Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Musik­ken i per­spek­tiv

 • Gjennomføres: 1. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Refleksjonsnotat.
 • Forhåndskrav: Opptak til et av studieprogrammene emnet inngår i.
 • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk.

Kort om emnet

Emnet er for studenter ved

 • diplomstudiet i utøving
 • mastergradsstudiet i utøving (unntatt studenter ved studieretningen Utøving med teoretisk fordypning)
 • mastergradsstudiet i dirigering
 • mastergradsstudiet i utøvende musikkteknologi

Emnet er dels et teoretisk og dels et praktisk emne. Emnet skal sette studenten i stand til å plassere seg som musiker i en større kunstnerisk sammenheng. Innholdet i emnet er organisert i ulike deler.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan reflektere over egen og andres kunstneriske praksis med utgangspunkt i musikkutøvingens historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet
 • viser et reflektert forhold til egen musikerrolle i en samfunnskontekst
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger innen sitt fagområde med spesialister og allmennheten
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og bruke disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan forholde seg til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning
 • har innsikt i og kan forholde seg kritisk reflektert til yrkesetiske normer og problemstillinger

Innhold

 1. Oppstartsseminar: Seminaret består av presentasjoner av emnets ulike deler og gir en introduksjon til hva mastergradsstudiet skal inneholde og hvilke forventninger studiet stiller til studentene. Studentene skal velge laboratorier, prosjekt og moduler i løpet av oppstartsseminaret. Undervisningsspråket er engelsk.
 2. Laboratorier: Laboratorier er studentenes kreative rom hvor deltakerne møter andre kunstarter og relaterte fagfelt. Studenten velger fire laboratorier. Gjennom praktiske øvelser, samarbeidsprosesser, kreativt prosessarbeid og refleksjonssamtaler skal studenten utvikle sin kreativitet, sitt perspektiv og utfordres til å ta sjanser. Undervisningsspråket er engelsk.
 3. Dialoger: Dialoger er en møteplass mellom masterstudentene og sentrale aktører fra musikk- og kulturlivet.
 4. Moduler: Hver modul gir mulighet til et dypdykk i et tema knyttet til studentens musikerrolle. Studentene velger to moduler. Undervisningsspråk: engelsk og norsk.
 5. Prosjekt: Forberedelse og gjennomføring av et samarbeidsprosjekt, som enten kan ha et sosialt aspekt eller et transdisiplinært kunstnerisk aspekt. Prosjektet skal danne grunnlag for refleksjon rundt musikkens og utøverens rolle og funksjon i samfunnet. Undervisningsspråk: engelsk og norsk.

Frist: Innen 10. september skal studenten melde seg på to moduler og én prosjekt gjennom læringsplattformen Canvas.

Organisering

 1. Oppstartseminaret organiseres over tre dager i starten av første studieår. Aktuelle undervisningsformer er presentasjoner, forelesninger og gruppearbeid.
 2. Laboratoriene organiseres som samlinger på tre undervisningstimer hver, der studentene arbeider med praktiske øvelser, kreativt prosessarbeid og refleksjonssamtaler.
 3. Dialoger arrangeres fire til seks ganger i løpet av studieåret.
 4. Moduler: Hver modul organiseres som bolkundervisning med elleve timer undervisning totalt. Aktuelle undervisningsformer er seminarer, presentasjoner, gruppearbeid osv. Organisering og undervisningsform for hver modul blir konkretisert i løpet av oppstartkurset.
 5. Prosjekt organiseres som et intensivt prosjekt som normalt går over en uke. Det forventes at studentene bruker tid i forkant av prosjektuken til forberedelse i grupper.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se "Organisering" under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

 1. Oppstartkurs: Det er obligatorisk, aktiv deltagelse.
 2. Laboratorier: Det er obligatorisk, aktiv deltagelse på fire laboratorier i løpet av emnet
 3. Dialoger: Det er obligatorisk, aktiv deltagelse på minimum tre dialoger i løpet av emnet.
 4. Moduler: Det er obligatorisk, aktiv deltagelse i to moduler. Studenten skal normalt holde én presentasjon over et tema for studentgruppen i løpet av hver modul, eller levere én skriftlig oppgave.
 5. Prosjekt: Det er obligatorisk, aktiv deltagelse på forberedelse i forkant av prosjektuken og på hele prosjektuken.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av et refleksjonsnotat. Notatet vurderes av to interne sensorer.

Refleksjonsnotat

Studenten skriver et refleksjonsnotat på ca. 2500 ord (fire til seks sider) hvor egen musikerrolle settes i perspektiv og diskuteres i lys av erfaringene og kunnskapen studenten har tilegnet seg gjennom emnet.

Frist: Innen 1. juni i studiets andre semester leveres refleksjonsnotatet i tre eksemplarer merket med studentens navn og studieprogram til eksamenskontoret.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 16. feb. 2021