organisering

Undervisningen foregår i gruppe. Undervisningen organiseres dels som ukentlig undervisning og dels som bolkundervisning/seminar. Aktuelle arbeidsformer vil være lærerledet undervisning, studentpresentasjoner, praktisk utprøving av forskjellige aktiviteter, gruppearbeid etc.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Bestått praksis (MHPRAKS50).

Helse- og sosialfaglig teori

Studenten skal levere to korte vitenskapelige tekster på tema oppgitt av faglærer (omfang: 1000 ord pr oppgave, litteraturliste og vedlegg kommer i tillegg) som leveres innen 1. desember og 1. mars (heltid) eller 1. desember hvert studieår (deltid).

Relasjons- og kommunikasjonserfaring og metodisk improvisasjon

Obligatorisk aktiv deltagelse. Dette innebærer at fravær fra 20 prosent eller mer av undervisningen normalt fører til at man ikke består emnet.

Frist: Arbeidskravene må være godkjent av faglærer innen medio april i emnets andre semester for heltid eller innen primo april i emnets fjerde semester for deltid.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en praktisk-muntlig eksamen. Vurderingen gjøres av minst to sensorer, hvorav en ekstern.

Praktisk-muntlig eksamen

Gjennomføres i mai/juni for heltid og mars/april for deltid. Tema for den praktisk-muntlige oppgaven oppgis en uke før eksamen for heltid og 14 dager for deltid. Studenten skal overfor eksamenskommisjonen kunne gjøre rede for og begrunne valg av aktiviteter for valgt målgruppe.

Omfang: 45 minutter.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Pensum

Omtrent 800 sider.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 10. feb. 2021