Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Års­stu­di­um i musikk og helse

 • Fører til kvalifikasjon: Ingen formell kvalifikasjon. Kan inngå i en bachelorgrad.
 • Studiepoeng: 60 stp. – heltidsstudium over ett år / deltidsstudium over to år.

Opptakskrav

Minimum to års høyere utdanning (120 studiepoeng) og bestått opptaksprøve.

For søkere som ønsker studiet som del av en bachelorgrad kreves ingen spesiell fagfordeling innenfor opptaksgrunnlaget på 120 studiepoeng, men anbefalte fag er musikk, helse-/sosialfag, pedagogikk/psykologi/spesialpedagogikk.

For studenter som ønsker at studiet skal danne grunnlag for opptak til mastergradsstudiet i musikkterapi kreves at studiet må være en del av, eller komme i tillegg til, en bachelorgrad som ellers inneholder minimum 60 studiepoeng i enten musikk, helse-/sosialfag eller pedagogiske/psykologiske fag.

Kort beskrivelse av studiet

Studiet skal kvalifisere for arbeid med musikk som helsefremmende virkemiddel overfor mennesker i ulike livssituasjoner. Musikk- og helsekompetanse kan brukes i for eksempel barnehage og skole, sykehus og institusjoner, frivillig barne- og ungdomsarbeid/miljøtiltak og i kultur- og interesseorganisasjoner.

Sentralt i studiet står bruken av musikk for å styrke ressurser enkeltindivider og legge til rette for læreprosesser som fremmer uttrykksevne og opplevelse av mening, mestring og livssammenheng. I tillegg fokuseres det på betydningen av å bygge lokale nettverk med vekt på inkluderende tiltak. Kunnskapsinnholdet i studiet er tverrfaglig og omfatter både praktisk/kreativ, musikalsk, metodisk og teoretisk kompetanse.

Studiet utgjør første trinn i en musikkterapeutisk utdanning, samtidig som det representerer en selvstendig og avsluttende enhet som kan være en del av eller komme i tillegg til en bachelorgrad.

Studiet kan ha ulike funksjoner i utdanningsforløpet:

 • Det kan utgjøre en del av eller komme i tillegg til en 3- eller 4-årig bachelorgrad/profesjonsutdanning.
 • Det kan utgjøre et selvstendig videreutdanningstilbud for søkere med relevant profesjonsutdanning innenfor for eksempel undervisning, sosial- og helsesektor og som er opptatt av problemstillinger knyttet til musikk og helse.
 • Det er en del av opptaksgrunnlaget til mastergradstudiet i musikkterapi.

Mål for studiet

Ved fullført årsstudium i musikk og helse er det forventet at studenten

 • dokumenterer grunnleggende kunnskap om sammenhenger mellom musikk og helse
 • kan reflektere over problemstillinger relatert til musikk og helse med utgangspunkt i teori og erfaringskunnskap
 • kan anvende sine faglige kvalifikasjoner i arbeid der musikk kan bidra til å gi bedret helse, utvikling og livskvalitet for mennesker i ulike livssituasjoner
 • kan kommunisere om problemstillinger relatert til musikk og helse
 • kan jobbe målrettet, alene og sammen med andre
 • viser en fordomsfri, kreativ og fleksibel holdning til eksperimentering og musisering med kropp, stemme og instrumental lydproduksjon
 • kjenner til utviklingsarbeid og forskning relatert til musikk og helse, og kan bruke dette i sitt arbeid
 • har innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger, og kan arbeide i tråd med gjeldende yrkesetiske retningslinjer

Organisering

Studiet organiseres både som et heltids- og deltidsstudium. Undervisningen i heltidsstudiet er organisert med ukentlig undervisning, mens undervisningen i deltidsstudiet er organisert som fem ukesamlinger pr år (tre i høstsemesteret og to i vårsemesteret).

Arbeidet med studiet vil bestå av lærerledet undervisning og av selvstendige studier. Studiet krever at studentene er aktive og deltakende i læringsprosessen. Evne til samarbeid og problemløsning står sentralt.

Veiledning av studenten skjer i forbindelse med planlegging av studiet, valg av praksis og prosjektarbeidet. Veiledningen skal også skje i forbindelse med vurderingen av den enkeltes studiearbeid og framgang. Det gis kontinuerlig vurdering gjennom hele studietiden. Målet med veiledningen er blant annet å øve opp studentens evne til å reflektere over og analysere sin faglige utvikling.

Undervisningen ved musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Dette er fordi deltakelse i undervisningen gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, samtidig som denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen. Den enkelte emnebeskrivelse spesifiserer om det er obligatorisk fremmøte.

For å beskrive omfanget på emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Ett års heltids studieinnsats tilsvarer 60 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer 27 til 30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering.

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (lovdata.no).

Karakterutskrift blir utstedt når studenten har fullført studieprogrammet. Emner som inngår i studieprogrammet vises på karakterutskriften, med vurderingsuttrykk og antall studiepoeng.

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Les mer om utdanningskvalitet ved Musikkhøgskolen.

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 29. jan. 2021